Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Mobilkommunikasjon Privat mobil radio (PMR) Overdragelse
Sist oppdatert

Fremgangsmåte for overdragelse og utleie av frekvenstillatelser

Med ”overdragelse” av frekvenstillatelse menes overføring av tillatelsen til ny tillatelsesinnehaver. Dette innebærer en overføring av rettigheter og plikter etter tillatelsen. Med ”utleie” av frekvenstillatelse menes at de aktuelle frekvensene kan benyttes av andre enn tillatelsesinnehaveren. Dette innebærer at retter og plikter fortsatt påhviler tillatelsesinnehaveren.

1. Innledning

Etter lov om elektronisk kommunikasjon § 6-5 kan myndigheten fatte enkeltvedtak som gir innehaver av frekvenstillatelse rett til å overdra tillatelsen. Dette gjelder mellom foretak, men også for innehavere av frekvenstillatelser som ikke er foretak. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kan i samsvar med gjeldende funksjonsfordeling innen myndigheten ta beslutning om overdragelser.

Spørsmål om overdragelse av frekvenstillatelser kan sendes til e-post adressen: firmapost@nkom.no

2. Utleie av frekvenser gitt i henhold til frekvenstillatelse

Dersom en tillatelsesinnehaver ønsker å leie ut frekvensene som det er gitt tillatelse til å bruke, står tillatelsesinnehaveren fritt til å gjøre dette, dersom ikke annet følger av tillatelsen selv, av lov eller forskrift. Er man i tvil om det er adgang til utleie av frekvensene, kan man kontakte Nkom, gjennom firmapost@nkom.no.

Det foreligger ingen spesielle prosedyrer eller krav om notifisering til Nkom for å kunne leie ut frekvenser, forutsatt at det er adgang til det.

Ekomloven § 6-5 om overdragelse fikk fra 1. juli 2013 en ny regel om utleie av frekvenser. Etter denne skal innehaveren av frekvenstillatelse underrette myndigheten om planlagt utleie av frekvenser som kan ha vesentlig betydning for konkurransen. Myndigheten kan nekte utleie av frekvenser for å hindre konkurranseskadelig virkning.

3. Fremgangsmåte for foretak som ønsker å overdra en frekvenstillatelse

Eksisterende innehaver av en frekvenstillatelse (selger) og innehaveren av frekvenstillatelsen etter at overdragelse eventuelt er gjennomført (kjøper), må inngå en privatrettslig avtale om overdragelse av frekvenstillatelsen. For at selger skal kunne fristilles fra, og for at kjøper skal kunne tre inn i, rettigheter og plikter som følger av frekvenstillatelsen, må overdragelsen på forhånd godkjennes av og registreres hos Nkom.

Det er selger av frekvenstillatelsen som tar initiativ overfor Nkom i saker om overdragelse. Selger kan anmode Nkom om overdragelse av frekvenstillatelsen ved å sende en skriftlig melding til Nkom:

  • Frekvenstillatelsen som ønskes overdratt skal identifiseres (oppgi tillatelsesnummer).
  • Selger og kjøper skal identifiseres ved offisielt firmanavn og norsk organisasjonsnummer (for registrering i Brønnøysundregistrene se www.brreg.no). Privatpersoner må oppgi fødsels- og personnummer.
  • Meldingen skal være undertegnet av en person som rettslig sett kan forplikte det foretaket som selger og av en person som rettslig sett kan forplikte det foretaket som kjøper frekvenstillatelsen (personer som har prokura).

Nkom skal også ha skriftlig melding på forhånd der det skjer vesentlige endringer i et foretaks eiersammensetning eller organisering. Fremgangsmåten over gjelder tilsvarende.

Ved endring av firmanavn der selskapet opprettholder sitt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene er det tilstrekkelig at Nkom får melding fra tillatelsesinnehaver om navnebyttet. Nkom vil da oppdatere sitt register i tråd med hva som fremkommer i Brønnøysundregistrene.

Skjema som kan benyttes ved fremsettelse av anmodning om overdragelse finner du nederst på siden.

4. Nkoms saksbehandling

Overdragelse av en frekvenstillatelse skal vurderes i forhold til konkurransesituasjonen i den forstand at overdragelsen ikke bør medføre konsentrasjon av en essensiell innsatsfaktor (frekvensressursen) som vil kunne føre til at det etableres sterk markedsstilling i relevante markeder med hensyn til elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Dersom en overdragelse ikke fører til at en dominerende markedsaktør tilegner seg kontroll over ytterligere frekvensressurser, vil Nkom normalt godkjenne overdragelsen. Dersom en undersøkelse av om vilkårene for overdragelse er oppfylt faller negativt ut, skal Nkom fatte vedtak som forbyr slik overdragelse.

I enkle saker vil saksbehandlingstiden være ca. 2 uker. I saker som innebærer risiko for økt kontroll med frekvensressurser for dominerende aktør, vil vurderingen av konkurransesituasjonen være mer komplisert og saksbehandlingstiden vil kunne variere fra 2 uker til ca. 3 måneder.

Nkom vil gi alle parter i sak om overdragelse skriftlig melding om konklusjonen på saksbehandlingen.

5. Offentlighet

Dersom kjøper og/eller selger ønsker det kan saken unntas fra offentlighet etter reglene om taushetsplikt for forretningshemmeligheter (forvaltningsloven § 13, første ledd nr 2 og offentlighetsloven § 13) inntil overdragelse eventuelt er gjennomført. Partene må ved sine henvendelser til Nkom opplyse om et eventuelt ønske om unntak fra offentlighet.

Skjema