Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Internett Domenenavn Nkoms tilsynsrolle ved nasjonal domenenavnsaministrasjon
Sist oppdatert

Nkoms tilsynsrolle ved nasjonal domenenavnsadministrasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med registreringsenheten for norske landkodetoppdomener, herunder .no, .sj og .bv. Tilsynsrollen har sin hjemmel i domeneforskriften jf. ekomloven §§ 7-1 og 10-1 annet ledd. Registreringsenheten for de tre landkodetoppdomenene er UNINETT Norid AS (Norid) Foreløpig er det bare .no som er åpent for registrering.

Overordnet rammeverket (domeneforskrift og ekomloven) for landkodetoppdomenene

Samferdselsdepartementet har fastsatt det overordnede rammeverket for administrasjon av alle norske toppnivådomener i form av ekomloven og domeneforskriften.

Domeneforskriften fastsetter visse grunnleggende krav for administrasjon av våre nasjonale toppnivådomener, slik som at denne viktige samfunnsressursen skal administreres på en måte som sikrer offentlig tilgjengelig, kostnadseffektivitet og av høy teknisk kvalitet. Videre skal administrasjonen være ikke-diskriminerende, ivareta åpenhet og forutberegnelighet, ivareta internettbrukernes interesser, ivareta nasjonale interesser og ta hensyn til den internasjonale utviklingen på Internettområdet.

I tillegg til ovennevnte regulering, vil alminnelig norsk lov, implementerte EU-direktiv og internasjonale standarder som Norge forplikter seg til å følge kunne sette rammer for Norids forvaltning av .no.

I forhold til ekomloven og domeneforskriften vil Nkom være premissleverandør overfor Samferdselsdepartementet dersom Nkom mener det er grunnlag for endringer i lov eller forskrift.

Tildeling under .no - navnepolitikken

Norid har utformet og foretar stadige tilpasninger av den såkalte navnepolitikken for .no. Navnepolitikken for .no er den nedskrevne praksis som Norid følger ved administrasjon og tildeling av domener under.no.  Navnepolitikken skal sikre at utnyttelsen av .no skjer i samsvar med det norske internettsamfunnets interesser og i tråd med de rammer domeneforskriften og ekomloven setter. Internettsamfunnet vil p.r. i dag i realiteten si hele det norske samfunnet.

Utforming av detaljer i regelverket, for eksempel hvor mange domenenavn en enkelt

domeneabonnent kan ha, er overlatt til det norske internettsamfunnet, forutsatt at det

endelige resultatet ikke bryter med domeneforskriften eller ekomloven.

Nkoms tilsynsrolle ved forvaltning av norske landkodetoppdomener

I sin rolle som tilsyn for Norid har Nkom følgende hovedoppgaver:

  1. Norid bruker forskjellige metoder for å avdekke om det er nødvendig å endre regelverket og forespørsler om endring kan komme fra alle som er interessert.
    Nkom deltar i det rådgivende organet Norpol, som har representanter fra både myndigheter og brukerinteresser og som gir innspill til Norid om forvaltningen av .no.
    Nkom har videre tilsynsansvar i forhold til navnepolitikken og for at eventuelle endringer i denne ikke strider mot lov og forskrift. Der Nkom selv avdekker behov for endringer vil vi også gi innspill om dette.
    Det er et krav i domeneforskriften at det før vedtakelse og vesentlige endringer av navnepolitikken for .no og prosedyrene domeneklagenemnda, skal innhentes synspunkter for brukernes representanter og myndighetene. Nkom fører tilsyn med at endringer oppfyller kravene i lov og forskrift.
  2. Nkom kontrollerer at Norid, som forvalter av de nasjonale toppdomenene, opererer innenfor gjeldende rammeverk jf. ekomloven, domeneforskriften. Nkom har også ansvaret for å kontrollere at Domeneklagenemnda følger det samme rammeverket som registreringsenheten selv.
  3. Domenenavn er en ressurs der utnyttelse og nasjonalt regelverk må ses i sammenheng med den internasjonale utviklingen på Internett. Norids forvaltning av .no er således sterkt knyttet til det arbeidet som pågår i den amerikanske organisasjonen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) og deres virksomhet med domenenavnsforvaltning på verdensbasis. Nkom har ansvar for å følge opp den internasjonale utviklingen i ICANN, der vi representerer norske myndigheter i den såkalte Guvernemental Advisory Committee (GAC) som gir myndighetsråd til ICANN i deres forvaltningspolitikk. Norid deltar også inn i ICANN i det såkalte Country Code Names Supporting Organisation (ccNSO). 
  4. Nkoms tilsynsrolle medfører også ansvar for å følge opp jevnlig møtevirksomhet mellom Samferdselsdepartementet (SD), Nkom, Norid og andre aktører innenfor den norske domenenavnsbransjen.

Nkom har ansvaret for å følge opp og vurdere enkeltstående klagesaker der hvor Nkom er rette klageorgan i forhold til Norid og deres forvaltning av .no. Henvendelser fra allmennheten med konkrete forslag til endring av regelverket eller ønske om utdyping av bakgrunnen for reglene skal videresendes eller presenteres for Norid som ansvarlig for navnepolitikken