Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Internett Domenenavn Klage på en registrering av et domenenavn
Sist oppdatert

Klage på en registrering av et domenenavn

Hvorvidt det eksisterer en beskyttet rett til et domenenavn under .no, er i utgangspunktet en sak for domstolene, enten gjennom et alminnelig søksmål eller i form av en midlertidig forføyning. Domstolsbehandling kan imidlertid oppfattes som både tids- og kostnadskrevende. Derfor ble det i oktober 2003 innført en enklere klagemulighet i form av etablering av Domeneklagenemda (DOK), jf. domeneforskriften §7.

Hvordan fungerer DOK

DOK er en klagenemnd for domenenavn under de norske landkodetoppdomenene, og enhver som søker og registrerer et domenenavn i henhold til navnepolitikken for .no, samtykker gjennom egenerklæring i at DOK kan behandle tvister knyttet til registreringen.

DOK er etablert av registerenheten for .no, Norid, og det er Norid som også fungerer som sekretariat for DOK. Klagen til DOK må således sendes via Norid.

DOK er ment å være et effektivt og kostnadsbesparende lavterskeltilbud for domenekonflikter, og DOK er således ikke forpliktet til å behandle alle typer klager. Saker kan avvises dersom nemnda finner at saker er så komplekse og/eller juridisk uklare at de ikke egner seg for nemndsbehandling, eksempelvis der det er stor rettslig tvil om rettighetene til domenenavnet.

DOK kan i tillegg avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, slik som at det ikke er riktig klager eller klagefristen er oversittet.

Hvem kan klage og over hva?

Klagefristen for DOK er 3 år fra registrering av domenenavnet.

Klageadgangen avhenger av (1) hvem som klager, (2) hva det klages over og (3)hvem det klages på. Nedenfor har vi beskrevet tre typer klager.

Klagetype 1:
En tredjepart eller offentlig organ kan klage, og klagen vil måtte være rettet mot den gjeldende innehaveren/abonnenten. Klagens grunnlag må være at registreringen eller bruken av domenenavnet medfører inngrep i tredjeparts rettigheter. Offentlige organ kan også klage på at registreringen uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse.

Klager må dokumentere rettigheter til et navn og/eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet, og videre må det vises til at abonnentens registrering og/eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro. Ond tro anses å foreligge dersom navnet er brukt på en måte som drar urettmessig fordel av klagers rettigheter eller på en måte som er ødeleggende for klagers rettigheter, eller registreringen er foretatt for å hindre klager i å utnytte sine rettigheter eller for å tilby klager eller andre å overta navnet mot vederlag. Begrepet ond tro skal tolkes slik at det betyr at abonnenten må ha kjent klagers rettigheter, eller vært grovt uaktsom.

Dersom DOK finner at klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller ligner domenenavnet og at domenenavnet er registrert eller brukt i ond tro, kan nemnda treffe avgjørelse om at navnet skal slettes eller overføres til klager. Denne prosedyren er lik for alle klagetyper.

Klagetype 2:
Klager kan komme fra en innehaver av et domenenavn (abonnent) eller en søker av et nytt domene, og være rettet mot Norids avgjørelser i henhold til navnepolitikken. Det kan hevdes at Norid har fattet en avgjørelse i strid med navnepolitikken. Det må her presiseres at Norids beslutning som sekretariat i klagesaker ikke kan påklages.

Klagetype 3:
Den tredje typen klager er de tilfeller der Norid eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet klager på at et domenenavn er registrert i strid med egenerklæringen og/eller gjeldende forskrift. Klagen vil gjelde innehaveren/abonnenten av domenenavnet.

Hvor og hvordan sendes klagen

Formålet bak klageadgangen til DOK er at behandlingen skal være effektiv og rask. Klagen må utferdiges på den måten som DOK har fastsatt, og DOK kan ikke treffe annen avgjørelse enn det som er nedlagt påstand om fra klager. En eventuell avgjørelse kan ikke påankes, men saken kan selvfølgelig bringes inn for domstolene etter deres alminnelige regler hvis en av partene er misfornøyd med avgjørelsen.

Fra det tidspunkt Norid oversender en klage til abonnenten som er klaget inn for DOK og til klagebehandlingen avsluttes, er domenenavnet sperret for overføring fra abonnenten. Dersom abonnenten sletter domenenavnet mens klagebehandlingen pågår, vil Norid sperre domenenavnet for registrering inntil klagesaken er avgjort eller avsluttet på annen måte.

Klagen, samt påfølgende svar fra abonnenten, sendes til Norid på følgende adresser:

klage@norid.no

og

Domeneklagenemnda c/o UNINETT Norid AS
7465 Trondheim.

Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til Norid eller DOK som har forbindelse med klagesaken. Vedlegg eller annet som ikke kan sendes elektronisk, sendes kun som ordinær post.

All kommunikasjon fra Norid til partene eller deres representanter skal skje ved A-post eller faks eller e-post. Norid vil formidle klagen til abonnenten av det aktuelle domenenavnet ved å sende klagen enten med A-post eller faks eller e-post til abonnenten, til den kontaktinformasjonen som er registrert i Whois-databasen for det aktuelle domenenavnet. Dersom kontaktinformasjon til abonnenten som er oppgitt av klager avviker fra det som er registrert, sendes klagen også til adresse som oppgis av klager.

All kommunikasjon fra Norid til en part skal sendes med kopi til den andre parten. All kommunikasjon skal foregå på norsk. E-post skal sendes i ren tekst så langt det lar seg gjøre.

Innholdet av klagen

Klagen skal ikke overstige 2000 ord, og det er klare regler for hva en klage skal inneholde. Den skal opplyse om klageren ønsker å bli kontaktet direkte eller via en representant og oppgi e-postadressen, telefonnummeret, faksnummeret og postadressen som kan brukes. Nærmere regler om hvilke opplysninger klagen skal inneholde fås på Norids hjemmesider.

Klagebehandlingen

Mottatte klager oversendes fra Norid til abonnenten innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt kvittering for innbetalt gebyr. Hvis Norid ikke mottar kvittering for innbetalt klagegebyr innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket. Dette hindrer ikke klager i å fremme ny klage.

Abonnenten må sende sitt tilsvar til Norid innen 20 virkedager etter den dato abonnenten anses å ha mottatt klagen. Tilsvaret må også følge visse prosedyrer i forhold til innhold, slik som at det ikke skal overstige 2000 ord og skal inngis på Norids skjema.

Norid oversender klage og tilsvar til DOK innen 5 virkedager etter at gyldig tilsvar er mottatt. Dersom tilsvar ikke mottas, oversendes klagen til DOK innen 5 virkedager etter at abonnentens tilsvarsfrist har utløpt. Kopi av eventuelt gyldig tilsvar sendes klager samtidig som saken oversendes DOK. Straks saken er oversendt til DOK, vil Norid informere partene om dette og om datoen en avgjørelse normalt vil foreligge.

Dersom partene har angitt ønske om det, vil DOK starte megling innen 3 virkedager fra nemnda har mottatt klagen. Meglingen foretas av ett av nemndas medlemmer. Hvis partene ikke kommer til enighet gjennom megling innen 10 virkedager, vil DOK ta saken opp til behandling og avgjørelse. Megler kan delta i behandlingen av saken så fremt ikke en av partene motsetter seg dette og dette meddeles megler umiddelbart etter at meglingen er avsluttet.

Hver av partene kan på et hvilket som helst tidspunkt i meglingsperioden gi DOK beskjed om at man ikke lengre ønsker å fortsette meglingen. DOK vil da ta saken opp til avgjørelse.

Begge parter plikter å informere Norid straks dersom det reises sak for domstolene angående et domenenavn som er innklaget. Klagesaken stanses i påvente av rettskraftig avgjørelse, og igangsettes kun dersom det ikke avsies rettskraftig dom eller inngås rettsforlik, og kun dersom klager krever det.

DOK skal sende sin avgjørelse til Norid innen 15 virkedager fra megling mellom partene er avsluttet.

Saksbehandlingen for nemnda er skriftlig. Dersom nemnda finner det nødvendig, kan nemnda bestemme at partene skal møte for nemnda, ved personlig oppmøte, telefon- eller videokonferanse, eller på den måten nemnda finner hensiktsmessig. Det skal ikke avholdes møte med personlig oppmøte uten klagers samtykke.

Innen 3 virkedager fra Norid har mottatt en avgjørelse fra DOK skal Norid videresende avgjørelsen til partene, og samtidig opplyse om datoen for iverksettelse av avgjørelsen. Alle avgjørelser vil bli offentliggjort i sin helhet på Norids websider.

Totalt sett skal det ta maksimalt 62 virkedager fra en korrekt klage sendes inn til avgjørelse skal foreligge.

Iverksettelse

Dersom DOK avgjør at et domenenavn skal slettes eller overføres til klager, vil Norid iverksette avgjørelsen ved å gjøre de nødvendige endringer i databasen 7 virkedager fra den dato avgjørelsen er oversendt partene. Dersom klager ikke gis medhold, oppheves overføringssperringen på det innklagede domenenavnet innen 1 virkedag etter at Norid er gjort kjent med DOKs avgjørelse.

Iverksettelsen utsettes dersom Norid i løpet av de 7 virkedagene mottar en rettslig pålegg som krever at avgjørelsen ikke skal iverksettes. I så tilfelle vil Norid fortsatt sperre for overføring av domenenavnet,  men det gjøres ingen endringer i registreringen før Norid mottar dokumentasjon for at partene har inngått rettsforlik eller det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Norid vil gjennomføre de endringer forliket eller rettsavgjørelsen innebærer så snart som mulig og innen 3 virkedager etter at Norid har mottatt dokumentasjon for forlik eller rettsavgjørelse.

Dersom abonnenten sender melding om overføring til klager, vil Norid alltid gjennomføre overføringen, uavhengig av om tvisten er til behandling hos DOK eller domstolene.

Gebyr

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til DOK er 4 ganger rettsgebyret.

Hvis Norid ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at Norid har mottatt klagen, vil Norid anse klagen som trukket.

Dersom DOK bestemmer at det skal avholdes møte med personlig oppmøte, skal klager betale et tilleggsgebyr på fra 3 til 6 ganger rettsgebyret. Tilleggsgebyrets størrelse og betalingsfrist fastsettes av Norid i samråd med DOK på grunnlag av det ekstra tidsforbruk møtet antas å medføre.

Behandlede klager

De saker som blir behandlet av DOK er offentlige og legges ut så fort de er tilgjengelige. I klagesaker der det foreligger informasjon om forretningshemmeligheter, kan deler av klagen bli fjernet før saken offentliggjøres.