Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon # 28 (700 MHz- og 2,1 GHz-båndene)
Sist oppdatert

Auksjon # 28 (700 MHz- og 2,1 GHz-båndene)

Regjeringen kunngjorde 12. november 2015 at 700 MHz-båndet i fremtiden skal brukes til mobile tjenester. Båndet vil bli frigitt for bruk til mobile tjenester fra 1. november 2019. I tillegg skal det tildeles ledige frekvensressurser i 2,1 GHz-båndet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder en felles auksjon av 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet og 2 x 15 MHz i 2,1 GHz-båndet. Auksjonen er planlagt å starte mandag 3. juni 2019.

Bakgrunn for auksjonen

700 MHz-båndet består av frekvensene 694-790 MHz og inngår i dag i Norges Televisjon AS' (NTV) konsesjon og frekvenstillatelse til digital TV-kringkasting (DTT). I tillegg brukes frekvensbåndet til trådløse mikrofoner i henhold til fribruksforskriften .

Nkom fikk 13. januar 2016 i oppdrag av Samferdselsdepartementet (SD) å forberede en fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet til mobile tjenester. Et sentralt spørsmål har vært om deler av 700 MHz-båndet skulle avsettes til nød- og beredskapsformål. Nkom anbefalte imidlertid at nød- og beredskapssektorens behov for mobile bredbåndstjenester ivaretas i de kommersielle mobilnettene. I desember 2017 besluttet regjeringen at 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet skal tildeles kommersielle aktører.

De ledig ressursene i 2,1 GHz-båndet som skal tildeles, ble kunngjort som ledige i desember 2016, og det er overskuddsetterspørsel etter frekvensressursene. Etter utlysningen har Nkom og SD vurdert alternativ anvendelse av 2,1 GHz-båndet, herunder dedikerte løsninger for innendørsdekning. På bakgrunn av Nkoms anbefaling har SD konkludert med at 2,1 GHz-båndet skal anvendes til mobile tjenester og gjøres tilgjengelig for bruk i kommersielle offentlige mobilnett.

Nkom har besluttet at de ledige frekvensene i 2,1 GHz-båndet skal tildeles sammen med 700 MHz-båndet. En samlet tildeling av frekvenser over og under 1 GHz vil legge til rette for at aktører uten eller med en liten spektrumsbeholdning kan tilegne seg ressurser slik at de kan levere en konkurransedyktig tjeneste, som vil være positivt for konkurransen i markedet. Det vil også være effektivt med en samlet tildeling av de to frekvensbåndene av praktiske og økonomiske grunner.

DotEcon Limited bistår Nkom med forberedelse av gjennomføringen av auksjonen.

Endelig overordnede rammer for tildelingen

De overordnede rammene for auksjonen ble fastsatt i slutten av november 2018, og er gjengitt i SDs brev til Nkom 3. desember 2018. Nkom publiserte 20. desember dokumentet «Endelige overordnede rammer» som gir en oversikt over rammene som er fastsatt for auksjonen. Av dette dokumentet fremgår blant annet frekvenstaket, minsteprisene og dekningskravene som vil gjelde for tildeligen.

Auksjonsregler

Nkom publiserte detaljerte auksjonsregler for tildelingen 4. april 2019. I forbindelse med fastsettelsen av regelverket har Nkom vurdert høringsinnspillene: 

Se også Samferdselsdepartementets brev til Nkom 2. april 2019 om presisering av auksjonsvilkår knyttet til betalingsordning (PDF, 224 kB)

Se endelige auksjonsregler med vedlegg: 

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen rettes til Nkom ved e-post til 700MHz-2.1GHz-auction@nkom.no med kopi til vsk@nkom.no og miv@nkom.no. Spørsmålene må utformes både på norsk og engelsk. Spørsmål og svar vil bli offentliggjort, men identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli gjort kjent. Spørsmål og svar som blir offentliggjort på denne nettsiden vil Nkom anse for å være kjent for deltakerne i auksjonen.

Videre prosess

Fremgangsmåten for Nkoms videre arbeid med tildelingen vil følge vanlig prosess for gjennomføring av denne typen tildelinger.

Tidsplan:

  • 9. mai 2019: Frist for registrering for deltakere i auksjonen
  • Uke 21: Obligatoriske testauksjoner
  • 3. juni 2019: Auksjonsstart

Alle tidsangivelser er tentative og det kan bli forskyvninger i tidsplanen. Ev. endringer i tidsplanen vil bli publisert på denne siden og til registrerte deltagere i auksjonen (etter 9. mai 2019).

Publisert tidligere i prosessen

Høring av auksjonsregler (20. desember 2018)

Nkom har utarbeidet forslag til detaljerte auksjonsregler, som blant annet omfatter regler om deltakelse, registrering og gjennomføring av selve auksjonen. Forlaget til auksjonsregler er på offentlig høring med høringsfrist onsdag 13. februar 2019, og dokumentene er tilgjengelig på høringssiden. Endelige auksjonsregler vil bli fastsatt etter høringen er avsluttet.

I punkt 5.4 i den opprinnelige versjonen av utkastet til auksjonsregler var det ved en feil tatt inn en henvisning til utkastet til frekvenstillatelse. Nkom har rettet dette i versjonen «Draft auction rules 20 December 2018 – revised version 24 January 2019». Det er ikke gjort andre endringer i utkastet.

Spørsmål og svar til utkastet til auksjonsregler

Høring av overordnede rammer for tildelingen

Nkom la frem våre anbefalinger til overordnede rammer for SD i mai 2018. I brev til Nkom 4. juli 2018 beskriver SD hva Nkom kan sende på offentlig høring. Overordnede rammer for auksjonen ble lagt frem for offentlig høring 6. juli 2018. Høringsnotatet og offentlige versjoner av høringsinnspillene er tilgjengelig på høringssiden. Høringsfristen var 14. september 2018.

Beskrivelse av ledige frekvensressurser i 2,1 GHz-båndet

2,1 GHz-båndet består av frekvensområdet 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz. Det er 2 x 15 MHz som skal tildeles i auksjonen, nærmere bestemt frekvensområdene 1965-1980 MHz og 2155-2170 MHz.

Til nå har det bare vært tildelt 2 x 59,4 MHz i 2,1 GHz-båndet, men båndet utvides med 0,6 MHz i forbindelse med auksjonen. Endringen innebærer en justering av plassering for samtlige eksisterende tillatelser. I to av tillatelsene økes også frekvensmengden fra 2 x 19,8 MHz til 2 x 20 MHz. Endringen har vært forelagt eksisterende innehavere av tillatelser i båndet. Det vil bli utstedt nye tillatelser til eksisterende tillatelsesinnehavere etter auksjonen som tidligst vil gjelde fra 1. juli 2019.

2.1ghz-båndet

Figur 1: Fordeling av frekvenstillatelser og ledige blokker i 2,1 GHz-båndet

Beskrivelse av 700 MHz-båndet

Tekniske vilkår for inndeling og bruk av 700 MHz-båndet er harmonisert innenfor EØS-området. Norge er forpliktet til å følge disse vilkårene ved tildeling av frekvenstillatelser i 700 MHz-båndet, men myndighetene har til en viss grad anledning til å tilpasse bruken av båndet. De ulike alternative bruksområdene som er harmonisert fremgår av figur 2:

Harmonisert bruk av 700 MHz-båndet

Figur 2: Harmonisert bruk av 700 MHz-båndet. Figuren er basert på Kommisjonsbeslutning 2016/687/EU datert 28. april 2016.

I figur 2 er 2 x 30 MHz markert med "Uplink" og "Downlink". Det er disse frekvensene skal brukes til mobile bredbåndskommunikasjonstjenester og som skal tildeles i auksjonen. Frekvensene omtales ofte som "dupleksbåndet" og vil som betegnelsene tilsier bli brukt til henholdsvis opplink (datatrafikk fra håndsett til basestasjon) og nedlink (data fra basestasjon til håndsett). 

Innspill fra bransjen

Det er viktig for Nkom å innhente innspill fra aktørene i bransjen tidlig i prosessen. Allerede i juli 2016 ba Nkom de kommersielle mobilnetteierne, Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og Forsvaret om innspill til relevante problemsstillinger knyttet til tildelingen av 700 MHz-båndet.

Offentlige versjoner av svarene fra aktørene:

Høring av samfunnsøkonomisk analyse

På oppdrag fra Nkom har Nexia Management Consulting AS (Nexia) og Menon Economics (Menon) foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av 700 MHz-båndet. Analysen vurderer alternative anvendelsesmåter av 2 x 30 MHz av båndet. En sentral del av Nkoms videre vurderinger i forberedelsen av tildelingen av 700 MHz-båndet vil omhandle nød- og beredskapssektorens og Forsvarets behov for mobile bredbåndtjenester. Den samfunnsøkonomiske analysen anbefaler å legge til rette for en løsning der disse behovene ivaretas i de offentlige mobilnettene.

Analysen var gjenstand for offentlig høring fra 1. mars 2017 til 19. april 2017. Høringsinnspillene Nkom mottok er publisert på Nkoms høringsside.

Nexia og Menon: Anvendelse av 700 MHz-båndet, samfunnsøkonomisk analyse, februar 2017. (PDF, 1 MB)

Anbefaling om bruken av 700 MHz-båndet

Nkom la frem sin anbefaling om bruken av 700 MHz-båndet i rapporten "Tildelingen av 700 MHz-båndet til mobile tjenester", for Samferdselsdepartementet 12. juni 2017.

Nkom har gjort vurderinger av hvilken anvendelse som gir mest effektiv ressursutnyttelse og hva som er samfunnsøkonomisk fordelaktig. Nkoms konklusjon er at det vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte å tildele hele 700 MHz-båndet til bruk i de kommersielle offentlige mobilnettene.

Nkom har vurdert om deler av båndet skal avsettes for nød- og beredskapsformål, men anbefaler at nød- og beredskapssektorens behov for mobile bredbåndstjenester ivaretas i de kommersielle mobilnettene. I tråd med overordnede mål for ekompolitikken, vil Nkom også arbeide aktivt for at de kommersielle mobilnettene skal kunne tilby fremtidige tjenester for nødetatene.

Rapporten til Samferdselsdepartementet omhandler også Nkoms foreløpige anbefalinger av overordnede rammer, bruk av de delene av frekvensbåndet 694-790 MHz som omtales som "sentergap" og "beskyttelsesbånd" og vilkår i frekvenstillatelsen samt informasjon om koordineringsavtaler. Det er bare del 1 og 2 av rapporten, som gjelder bruken av dupleksbåndet, som er offentliggjort. Nkom publiserer også vårt oversendelsesbrev til Samferdselsdepartementet, som inneholder et sammendrag av rapportens del 1 og 2.

Når det gjelder bruken av sentergapet og beskyttelsesbåndene i frekvensområdet 694-790 MHz, er flere ulike anvendelser mulig:

  • PMSE (Program Making and Special Events), herunder trådløst lydutstyr, i frekvensbåndene 694-703 MHz og 733-758 MHz.
  • PPDR (Public Protection and Disaster Relief ), altså nød- og beredskapstjenester, i frekvensbåndene 698-703 MHz, 733-736 MHz, 753-758 MHz og 788-791 MHz. 
  • M2M (Maskin-til-maskin-kommunikasjon), som utstyr til "Tingenes Internett" (IoT - Internet of Things), i frekvensbåndene 733-736 MHz og 788-791 MHz. 
  • SDL (Supplemental downlink), altså ekstra kapasitet til nedlastning av mobildata, i frekvensbåndet 738-758 MHz.

Det er ikke besluttet hva disse frekvensområdene vil bli benyttet til, og dette er ikke en del av auksjonen av 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene.

700 MHz – Rapport til Samferdselsdepartementet 12. juni 2017 – offentlig versjon. (PDF, 3 MB)

Oversendelsesbrev fra Nkom til Samferdselsdepartementet datert 12. juni 2017. (PDF, 167 kB)

Den 8. desember 2017 besluttet regjeringen at 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet skal tildeles kommersielle aktører.

Trådløse mikrofoner

Når 700 MHz-båndet tas i bruk til mobile tjenester, vil dette medføre endringer for bruken av trådløse mikrofoner i frekvensbåndet. Se Nkoms nyhetsmelding om flytting av trådløse mikrofoner ut av 700 MHz-båndet for mer informasjon. Nkom har bedt om innspill for å kartlegge behov og vilkår for frekvensressurser til trådløse mikrofoner innen 3. mai 2019. Se Nkoms nyhet om høringen.

Dokumenter