Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #29 (Tildeling av frekvensressurser i 700 MHz- og 900 MHz - båndene offshore)
Sist oppdatert

Auksjon #29 (Tildeling av frekvensressurser i 700 MHz- og 900 MHz - båndene offshore)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder tildeling av frekvensressurser for mobile kommunikasjonstjenester offshore i frekvensbåndene 700 MHz og 900 MHz. Auksjonen planlegges gjennomført i første tertial 2019.

Bakgrunn for auksjonen

Nkom opererer med separate spektrumstillatelser for mobile tjenester på fastlandet, på Svalbard og offshore. Nkom lyste ut ledige frekvensressurser i 900 MHz-båndet og 700 MHz-båndet offshore henholdsvis 5. oktober 2017 med søknadsfrist 22. november 2017, og 19. februar 2018 med søknadsfrist 19. mars 2018. Basert på søknader og etterspørselen har Nkom besluttet at de ledige ressursene skal tildeles i en pengeauksjon. I auksjonen vil også andre enn de opprinnelige søkerne få anledning til å delta.

Beskrivelse av frekvensressursene som skal tildeles

700 MHz-båndet

700 MHz-båndet betegner frekvensområdet 694-790 MHz. Dette frekvensområdet inngår i dag i Norges televisjon AS' (NTV) konsesjon og frekvenstillatelse for digital TV-kringkasting. I tillegg brukes båndet til trådløse mikrofoner etter fribruksforskriften § 14 b. Frekvensressursene vil bli frigitt for bruk til mobile tjenester 1. november 2019 på fastlandet, og da kan de også tas i bruk til mobile tjenester offshore.

Det er besluttet at 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet, nærmere bestemt frekvensområdene 703-733 MHz (opplink) og 758-788 MHz (nedlink), skal tas i bruk til mobile tjenester når NTVs tillatelse utløper. Det er tillatelser til å ta i bruk disse frekvensene offshore som skal tildeles ved auksjon.  

900 MHz-båndet

Frekvensbåndet 880,0 – 915,0 / 925,0 – 960,0 MHz (900 MHz-båndet) er i norsk frekvensplan allokert til blant annet mobile tjenester. Hele 900 MHz-båndet til mobile tjenester utgjør et spektrum på til sammen 2 x 35 MHz. Det er 2 x 19,9 MHz i 900 MHz-båndet som skal tildeles i auksjonen.

I dag innehar Equinor Energy AS (tidligere Statoil Petroleum AS) to separate frekvensblokker på 2 x 10,1 MHz og 2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet (880,0-890,1 MHz / 925,0-935,1 MHz og 899,9-904,9 MHz / 944,9-949,9 MHz). Tillatelsene utløper 31. desember 2033.

Etter Nkoms oppfatning gir bruk av sammenhengende spektrum den mest effektive utnyttelsen av ressursene. Nkom har derfor varslet Equinor om at vi vil endre frekvenstillatelsene deres, slik at de får sammenhengende spektrum i båndet. Equinor vil dermed få tillatelse til å bruke frekvensområdet 880,0-895,1 MHz / 925,0-940,1 MHz, som vist i figuren under. Disse frekvensene er ikke gjenstand for tildeling i denne auksjonen.

880,0-895,1 MHz /
925,0-940,1 MHz

895,1-915,0 MHz /
940,1-960,0 MHz

Equinor Energy AS

Tildeles ved auksjon

Figur: Oversikt over frekvenser som skal tildeles i 900 MHz-båndet offshore

Endringen vil få virkning fra de nye tillatelsene i frekvensbåndet som skal tildeles ved auksjon, trer i kraft. En slik flytting medfører at det er mulig å tildele de ledige blokkene som sammenhengende spektrum dersom noen tilegner seg mer enn 2 x 10 MHz i 900 MHz-båndet i auksjonen.  

Geografisk virkeområde

Ressurser som tildeles i 700 MHz- og 900 MHz-båndet med virkeområde offshore kan brukes på anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen samt norske skip. Ressursene kan videre brukes på anlegg og innretninger for utnyttelse av fornybare energiressurser til havs innenfor havenergilovens virkeområde.

Grensen for virkeområdet offshore og koordineringslinje mellom offshoretillatelser og landbaserte tillatelser vil være 70 km fra grunnlinjen. Grensen kan fravikes ved avtale mellom innehaver av spektrumstillatelsen offshore og innehaver av landbasert spektrumstillatelse. For 700 MHz-båndet vil dette først kunne skje etter at landbaserte spektrumstillatelser i 700 MHz-båndet til mobile tjenester trer i kraft.

Tillatelsens varighet

Spektrumstillatelsene i 700 MHz-båndet for bruk offshore gis med varighet fra 1. november 2019 til og med 31. desember 2033.

Spektrumstillatelsene i 900 MHz-båndet for bruk offshore gis med varighet fra så raskt som mulig etter auksjonen er over, til og med 31. desember 2033.

Høring av auksjonsregler

Nkom har utarbeide forslag til detaljerte auksjonsregler, som blant annet omfatter regler om annet regler om deltakelse, registrering, og selve gjennomføringen av auksjonen. Forslaget til auksjonsregler ble lagt ut på Nkoms nettsider for offentlig høring 22. november 2018 med høringsfrist 16. januar 2019. For nærmere informasjon, se høringssiden. Endelige auksjonsregler vil bli fastsatt etter høringen.

Videre prosess

Nkom har startet arbeidet med utarbeidelse av detaljerte auksjonsregler for selve gjennomføringen av auksjonen. De detaljerte auksjonsreglene vil bli sendt på offentlig høring før de blir fastsatt.

Tentativ tidsplan for auksjonsprosessen:

  • Offentlig høring av auksjonsreglene: 22. november 2018 16. januar 2019
  • Publisering av endelige auksjonsregler: februar/mars 2019
  • Auksjon: mars/april 2019

Nkom presiserer at tidsplanen for tildelingen av frekvensressurser er foreløpig. Det kan bli forskyvninger i tidsplanen, blant annet av hensyn til andre tildelingsprosesser.