Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #29 (Tildeling av frekvensressurser i 700 MHz- og 900 MHz - båndene offshore)
Sist oppdatert

Auksjon #29 (Tildeling av frekvensressurser i 700 MHz- og 900 MHz - båndene offshore)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder tildeling av frekvensressurser for mobile kommunikasjonstjenester offshore i frekvensbåndene 700 MHz og 900 MHz. Tildelingen skal skje ved auksjon og fristen for å registrere seg som budgiver er 4. april 2019 kl. 12:00. Auksjonen er planlagt å starte tirsdag 9. april 2019.

Bakgrunn for auksjonen

Nkom tildeler separate spektrumstillatelser for mobile tjenester på fastlandet, på Svalbard og offshore. Nkom lyste ut ledige frekvensressurser i 900 MHz-båndet og 700 MHz-båndet offshore henholdsvis 5. oktober 2017 med søknadsfrist 22. november 2017, og 19. februar 2018 med søknadsfrist 19. mars 2018. Basert på søknader og etterspørselen har Nkom besluttet at de ledige ressursene skal tildeles i en pengeauksjon. I auksjonen har også andre enn de opprinnelige søkerne anledning til å delta.

Beskrivelse av frekvensressursene som skal tildeles

Geografisk virkeområde

Ressurser som tildeles i 700 MHz- og 900 MHz-båndet med virkeområde offshore kan brukes på anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen samt norske skip. Ressursene kan videre brukes på anlegg og innretninger for utnyttelse av fornybare energiressurser til havs innenfor havenergilovens virkeområde. Det geografiske virkeområdet for tillatelsene vil kunne utvides dersom virkeområdet til ekomloven utvides i tillatelsesperioden.

Grensen for virkeområdet offshore og koordineringslinje mellom offshoretillatelser og landbaserte tillatelser vil være 70 km fra grunnlinjen. Grensen kan fravikes ved avtale mellom innehaver av spektrumstillatelsen offshore og innehaver av landbasert spektrumstillatelse. For 700 MHz-båndet vil dette først kunne skje etter at landbaserte spektrumstillatelser i 700 MHz-båndet til mobile tjenester trer i kraft.

700 MHz-båndet

700 MHz-båndet betegner frekvensområdet 694-790 MHz. Dette frekvensområdet inngår i dag i Norges televisjon AS' (NTV) konsesjon og frekvenstillatelse for digital TV-kringkasting. I tillegg brukes båndet til trådløse mikrofoner etter fribruksforskriften § 14 b.

Det er besluttet at 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet, nærmere bestemt frekvensområdene 703-733 MHz (opplink) og 758-788 MHz (nedlink), skal tas i bruk til mobile tjenester når NTVs tillatelse utløper. Det er tillatelser til å ta i bruk disse frekvensene offshore som skal tildeles ved auksjon.  

Frekvensressursene kan tas i bruk til mobile tjenester på fastlandet fra 1. november 2019, og da kan de også tas i bruk til mobile tjenester offshore. Spektrumstillatelsene i 700 MHz-båndet for bruk offshore gis derfor med varighet fra 1. november 2019 til og med 31. desember 2039.

900 MHz-båndet

Frekvensbåndet 880,0 – 915,0 / 925,0 – 960,0 MHz (900 MHz-båndet) er i norsk frekvensplan allokert til blant annet mobile tjenester. 900 MHz-båndet til mobile tjenester omfatter til sammen 2 x 35 MHz. Det er 2 x 20 MHz av båndbredden i båndet som skal tildeles i auksjonen.

I dag innehar Equinor Energy AS (tidligere Statoil Petroleum AS) to separate frekvensblokker på 2 x 10,1 MHz og 2 x 5 MHz i 900 MHz-båndet (880,0-890,1 MHz / 925,0-935,1 MHz og 899,9-904,9 MHz / 944,9-949,9 MHz). Tillatelsene utløper 31. desember 2033.

Etter Nkoms oppfatning gir bruk av sammenhengende spektrum den mest effektive utnyttelsen av ressursene. Nkom har derfor varslet Equinor om endring av frekvenstillatelsene, slik at Equinor får sammenhengende spektrum i båndet. Equinors tillatelse justeres også fra å omfatte 2 x 15,1 MHz til å omfatte 2 x 15. Equinor vil dermed få tillatelse til å bruke frekvensområdet 880,0-895,0 MHz / 925,0-940,0 MHz, som vist i figuren under. Disse frekvensene er ikke gjenstand for tildeling i auksjonen.

880,0-895,0   MHz /   925,0-940,0 MHz

895,0-915,0   MHz /   940,0-960,0 MHz

Equinor   Energy AS

Tildeles   ved auksjon

Figur: Oversikt over frekvenser som skal tildeles i 900 MHz-båndet offshore

Endringene av Equinors tillatelse vil gjelde fra samme tidspunkt som de nye tillatelsene i frekvensbåndet som skal tildeles ved auksjon, trer i kraft. Endringene gjør det mulig å tildele de ledige blokkene som sammenhengende spektrum dersom noen tilegner seg mer enn 2 x 10 MHz i 900 MHz-båndet i auksjonen.  

Spektrumstillatelsene i 900 MHz-båndet for bruk offshore trer i kraft så raskt som mulig etter auksjonen er avsluttet, og gis med varighet til og med 31. desember 2033.

Auksjonsregler

Nkom har fastsatt auksjonsregler for auksjonen. Reglene gjelder blant annet krav til deltakelse, regler for registrering og gjennomføringen av auksjonen. Auksjonsregler var fremlagt til offentlig høring i perioden 22. november 2018 til 16. januar 2019. For nærmere informasjon, se høringssiden.

I forbindelse med fastsettelsen av regelverket har Nkom vurdert høringsinnspillene:

 • Tildeling av 700 MHz- og 900 MHz-båndene offshore – oppsummering av høringsinnspill og vurderinger etter høring av auksjonsreglene (PDF)

Endelige auksjonsregler er fastsatt og publisert 21. februar 2019, se endelige auksjonsregler med vedlegg:

 • Auksjonsregler (PDF / PDF med endringsmarkeringer)
  • Vedlegg 1 – registreringsskjema (word / PDF)
  • Vedlegg 2 – bankgarantiskjema (word / PDF)
  • Vedlegg 3 – budskjema (word)
  • Vedlegg 4 – spektrumstillatelse 700 MHz-båndet (PDF)
  • Vedlegg 5 – spektrumstillatelse 900 MHz-båndet (PDF)

Nkom har også utarbeidet en veiledning for budgivere:

 •  Veiledning for utfylling av registrerings- og buddokumenter (PDF)

Videre prosess

Tentativ tidsplan for auksjonsprosessen:

 • Publisering av endelige auksjonsregler: 21. februar 2019
 • Frist for registrering til auksjon: torsdag 4. april 2019 kl. 12:00
 • Auksjon: tirsdag 9. april 2019 kl. 09:00

Nkom presiserer at tidsplanen for tildelingen av frekvensressurser er foreløpig. Det kan bli forskyvninger i tidsplanen, blant annet av hensyn til andre tildelingsprosesser.