Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensauksjoner Auksjoner Planlagte og gjennomførte auksjoner Auksjon #27 (Tildeling av frekvensressurser som brukes til faste tjenester)
Sist oppdatert

Auksjon #27 (Tildeling av frekvensressurser som brukes til faste tjenester)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder tildeling av frekvensressurser som vanligvis blir brukt til faste tjenester som radiolinjer (punkt-til-punkt) og punkt-til-multipunkt i frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz.

Bakgrunn for auksjonen

Nkom startet forberedelsene med tildeling av spektrumstillatelser i ovennevnte frekvensbånd i 2016. De ledige frekvensressursene ble utlyst 13. mars 2017 med søknadsfrist 5. mai 2017. Basert på søknader og etterspørselen har Nkom besluttet at de ledige ressurser i de ovennevnte frekvensbåndene skal tildeles i en pengeauksjon. I auksjonen vil også andre enn de opprinnelige søkerne få anledning til å delta.

Beskrivelse av frekvensressursene

Frekvensressursene som skal tildeles i auksjonen omfatter ledige ressurser i de aktuelle frekvensbåndene. Båndene med oversikt over de ledige frekvensressursene, herunder kanaloppdeling og båndbredder, er presentert her.

Utkast til spektrumstillatelser finnes i listen over relevante dokumenter.

Overordnet regulering av auksjonen

Nkom gjennomførte i perioden februar til april 2018 en offentlig høring av overordnede regler for tildelingen.

De overordnede reglene bestemmer blant annet hvordan frekvensressursene skal tilbys i auksjonen, herunder inndeling av ressursene i kategorier og hvilket auksjonsformat som skal benyttes. Videre omhandler reglene krav om minstepris og ervervsbegrensninger i form av frekvenstak.

De overordnede reglene for auksjonen ble fastsatt av Nkom 8. mai 2018. Blant annet ble det besluttet et frekvenstak på 2/3 av den totale spektrumsmengden som er gjenstand for auksjon. Telia Norge AS (Telia) og ICE Communication Norge AS (ICE) har i etterkant anmodet Samferdselsdepartementet (SD) om å justere det fastsatte frekvenstaket. SD har gjennomført en særskilt høring vedrørende dette, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/har-mottatt-anmodning-om-justering-av-frekvenstak/id2605110/. På bakgrunn av anmodningene og innkomne høringsinnspill har SD bedt Nkom om å revurdere vilkårene for tildelingen primært med utgangspunkt i frekvenstaket. Det vises i den forbindelse til brev fra SD til Nkom av 16. oktober 2018 samt brev fra SD til Telia av 16. oktober 2018.

Nkom la i januar 2019 frem forslag til alternativ innretning for SD – herunder forslag til ny frekvenstaksregulering. SD har sluttet seg til forslaget, og Nkom la deretter ut dette for offentlig høring den 12. april 2019. 

Hovedtrekkene i forslag til endringer i de overordnede reglene for auksjonen var som følger:

 • Seks blokker à 2x56 MHz og én blokk à 2x28 MHz i 32 GHz båndet inkluderes i auksjonen.
 • I 32 GHz-båndet settes minsteprisen for én 2x56 MHz-blokk til NOK 197 000, mens minsteprisen for 2x28 MHz-blokken settes til NOK 76 000. I øvrige bånd er det foretatt mindre nedjusteringer av minsteprisene som følge av at auksjonen ikke kunne gjennomføres i 2018 som opprinnelig planlagt.
 • Det settes et samlet/globalt1 frekvenstak på 2897 MHz (det vil si 40 prosent av den totale mengden frekvensressurser som er avsatt til kommersielle spektrumstillatelser i auksjonsbåndene).
 • Det settes et særskilt frekvenstak for lave bånd2 på 722 MHz (det vil si 40 prosent av den totale mengden frekvensressurser som er avsatt til kommersielle spektrumstillatelser i de lave båndene).
 • Fire blokker à 2x40 MHz i høy 6 GHz-båndet avsettes til sendertillatelser.
 • For tillatelser som utløper 31. desember 2019 eller tidligere vil det i tilfeller hvor innehaver ikke får videreført dagens tillatelse, eller dersom innehaver får endret spektral plassering etter auksjonen, gjelde en overgangsperiode fra utløpsdato og frem til og med 31. desember 2020.

Høringsfristen gikk ut 24. mai 2019. Basert på nye innspill fra bransjen vurderer Nkom nå om det er hensiktsmessig at en større andel spektrum i lave frekvensbånd settes av til sendertillatelser, nærmere bestemt hele høy 6 GHz-båndet, eventuelt også hele 8 GHz-båndet. Videre vurderer Nkom å endre reguleringen av overgangsordningen slik at ny innehaver kan starte bruk av ervervede ressurser tidligere og slik at eksisterende innehavere med et stort antall linker gis mer tid til å avvikle eller gjøre endringer innen overgangsperiodens utløp. De alternative reguleringene er sendt ut på en kort tilleggshøring med høringsfrist 25. august 2019

Nkom vil etter høringsfristens utløp sammenfatte innkomne høringssvar og i lys av disse oversende en endelig anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)3 om endringer i den overordnede reguleringen av auksjonen. Endelige overordnede regler og auksjonsregler vil bli publisert på auksjonsnettsiden.

Detaljerte auksjonsregler

Nkom gjennomførte i perioden juni til august 2018 en offentlig høring av forslag til detaljerte auksjonsregler.

Forslagene til detaljerte auksjonsregler omfatter blant annet regler om deltakelse, registrering, og selve gjennomføringen av auksjonen. Fordi Nkom har fremlagt endringsforslag til overordnede regler i april 2019, er det gjort enkelte oppdateringer og justeringer i auksjonsreglene. Aktørene har derfor fått en ny mulighet til å komme med innspill på Nkoms forslag til auksjonsregler, se nærmere her. Høringsfristen gikk ut 24. mai 2019.

Videre prosess

I forslag til auksjonsregler som ble lagt frem for offentlig høring sommeren 2018 opplyste Nkom at auksjonen ville starte 19. november 2018. Prosessen rundt justering av frekvenstaket medfører at gjennomføringstidspunktet for auksjonen forskyves.

Når endelige overordnede regler og detaljerte auksjonsregler er fastsatt, vil Nkom publisere en oppdatert tidsplan på denne auksjonsnettsiden.

Forventet auksjonstidspunkt er nå Q1-Q2 2020.

Spørsmål

Alle henvendelser vedrørende auksjonen kan rettes til Nkom ved elektronisk post til fastetjenesterauksjon@nkom.no med kopi til tik@nkom.no. Spørsmål og svar blir offentliggjort, men identiteten til spørsmålsstilleren vil ikke bli offentliggjort.

Spørsmål og svar som blir offentliggjort på denne nettsiden, vil Nkom anse å være kjent for deltakerne i auksjonen.

Hovedpunktene i tildelingsprosessen hittil

2016:

 • 29. mars 2016: Nkom kunngjorde at tildelingsarbeidet var påbegynt og alle interesserte fikk anledning til å gi innspill eller synspunkter til frekvensplanleggingen og en eventuell tildelingsprosess.

2017:

 • 13. mars 2017: Nkom kunngjorde ledige frekvenser i lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz med søknadsfrist 5. mai 2017.
 • 3. april 2017: Nkom informerte om muligheten til å stille spørsmål til tildelingen.
 • 23. juni 2017: Nkom informerte om at det foreligger overskuddsetterspørsel og ba om innspill til om innplassering i 23 GHz-båndet.
 • 25. september 2017: Informasjon om ny nettside for auksjon #27
 • 22. desember 2017: Nkom informerte om studier for bruk av trådløse nettverk i 6 GHz-båndet

2018:

 • 20. februar 2018: Nkom legger frem utkast til overordnede regler for tildelingen til offentlig høring med høringsfrist 5. april 2018
 • 8. mai 2018: Nkom publiserer de overordnede reglene for tildelingen
 • 29. mai 2018: Nkom publiserer høringsinnspill i forbindelse med overordnede regler for tildelingen
 • 29. juni 2018: Nkom legger frem utkast til detaljerte auksjonsregler til offentlig høring med høringsfrist 31. august 2018
 • 12. september 2018: Nkom publiserer høringsinnspill i forbindelse med detaljerte auksjonsregler
 • 21. september 2018: Nkom beslutter at auksjonen utsettes
 • 16. oktober 2018: SD ber Nkom om å revurdere frekvenstaket og øvrige rammer for auksjonen

 2019:

 • 16. januar 2019: Nkom legger frem forslag til alternativt frekvenstak og øvrige overordnede regler for auksjonen for SD.
 • 26. mars 2019: SD gir sin tilslutning til det revurdert forslaget for endringer i overordnede regler
 • 12. april 2019: Forslag til endringer i de overordnede reglene og oppdaterte auksjonsregler legges frem for offentlig høring med høringsfrist 24. mai 2019.
 • 28. juni 2019: Forslag til enkelte alternative reguleringer legges frem for en kort tilleggshøring med høringsfrist 25. august 2019. 

1) Det samlede/globale frekvenstaket beregnes ut fra den totale mengden frekvensressurser som er avsatt til kommersielle spektrumstillatelser i frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz, 32 GHz og 38 GHz. Dette innebærer at aktørenes eksisterende beholdning vil omfattes av frekvenstaket.
2) Frekvensbåndene høy 6 GHz, 8 GHz, lav 10 GHz, høy 10 GHz og 13 GHz.
3) I statsråd 3. mai 2019 ble det overordnede ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet overflyttet fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med virkning fra samme dato.