Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Tildeling av spektrumstillatelser offshore
Sist oppdatert

Tildeling av spektrumstillatelser offshore

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i den senere tiden registrert en økt interesse for og etterspørsel etter fleksible spektrumstillatelser med geografisk virkeområde i havområdene utenfor Norges fastland. I den forbindelse gjennomførte Nkom høsten 2011 en høring om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore.

I høringen presenterte Nkom en del utfordringer og forslag til prosedyrer knyttet til tildeling av spektrum offshore. Nkom mottok mange konstruktive høringsinnspill og har trukket konklusjoner for hvordan prosedyrene skal være i lys av innspillene. Det er nå utarbeidet en endelig prosedyre for tildeling og forvaltning av frekvensressurser offshore. 

Nytildeling

Nkom mener at tildeling av spektrumstillatelser offshore er en nytildeling som må foregå på åpne, objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmessige vilkår som andre tildelinger av frekvenstillatelser. Dette innebærer at såkalte landbaserte1 spektrumstillatelser i frekvensbånd som også er aktuelle for tildeling offshore, ikke blir utvidet til å omfatte offshoreområder. 

Eksisterende tildelinger offshore

Det er i dag allerede gitt en rekke sendertillatelser for bruk til radiolinje og PMR med virkeområde offshore. Det er også tildelt spektrumstillatelser offshore, men det er et fåtall slike tillatelser. Ved nye tildelinger av spektrumstillatelser offshore må det tas hensyn til disse tillatelsene.

Områder offshore - hjemmel for tildeling

Områdene som i utgangspunktet har blitt vurdert for tildeling er territorialfarvannet, den tilstøtende sonen og Norges økonomiske sone og kontinentalsokkel. 

I de indre farvann og i sjøterritoriet, som utgjør Norges territorialfarvann, har norske myndigheter full jurisdiksjon. Dette betyr at den norske ekommyndigheten i utgangspunktet kan gi tillatelser til å bruke frekvensressurser innenfor hele dette området. 

I sjøterritoriet gjelder imidlertid visse begrensninger. Her har fremmede staters skip rett til å bruke frekvenser i forbindelse med såkalt «uskyldig gjennomfart»2. I tillegg er det gitt en generell frekvenstillatelse i fribruksforskriften3 § 43 til bruk av GSM om bord på fartøy i den delen av sjøterritoriet som ligger utenfor 2 nautiske mil (nm). 

Ekomloven § 1-3 angir lovens geografiske virkeområde og setter følgelig grenser for hvilke områder som kan være gjenstand for tildeling. I samsvar med reglene om jurisdiksjon gir ekomloven hjemmel til å tildele frekvenser på norsk territorium, herunder norsk territorialfarvann. Territorialfarvannet strekker seg ut til 12 nm målt fra grunnlinjen. Utenfor yttergrensen for Norges territorialfarvann kan ekommyndigheten kun tildele frekvenstillatelser til «norske skip» og «anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen eller for utnyttelse av fornybare energiressurser til havs innenfor havenergilovas virkeområde», slik ekomloven § 1-3 er utformet i dag.

Forholdet til landbaserte spektrumstillatelser

Ved tildelingen offshore tas det hensyn til dekningsområdet for allerede tildelte landbaserte spektrumstillatelser.   

For de fleste spektrumstillatelser med geografisk virkeområde «norsk landterritorium» og liknende, er det ikke gitt noen avgrensning for dekning mot sjøområdene utenfor fastlandet. Nkom har lagt til grunn at landbaserte tillatelser med dette virkeområdet har Fastlands-Norge samt de indre farvann ut til grunnlinjen som dekningsområdet. 

En del av innehaverne av slike landbaserte spektrumstillatelser har imidlertid faktisk dekning som strekker seg et godt stykke utenfor grunnlinjen. Denne faktiske bruken har foregått lenge og har vært ønsket fra myndighetens side, for å kunne gi mobildekning til de som ferdes på sjøen. 

Nkom vil som utgangspunkt sette en koordineringsgrense for spektrumstillatelser offshore på 12 nm fra grunnlinjen, med samme feltstyrkenivåer som gjelder ved koordinering mot naboland4. Dette vil etter Nkoms vurderinger beskytte den faktiske dekningen utover grunnlinjen som mange av innehaverne av landbaserte spektrumstillatelser har. 

I noen frekvensbånd vil en koordineringsgrense på 12 nm imidlertid ikke være tilstrekkelig for å beskytte den dekningen innehaverne av landbaserte tillatelser har i sjøområdene, og som har vært ønsket fra myndighetenes side. Dette gjelder først og fremst på tjenester for mobiltelefoni og mobilt bredbånd som på grunn av den teknologi som benyttes, rekker langt og gir dekning langt ut i sjøen. 

For frekvensbåndene 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz og 2100 MHz, blir det i utgangspunktet satt en koordineringsgrense på 70 km fra grunnlinjen i spektrumstillatelsene offshore. Grensen på 70 km er valgt på bakgrunn av den teoretiske rekkevidden for GSM på 35 km i tillegg til "extended cell"-muligheten som gir en fordobling i teoretisk rekkevidde til 70 km. 

Enkelte av oljefeltene der det kan være aktuelt å benytte frekvenser på anlegg og innretninger,

ligger etter Nkoms beregninger nærmere grunnlinjen enn 70 km. Den foreslåtte grensen på 70 km vil kunne fravikes i slike tilfeller ved at innehaver av spektrumstillatelse offshore avtaler en annen grense med innehaver av landbasert spektrumstillatelse. 

De foreslåtte koordineringsgrensene på 12 nm og 70 km, skal i utgangspunktet settes i tillatelsesteksten ved tildeling av nye spektrumstillatelser offshore. 

Frekvensbånd som ikke blir tildelt til kommersielle formål offshore

Enkelte frekvensbånd vil ikke bli tildelt til kommersielle formål offshore, dette vil i utgangspunktet blant annet gjelde følgende frekvensbånd:

  • Frekvensbåndene som Direktoratet for nødkommunikasjon har spektrumstillatelser i på land,
  • Frekvensbåndene som Forsvaret er tillatelsesinnehaver av på land,
  • Frekvensbåndet 174-240 MHz,
  • Frekvensbåndet 470-790 MHz. 

Andre særlige forhold knyttet til spektrumstillatelser offshore

Nkomvil hovedsakelig følge samme tildelingsprosedyre for spektrumstillatelser offshore som for tildeling av landbaserte spektrumstillatelser.

Området som tildeles

Områdene som er aktuelle for tildeling offshore vil bli tildelt som ett samlet området, og det vil følgelig ikke bli regional tildeling. 

Omsettelighet

De som får spektrumstillatelser offshore, men som bare har behov for å bruke frekvensressursene innenfor et begrenset geografisk område, vil samtidig ha mulighet til å selge eller leie ut frekvensressurser i områder der de ikke benytter dem selv. 

Varighet

Spektrumstillatelsene offshore gis varighet tilsvarende som for landbaserte spektrumstillatelser. 

Kanalplan

Nkom vil også i utgangspunktet benytte samme kanalplaner offshore som for norsk fastland.

Internasjonal koordinering

Koordinering mot naboland for spektrumstillatelser offshore skal følge vanlige prinsipper og prosedyrer som ved koordinering av landbaserte spektrumstillatelser. Ved internasjonal frekvenskoordinering er det Nkom som forestår koordineringen. 

Gebyr

Når det tildeles nye spektrumstillatelser offshore, vil Nkom pålegge tillatelsesinnehaverne å betale årlig gebyr for disse frekvenstillatelsene etter gebyrforskriften5. Gebyrene etter gebyrforskriften skal reflektere den ressursbruk Nkom har med den enkelte tillatelse.  

Nkoms ressursbruk med den enkelte spektrumstillatelse offshore vil ikke avvike vesentlig fra ressursbruken ved tildeling av en tilsvarende landbasert spektrumstillatelse. På bakgrunn av dette vil gebyrfastsettelsen for spektrumstillatelser offshore følge bestemmelsene i gebyrforskriften §§ 9 og 12.

Gebyrforskriften § 9 som gjelder spektrumstillatelser for PMR, og gebyrforskriften § 12 som gjelder andre spektrumstillatelser, har egne regler for regionale spektrumstillatelser, men er ut over dette ikke knyttet opp til et bestemt geografisk virkeområde. Bestemmelsene passer etter sin ordlyd også for spektrumstillatelser offshore. Ved å bruke disse bestemmelsene vil en spektrumstillatelse med virkeområde «norsk landterritorium» og en spektrumstillatelse med virkeområde offshore, gebyrlegges likt. 

Frekvensavgift

Spektrumstillatelser offshore vil ikke bli avgiftsbelagt. Inntjeningspotensialet og etterspørsel knyttet til en spektrumstillatelse offshore anses begrenset sammenlignet med en spektrumstillatelse som dekker hele Fastlands-Norge. For å unngå svekket etterspørsel og forringelse av frekvensressursenes verdi blir det ikke ilagt avgifter.


1Med landbaserte spektrumstillatelser menes tillatelser hvor det er angitt at geografisk virkeområdet er «norsk landterritorium» eller lignende.
2Se territorialfarvannsloven, lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone 27. juni 2003 nr. 57 § 2 og havrettskonvensjonen artikkel 17 flg.
3Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser 19. januar 2012 nr. 77 (fribruksforskriften)
4Internasjonale koordineringsverdier for feltstyrke benyttes som beskrevet i tilhørende CEPT rekommandasjoner for internasjonal koordinering, for eksempel ECC/REC/(08)02 og ECC/REC/(11)04
5Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet 21. februar 2005 nr. 168 (gebyrforskriften)