Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Mottatte søknader og utlysninger Kunngjøring av mottatte søknader om spektrumstillatelse i frekvensbåndet 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-båndet)
Sist oppdatert

Kunngjøring av mottatte søknader om spektrumstillatelse i frekvensbåndet 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-båndet)

Samferdselsdepartementet (SD) har mottatt søknader om nasjonale spektrumstillatelser i 2 GHz-båndet. Frekvensbåndet er i Norge planlagt brukt til mobile radiotjenester, og er det båndet som er mest benyttet for å tilby mobilt bredbånd (3G, UMTS, HSPA etc.). SD har gitt Post- og teletilsynet (PT) i oppdrag å gjennomføre tildelingen av frekvensene. Frekvensene som nå er gjenstand for tildeling består av ca. 2x45 MHz fordelt på ni blokker à 2x5 MHz (enkelte blokker er på 2x4,8 MHz). Tre av blokkene er ledige i dag, mens seks av blokkene blir ledige fra 1. desember 2012.

Oppdragsbrevet fra SD er vedlagt denne kunngjøringen. I brevet fremgår også detaljer om hvilke frekvensblokker som er gjenstand for tildelingen, vilkår for bruk og hvordan tildelingen skal foregå.

Faste kostnader

Innehaver av frekvenstillatelsen skal betale gebyr til PT, jf. ekomloven § 12-1 og forskrift 21. februar 2005 om gebyr til Post- og teletilsynet (gebyrforskriften). For en nasjonal spektrumstillatelse på 2x15 MHz i 2 GHz-båndet er årsgebyret for 2012 estimert til NOK 900 000. I tillegg skal det betales årlig frekvensavgift til Staten og for en tillatelse på 2x15 MHz forventes avgiften å ligge på i overkant av NOK 18 000 000. Størrelsen på gebyr og avgift er gitt som eksempler med en tillatelse som består av 2x15 MHz. Dersom en aktør erverver en tillatelse bestående av annen frekvensmengde vil gebyr og avgift justeres tilsvarende. Estimat for andre frekvensmengder kan fås ved forespørsel til PT.

I en eventuell auksjon vil normalt PT benytte en minstepris per frekvensblokk. Denne minsteprisen kan det være aktuelt å kreve inn som betaling for frekvensene også i tilfelle det ikke skulle konstateres overskuddsetterspørsel og dermed ikke skal gjennomføres auksjon. Prosessen med fastsettelse av minsteprisen er ikke avsluttet og opplysninger om denne vil kunngjøres på et senere tidspunkt.

Krav til søknader

For å gi alle interesserte parter mulighet til å søke om ledige frekvenser og for å få avklart om det eksisterer overskuddsetterspørsel etter frekvensene i markedet, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes til PT innen onsdag 4. juli 2012 kl. 12.00. Prosedyre for tildeling av spektrumstillatelser er publisert her.

Krav om bankgaranti

For å sikre at eventuell overskuddsetterspørsel etter frekvensene er reell, vil PT kreve at søker stiller en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på 1 000 000 – en million – kroner. Kravet om bankgaranti gjelder for alle søknader, også for allerede mottatte søknader. Bankgarantien må være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området, og skal være underskrevet av både søker og bank/finansieringsinstitusjon. Garantien må være gyldig til og med 31. desember 2012 og skal sendes PT sammen med søknad om frekvenstillatelse. PT kan velge å la garantien gjelde også for en eventuell auksjon. PT vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende. Kun originale dokumenter vil bli akseptert.

Søknadsprosess

Søknad må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Spesifisering av hvor mange frekvensblokker det søkes om

PT understreker at søknadene bare skal spesifisere hvor mange frekvensblokker det søkes om. Den faktiske plasseringen av blokkene vil gjøres senere, enten administrativt av PT eller gjennom en eventuell auksjonsprosess.

Søknad sendes: Post- og teletilsynet, Postboks 93, 4791 Lillesand.

Søknad med bankgaranti må være PT i hende innen onsdag 4. juli 2012 kl. 12.00.

Dersom PT ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, kan spektrumstillatelser med varighet til 31.12.2032 bli tildelt søker. Dersom PT mottar søknader på større frekvensressurser enn det som er tilgjengelig, vil PT kunne beslutte at de tilgjengelige frekvensressursene skal fordeles ved auksjon. Ved en auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta.

Søknad om midlertidige tillatelser av de ledige frekvensblokkene

PT har også mottatt søknad om midlertidig tillatelse for én av de tre ledige frekvensblokkene (2x5 MHz) til bruk i vanlig kommersiell drift. Den midlertidige tillatelsen det er søkt om vil ha en varighet frem til frekvensene er tildelt på vanlig måte, gjennom auksjon dersom det konstateres overskuddsetterspørsel, eller ved direktetildeling dersom dette ikke er tilfelle, jamfør ovennevnte prosess. For å gi alle interesserte parter mulighet til å søke om de ledige frekvensene for midlertidig bruk ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes PT innen onsdag 4. juli 2012 kl. 12.00. Dersom PT konstaterer overskuddsetterspørsel etter de ledige frekvensene til dette formålet, vil vi foreta loddtrekning for å fordele disse. PT mener at det vil være for ressurskrevende å gjennomføre en auksjon av tillatelser med så kort varighet. I tildelingen av de midlertidige tillatelsene vil PT vurdere å begrense frekvensmengden én aktør kan tildeles til 2x5 MHz.

Vilkår for bruk av de midlertidige tillatelsene vil være tilsvarende som for ordinære tillatelser tiltenkt kommersiell drift. Innehaver skal betale frekvensgebyr til PT og frekvensavgift til staten for ressursene. For 2x5 MHz skal det betales fullt frekvensgebyr for 2012 til PT i henhold til gebyrforskriften. Frekvensavgiften blir justert i henhold til varigheten på tillatelsen. For eksempel vil en tillatelse med varighet fra 1. august til 1. desember få en årsavgift tilsvarende 1/3 av full årsavgift.

Det stilles ikke krav til bankgaranti for søknad om midlertidig tillatelse og opprinnelig søker trenger heller ikke å sende søknad på nytt om disse ressursene.

Søknad sendes: Post- og teletilsynet, Postboks 93, 4791 Lillesand, eller på e-post til firmapost@npt.no.

Fellesopplysninger

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber PT om at søker gjør oppmerksom på dette.

Dokumenter

Brev fra Samferdselsdepartementet om prosess for tildeling av frekvensressurser i båndet omkring 2 GHz
Bankgaranti