Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Mottatte søknader og utlysninger Kunngjøring av mottatt søknad om spektrumstillatelse frekvensbåndet 1920-1980/2110-2170 MHz (2 GHz-båndet)
Sist oppdatert

Kunngjøring av mottatt søknad om spektrumstillatelse frekvensbåndet 1920-1980/2110-2170 MHz (2 GHz-båndet)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om spektrumstillatelse i frekvensbåndet 1920-1980/2110-2170 MHz (2 GHz-båndet). For å gi alle interesserte mulighet til å søke om ledige frekvenser, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes Nkom. Søknaden må være mottatt av Nkom innen tirsdag 24. januar 2017 klokken 12.00.

Nærmere om bakgrunnen for kunngjøringen

Ved Samferdselsdepartementet (SD) sitt vedtak av 15. juni 2015 ble Telia Norge AS gitt en midlertidig rett til å bruke ressursene som Mobile Norway AS var tildelt ved tillatelse nr. 1001962 som omfatter frekvensbåndene 1964,9-1979,7 MHz og 2154,9-2169,7 MHz. Den midlertidige overdragelsen gjaldt frem til 5. august 2016. De nevnte frekvensressursene er med virkning fra 5. august 2016 tilbakelevert til staten. SD har mottatt en søknad om å få tilgang til de ledige ressursene i båndet. SD har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i oppdrag å gjennomføre tildelingen.

Om frekvensressursene

Anvendelsesområde

Frekvensressursene 1920-1980/2110-2170 MHz (2 GHz-båndet) er i norsk frekvensplan allokert til mobile radiotjenester. Frekvensene som nå er gjenstand for tildeling omfatter 1964,9-1979,7 MHz og 2154,9-2169,7 MHz, og består således av 2x14,8 MHz. Det ledige spektrumet fordeles på tre generiske blokker. Figuren nedenfor viser eksisterende tillatelsesinnehavere og blokkinndeling i 2 GHz-båndet, samt hvilke blokker som nå er ledige og gjenstand for tildeling:

Eksisterende tillatelsesinnehavere og blokkinndeling i 2 GHz-båndet

Tillatelsene tilhørende Telia (2x19,8 MHz), Telenor (2x19,8 MHz) og ICE (2x5 MHz) har gyldighet til og med 31. desember 2032.

Geografisk virkeområde

Tillatelser til å bruke frekvensene vil omfatte landbasert bruk på norsk landterritorium, med unntak av Svalbard, Jan Mayen og norske biland.

Varighet

Spektrumstillatelsen i 2 GHz-båndet gis varighet til 31. desember 2032, slik at tillatelsene får tilsvarende utløpsdato som de øvrige tillatelsene som er tildelt i 2 GHz-båndet.

Teknologi- og tjenestenøytralitet

Frekvenstillatelsene er teknologinøytrale. Frekvensene skal i hovedsak benyttes til landbaserte elektroniske kommunikasjonstjenester.

Koordinering mot naboland og eksisterende sendepunkt i Norge

Koordinering mot naboland skal følge internasjonale koordineringsverdier for feltstyrke. Feltstyrkeverdiene er beskrevet i relevante CEPT-rekommandasjoner for internasjonal koordinering. Frekvenskoordinering med naboland foretas av Nkom.

Gebyr og frekvensavgift

Tillatelsesinnehaverne skal betale årlig gebyr til Nkom for frekvenstillatelsene etter ekomloven § 12-1 og forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet (forskrift om gebyr til PT). Gebyrfastsettelsen for spektrumstillatelser i 2 GHz-båndet vil følge bestemmelsen i forskrift om gebyr til PT § 12. For en nasjonal spektrumstillatelse på 2x14,8 MHz i 2 GHz-båndet er årsgebyret for 2016 estimert til NOK 760 000.

I tillegg skal det betales årlig frekvensavgift til staten, jf. ekomloven § 12-2 og årlige skattevedtak i Stortinget. For en tillatelse på 2x14,8 MHz forventes avgiften for 2017 å ligge på i overkant av NOK 19 700 000.

Størrelsen på gebyr og avgift er gitt som eksempler med en tillatelse som består av 2x14,8 MHz. Dersom en aktør erverver en tillatelse bestående av mindre frekvensmengde vil gebyr og avgift nedjusteres tilsvarende. Estimat for andre frekvensmengder kan fås ved forespørsel til Nkom.

Fremgangsmåte for å søke om frekvenstillatelse

For å gi alle interesserte parter mulighet til å søke om å få tildelt ledige ressurser i 2 GHz-båndet ber vi om at konkurrerende søknader sendes til Nkom.

Krav til søknaden

Interesserte må sende en skriftlig søknad til Nkom. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Antall frekvensblokker det søkes om

Sammen med søknaden må søkeren levere en bankgaranti. Se nærmere om kravet til bankgaranti nedenfor.
Søknaden må være signert av noen som har fullmakt (prokura, signatur eller annen fullmakt) til å binde søkeren rettslig sett.

Krav til bankgaranti

For å sikre at søknaden gir uttrykk for en reell etterspørsel, må søkeren inngi en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti sammen med søknaden.

  • Bankgarantien skal være en "on first demand" garanti. 
  • Bankgarantien skal inneholde samme tekst som Nkoms mal for bankgarantiskjema som finnes i kolonnen til høyre under "Relaterte dokumenter". Søkeren kan benytte Nkoms mal for bankgarantiskjema. Nkom tillater også at teksten/ordlyden i Nkoms mal tas inn i et annet bankgarantidokument utstedt av banken/finansieringsinstitusjonen. Nkom presiserer at uavhengig av om Nkoms mal eller et annet bankgarantidokument benyttes, skal teksten/ordlyden i bankgarantien i sin helhet være den samme som i Nkoms mal og det må ikke foretas endringer i teksten. 
  • Bankgarantien skal være pålydende 500 000 kroner for hver frekvensblokk søknaden omfatter. Det medfører at hvis en aktør for eksempel søker om frekvenstillatelse på 2x14,8 MHz, kreves det at søker stiller én bankgaranti på 1 500 000 kroner. 
  • Bankgarantien skal være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen.
  • Bankgarantien skal være gyldig til og med 24. april 2017.

Kravet om bankgaranti gjelder for alle søknader, også for allerede mottatte søknader. For søker som allerede har inngitt søknad, vil Nkom imidlertid først kreve bankgaranti dersom det blir konstatert overskuddsetterspørsel.
Nkom vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende.

Kun originale «on-demand»-bankgarantidokumenter blir akseptert.

Innsending til Nkom

Søknaden og bankgarantien sendes til:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand

Søknaden og bankgarantien kan også leveres med bud på følgende adresse:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nygård 1
4790 Lillesand

Frist for innsending av eventuelle konkurrerende søknader

Søknader, inkludert bankgaranti, må være mottatt av Nkom innen tirsdag 24. januar 2017 kl. 12.00.

Dersom søker ikke leverer søknad og bankgaranti innen fristen blir søknaden avvist.

Feil eller mangler ved søknad eller bankgaranti

Dersom søknaden eller bankgarantien ikke tilfredsstiller de krav som er oppstilt ovenfor, vil søknaden kunne bli avvist av Nkom. Ved mindre feil eller mangler kan imidlertid søker bli gitt en kort frist for å rette dette.

Tildeling av spektrumstillatelser

Prosedyrer for tildeling av spektrumstillatelser er publisert på www.nkom.no.

Dersom Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil spektrumstillatelse med varighet til 31. desember 2032 kunne tildeles søker mot vederlag. Størrelsen på vederlaget er foreløpig ikke bestemt, men vil bli fastsatt dersom spektrumstillatelse tildeles søker.

Dersom Nkom mottar søknader på en større frekvensmengde enn det som er tilgjengelig, vil Nkom kunne beslutte at de tilgjengelige frekvensressursene skal fordeles ved auksjon. Ved en auksjon vil også andre enn de opprinnelige søkerne få mulighet til å delta. Nkom kan også beslutte å benytte andre mekanismer enn auksjon for å avgjøre fordelingen av frekvensene.

Offentliggjøring av informasjon

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentleglovas og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Nkom om at søker gjør oppmerksom på dette.