Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Mottatte søknader og utlysninger Kunngjøring av mottatt søknad om frekvenstillatelse for Lokal-DAB i lokalregion 9, Ringerike, Hallingdal og Numedal
Sist oppdatert

Kunngjøring av mottatt søknad om frekvenstillatelse for Lokal-DAB i lokalregion 9, Ringerike, Hallingdal og Numedal

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om frekvenstillatelse for Lokal-DAB i lokalregion nummer 9, Ringerike, Hallingdal og Numedal. Området omfatter kommunene Hemsedal, Ål, Gol, Hol, Nes, Nore og Uvdal, Flå, Ringerike, Krødsherad, Sigdal, Modum og Hole. Denne lokalregionen står i dag uten et lokalradiotilbud på DAB.

For å gi alle interesserte parter muligheten til å melde sin interesse, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes til Nkom innen 22. desember 2017. Prosedyre for fordeling av frekvenstillatelser finner du her.

Innehaver av frekvenstillatelsen skal betale årlig sektoravgift til Nkom, jf. ekomloven § 12-1 og forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Ytterligere informasjon om Lokalradioblokka finnes her.

Søknaden må fremstilles skriftlig og relevante søknadsskjemaer finner du her, under overskriften Skjema - Søknadsskjema for frekvenstillatelse, kringkasting.

Dersom Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil frekvenstillatelsen med varighet frem til 31.12.2031 kunne bli tildelt søker.

Dersom Nkom mottar konkurrerende søknader, vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon der søkerne leverer ett bud hver, og der det høyeste budet vinner.

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Nkom om at søker gjør oppmerksom på dette.

Ønskes mer informasjon om kunngjøringen, kan sjefingeniør Tore R Lunestad kontaktes på tlf. 22 82 4621. Søknaden sendes til firmapost@nkom.no med referanse FT.

For å kunne benytte frekvensene til transmisjon av kringkasting, er det et krav om anleggskonsesjon og innholdskonsesjon i tillegg til frekvenstillatelse. Medietilsynet er ansvarlig for tildelinger av anleggskonsesjoner, som etter § 2-2 i kringkastingsloven skal samordnes med frekvenstillatelsen. Medietilsynet tildeler også innholdskonsesjonen, som stiller krav til programflaten i den aktuelle konsesjonen. For nærmere informasjon om søknadsprosedyre og hvilke vilkår som vil bli stilt, se Medietilsynet sin hjemmeside.

Skjema