Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Frekvenstillatelser Mottatte søknader og utlysninger Kunngjøring av mottatt søknad om frekvenstillatelse for 198,592 – 200,128 MHz (kanal 8C)
Sist oppdatert

Kunngjøring av mottatt søknad om frekvenstillatelse for 198,592 – 200,128 MHz (kanal 8C)

Medietilsynet (MT) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for 198,592 – 200,128 MHz (heretter kalt frekvenskanal 8C) i en avgrenset periode fram til 31. desember 2017 i Oslo. For å gi alle interesserte mulighet til å søke, ber vi om at søknad om anleggskonsesjon sendes MT og søknad om frekvenstillatelse sendes Nkom. Søknadene må være mottatt innen 20. desember 2016 kl. 12.00.

Informasjon om frekvensressursene

Anvendelsesområde

Frekvensene er i nasjonal frekvensplan avsatt til kringkastingstjenester. Frekvenskanalen 8C er planlagt tildelt mobil-TV tjenester. Frekvensbruken er regulert gjennom GE06-avtalen for digital kringkasting i ITU region 1 og all bruk i dette båndet må tilfredsstille denne avtalen. Spektrumsmasken for T-DAB som definert i GE06-avtalen vil bli stilt som et av vilkårene for frekvenstillatelsen. Det gjøres oppmerksom på at en tildeling ikke gir fortrinnsrett ved senere tildelinger. Det er en forutsetning for tildeling av frekvensressursene at nabolandskoordinering får positivt utfall.

Geografisk virkeområde

Frekvenstillatelsen gir rett til bruk av frekvensressursene i Oslo kommune.

Varighet

Frekvenstillatelsen for kanal 8C gjelder fra og med 1. januar 2017 og utløper én dag før ikrafttredelse av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon for ressurser i Riksblokk 3. Frekvenstillatelsen utløper uansett senest 31. desember 2017.

Gebyr

Innehaver av frekvenstillatelsen skal betale gebyr til Nkom, jf. ekomloven § 12-1 og forskrift 21. februar 2005 om gebyr til Post- og teletilsynet. Årsgebyret for 2016 er satt til NOK 41 000,-.

Fremgangsmåte for å søke om frekvenstillatelse

Krav til søknad

Søknad må fremsettes skriftlig og må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Prosjektplan for etablering og drifting av mobil-TV tjenester

Sammen med søknaden må søkeren levere en bankgaranti. Se nærmere om kravet til bankgaranti nedenfor.
Søknaden må være signert av noen som har fullmakt (prokura, signatur eller annen fullmakt) til å binde søkeren rettslig sett.

Krav til bankgaranti

For å sikre at søknaden gir uttrykk for en reell etterspørsel, må søkeren inngi en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti sammen med søknaden.

  • Bankgarantien skal være en "on first demand" garanti. 
  • Bankgarantien skal inneholde samme tekst som Nkoms mal for bankgarantiskjema som finnes i kolonnen til høyre under "Relaterte dokumenter". Søkeren kan benytte Nkoms mal for bankgarantiskjema. Nkom tillater også at teksten/ordlyden i Nkoms mal tas inn i et annet bankgarantidokument utstedt av banken/finansieringsinstitusjonen. Nkom presiserer at uavhengig av om Nkoms mal eller et annet bankgarantidokument benyttes, skal teksten/ordlyden i bankgarantien i sin helhet være den samme som i Nkoms mal og det må ikke foretas endringer i teksten. 
  • Bankgarantien skal være pålydende 50 000 kroner 
  • Bankgarantien skal være utstedt av en bank- eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen.
  • Bankgarantien skal være gyldig til og med 20. mars 2017.

Kravet om bankgaranti gjelder for alle søknader, også for allerede mottatte søknader. For søker som allerede har inngitt søknad, vil Nkom imidlertid først kreve bankgaranti dersom det blir konstatert overskuddsetterspørsel.
Nkom vil frigjøre garantiene når det ikke lenger er aktuelt å gjøre dem gjeldende.
Kun originale «on-demand»-bankgarantidokumenter blir akseptert.

Innsending til Nkom

Søknaden og bankgarantien sendes til:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand

Søknaden og bankgarantien kan også leveres med bud på følgende adresse:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nygård 1
4790 Lillesand

Frist for innsending av eventuelle konkurrerende søknader

Søknader, inkludert bankgaranti, må være mottatt av Nkom innen tirsdag 20. desember 2016 kl. 12.00.
Dersom søker ikke leverer søknad og bankgaranti innen fristen blir søknaden avvist.

Feil eller mangler ved søknad eller bankgaranti

Dersom søknaden eller bankgarantien ikke tilfredsstiller de krav som er oppstilt ovenfor, vil søknaden kunne bli avvist av Nkom. Ved mindre feil eller mangler kan imidlertid søker bli gitt en kort frist for å rette dette.

Krav om anleggskonsesjon

For å kunne benytte frekvensene til transmisjon av kringkasting, stilles det et krav om anleggskonsesjon i tillegg til frekvenstillatelse. MT er ansvarlig for tildelinger av anleggskonsesjoner, som etter § 2-2 i kringkastingsloven skal samordnes med frekvenstillatelsen. For nærmere informasjon om søknadsprosedyre og hvilke vilkår som vil bli stilt, se Medietilsynets hjemmeside.

Tildeling av spektrumstillatelser

Prosedyrer for tildeling av tillatelser er publisert på www.nkom.no

Dersom MT og Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil frekvenstillatelse med varighet fram til 31. desember 2017 kunne tildeles søker.

Dersom Nkom mottar konkurrerende søknader, vil Nkom kunne beslutte at de tilgjengelige frekvensressursene skal fordeles ved auksjon. Nkom kan også beslutte å benytte andre mekanismer enn auksjon for å avgjøre fordelingen av frekvensene.

Offentliggjøring av informasjon

Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Nkom om at søker gjør oppmerksom på dette.

Ønskes mer informasjon om kunngjøringen, kan senioringeniør Pia Braadland kontaktes på tlf. 22 82 47 27 eller pia.braadland@nkom.no.