Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Informasjon Opplysningsplikt
Sist oppdatert

Opplysningsplikt

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) trenger av og til opplysninger fra ulike innehavere av frekvenstillatelse for at Nkom skal kunne utføre sine oppgaver knyttet til frekvensplanlegging, frekvenstildeling og/eller tilsyn med frekvensbruk. Da fattes det vedtak om dette. Vedtak kan påklages.

Vedtak om å kreve opplysninger fra innehaver av frekvenstillatelse

Eksempel på opplysninger som Nkom vil kunne ha bruk for er geografisk plassering av antenner og basestasjoner eller antenneparametere.  

Nkom kan kreve opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av ekomloven, vedtak gitt i medhold av ekomloven, eller forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, jf. ekomloven § 10-3.

Dersom Nkom trenger slike opplysninger fattes det vedtak om dette. Den som mottar et slikt vedtak har plikt til å utlevere de opplysninger Nkom ber om.

Klage på vedtak

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen), jf. forvaltningsloven § 28.

Nkom tildeler individuelle frekvenstillatelser i enkeltvedtak. Den som blir tildelt en frekvenstillatelse kan altså klage på Nkoms vedtak. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klage på vedtak sendes til Nkom som utarbeider innstilling i klagesak som sendes til Samferdselsdepartementet. Nkom kan bruke inntil 2 måneder på å utarbeide innstilling i klagesak og Samferdselsdepartementet kan bruke inntil 2 måneder på å avgjøre en klage. 

Den som mottar et vedtak om å gi Nkom opplysninger, jf. ekomloven § 10-3 , har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen for slike vedtak er kortere; klage skal fremsettes straks eller senest innen 3 dager, jf. forvaltningsloven § 14.