Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Informasjon Vedtak om endring av frekvenstillatelse
Sist oppdatert

Vedtak om endring av frekvenstillatelse

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir her informasjon om blant annet endringer av frekvenstillatelser

Endringer som det tas høyde for i frekvenstillatelsen

Normalt endrer ikke Nkom en tildelt frekvenstillatelse på en slik måte at det er til skade for innehaveren av tillatelsen. I enkelte tilfeller kan det likevel være nødvendig å gjennomføre en endring av en tillatelse slik at endringen er til skade for innehaveren.

Nkom har derfor tatt inn følgende vilkår i sine tillatelser:

  • Frekvenstillatelsen kan endres, også til skade for Innehaver, dersom endring er en nødvendig følge av Norges folkerettslige forpliktelser. Det samme gjelder dersom endringen er en nødvendig følge av internasjonalt harmoniseringssamarbeid som norske myndigheter slutter seg til, endret nasjonal lovgivning eller det er nødvendig som følge av andre viktige samfunnshensyn. Endring av tillatelsen gir ikke Innehaver eller andre rett til erstatning fra staten.

De to mest praktiske eksemplene på slike folkerettslige forpliktelser som kan oppstå etter at en frekvenstillatelse er tildelt er at:

  • EU-Kommisjonen fatter et bindende vedtak om harmonisert frekvensplanlegging eller harmonisert frekvensbruk som blir tatt inn i vedleggene til EØS-avtalen og som dermed blir rettslig forpliktende for Norge.
  • Norge / Nkom inngår en rettslig bindende koordineringsavtale med et eller flere naboland som får konsekvenser for frekvensbruk innenfor rammen av en eksisterende tillatelse. Et eksempel: Norge har innenfor region 1 av Den Internasjonale Teleunionen (ITU) forhandlet frem en avtale med andre land. Deltakerne i forhandlingene inngår en rettslig bindende avtale med nabolandene om frekvensplanlegging for høyeffektssendere f.eks. i frekvensbåndene 174-240 MHz og 470-790 MHz ("TV-båndene"). Dersom slik avtale fører til at det må gjennomføres endringer i tildelte frekvenstillatelser for at Norge skal kunne opptre i samsvar med sine folkerettslige forpliktelser, vil Nkom måtte fatte vedtak om endring av tillatelser som blir berørt.  

Eksempler på internasjonalt harmoniseringsarbeid som ikke er juridisk bindende, er Norges deltakelse innen arbeidet med ECC Decisions og ECC Recommendations som gjelder bruk av spektrum (harmoniserte kanalplaner, koordineringsavtaler med våre naboland etc).

Endring innenfor ekomloven § 6-2

En frekvenstillatelse kan i tillegg endres, også til skade for innehaveren av tillatelsen, dersom endringen kan gjennomføres innenfor rammen av ekomloven § 6-2 andre og sjette ledd. Slike endringer forekommer i praksis sjelden.

Nkoms saksbehandling ved vedtak om endring av frekvenstillatelse

Dersom Nkom forbereder et vedtak om endring av en frekvenstillatelse, og slik endring vil kunne være til skade for innehaveren, vil dette bli varslet i samsvar med forvaltningsloven § 16