Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Frekvensforvaltning Informasjon Håndtering av interferens/forstyrrelser og tilsyn
Sist oppdatert

Håndtering av interferens/forstyrrelser og tilsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir her informasjon om blant annet interferens/forstyrrelse og tilsyn.

Interferens/forstyrrelser

Nkom utformer frekvenstillatelser med målsetningen om at ukoordinert bruk av frekvenser innenfor rammen av hver enkelt frekvenstillatelse skal kunne gjennomføres. Ved utformingen av spektrumstillatelser tar Nkom slikt utgangspunkt når vi definerer tillatt signalstyrke på tillatelsens (spektrale) grense. En sendertillatelse er en rett til å ta i bruk en radiofrekvens for å sende fra geografisk definerte sendepunkt etter fastsatte tekniske sendeparametere. Når Nkom gir sendertillatelser står Nkom for detaljplanleggingen.

Nkom planlegger med større marginer med sikte på å unngå interferens/forstyrrelser mellom sendere enn det en privat planlegger som i hovedsak har risiko for å forstyrre seg selv ville kunne basere seg på. Likevel kan det ikke utelukkes at forstyrrelser oppstår. Frekvensbruk i overensstemmelse med lov, forskrift og vilkår gitt i frekvenstillatelser kan altså føre til forstyrrelser. Særlig gjelder dette der forskjellige typer radioutstyr plasseres på samme sted, for eksempel i samme mast.

Dersom det oppstår interferens / forstyrrelser som involverer en frekvenstillatelse som Nkom har gitt, vil det være relevant å besvare følgende spørsmål:

  • Har berørte frekvensbrukere frekvenstillatelse?
  • Dersom berørte frekvensbrukere har frekvenstillatelse, ligger deres frekvensbruk innenfor rammen av disse tillatelsene? 
  • Har berørte frekvensbrukere gitt Nkom tilgang til relevant informasjon om frekvensbruken? Eller kan ytterligere informasjon bidra til å finne en løsning i den konkrete situasjonen? Nkom kan fatte vedtak om å kreve opplysninger, se punkt 4.

Nkom vil ta følgende utgangspunkt:

  • Kan spørsmålene løses lokalt ved at berørte frekvensbrukere finner en løsning? 
  • Kan Nkom, inkludert Nkoms frekvenskontroll, bistå slik at berørte frekvensbrukere og Nkom i fellesskap finner en løsning?

Dersom interferens/forstyrrelser ikke kan løses på ovennevnte måter, vil Nkom ta utgangspunkt i følgende prinsipp:

  • Dersom det oppstår forstyrrelser mellom ulike frekvensbrukere som bruker frekvensene i samsvar med vilkår i tillatelsene, vil Nkom i vedtak knyttet til slik interferens vurdere saken som helhet, men vil kunne følge prinsippet om først i tid, best i rett. Dette gjelder ikke dersom frekvenstillatelsen ikke gir krav på beskyttelse mot andre.

Ved håndtering av saker om interferens / forstyrrelser vil det kunne være aktuelt å bruke de virkemidler som Nkom er gitt for å løse sine tilsynsoppgaver relatert til forvaltning av frekvensspekteret, se punkt 6. 

Tilsyn

Myndigheten fører tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt, jf. ekomloven § 10-1. Hvilken instans som fører tilsyn med de enkelte elementer følger i utgangspunktet av funksjonsfordelingen mellom Samferdselsdepartementet og Nkom.

I praksis fører Nkom tilsyn med de frekvenstillatelser som Nkom har tildelt. I tillegg fører Nkom tilsyn med oppfyllelse av enkelte vilkår i frekvenstillatelser tildelt av Samferdselsdepartementet. Det fremgår av disse tillatelsene hva Nkom fører tilsyn med i denne sammenhengen. 

Ved gjennomføringen av tilsyn oppdager Nkom av og til ulovlig frekvensbruk og andre ulovlige forhold. Ulike reaksjoner på ulovlige forhold vil kunne være aktuelle:

  • Nkom kan, innenfor rammen av ekomloven § 10-6, gi pålegg om retting eller opphør av ulovlige forhold.
  • Nkom kan også, innenfor rammen av ekomloven § 10-7, fastsette løpende tvangsmulkt for hver dag som går inntil lovstridig virksomhet er opphørt eller pålegg om retting eller endring er oppfylt.
  • Etter ekomloven § 10-13 kan Nkom også ilegge fysiske personer og foretak overtredelsesbot for forsettlig eller uaktsom overtredelse av ekomloven, forskrift gitt i medhold av ekomloven eller enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i loven. 
  • Overtredelse av ekomloven er i tillegg straffbart. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av ekomloven, forskrifter gitt i medhold av ekomloven eller enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, jf. ekomloven § 12-4.