Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Elektronisk signatur Kvalifisert sertifikat TL-liste (Trusted List) av Norge
Sist oppdatert

TL-liste (Trusted List) av Norge

EU-kommisjonen har gjennom beslutning 2009/767/EC pålagt EU/EØS-landene å lage en liste (Trusted List – TL-liste) over utstedere av kvalifiserte sertifikater som er under tilsyn av vedkommende land. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er ansvarlig myndighet for å lage, vedlikeholde og publisere TL-liste for Norge.

Generell informasjon

EU-kommisjonen ønsker å legge til rette for å benytte kvalifiserte signaturer og avanserte elektroniske signaturer basert på kvalifiserte sertifikater, over landegrenser. EU-kommisjonen har tro på at dersom en klarer å gjøre nødvendig informasjon lettere tilgjengelig for å kunne validere elektroniske signaturer, vil målet om økt bruk av elektroniske sertifikater kunne oppnås. EU-kommisjonen mener imidlertid at denne nødvendige informasjonen relatert til utstedere av kvalifiserte sertifikater og de tjenester som tilbys, og som er under tilsyn i et EU/EØS-land må publiseres på en sikker og tillitvekkende måte.

EU-kommisjonen har fastsatt en beslutning som innebærer at det enkelte EU/EØS-land skal etablere, vedlikeholde og publisere en TL-liste (Trusted List) som inneholder nødvendig informasjon relatert til utstedere av kvalifiserte sertifikater under tilsyn av det aktuelle landet.

Nkom har ansvar for å lage, vedlikeholde og publisere en TL-liste over utstedere av kvalifiserte sertifikater under tilsyn i Norge. Listen inneholder informasjon om registrerte utstedere av kvalifiserte sertifikater som oppfyller kravene i Lov om elektronisk signatur og EU-Direktiv 1999/93/EC.

EU-kommisjonen har publisert en sentral liste med linker til TL-listene til EU/EØS-land.

Informasjon om tilsynsordningen i Norge

Utstedere av kvalifiserte sertifikater etablert i Norge må være under tilsyn, for å overholde bestemmelsene i lov 15. juni 2001 nr. 81 og gjeldende forskrift:

  • LOV 2001-06-15 nr 81: Lov om elektronisk signatur (esignaturloven)
  • FOR 2001-06-15 nr 611: Forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv.

Nkom er tilsynsorgan i henhold til esignaturloven § 17 og forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater § 8. Dersom en sertifikatutsteder i Norge ønsker å tilby, og utstede kvalifiserte sertifikater må vedkommende sende inn en registreringsmelding til Nkom. Sertifikatutsteder må varsle Nkom om sin drift umiddelbart etter oppstart, og kan ikke utstede kvalifiserte sertifikater før slik melding er sendt. Endringer i allerede innsendt informasjon, samt ny informasjon må meddeles Nkom uten ugrunnet opphold.

Tilsyn vil gjennomføres ved behov, og dersom det er grunn til å tro at en sertifikatutsteder ikke overholder lovgivningen. Nkom kan også kreve gjennomføring av IT-revisjon hos registrerte sertifikatutstedere, og kan utpeke en revisor til å gjennomføre revisjonen. Esignaturloven nevner ulike sanksjonsmuligheter som kan benyttes for det tilfellet at loven ikke følges, og Nkom kan blant annet frata en sertifikatutsteder retten til å bruke betegnelsen ”kvalifisert sertifikat” hvis sertifikatutstederen grovt eller gjentatte ganger unnlater å overholde reglene fastsatt i lov.

Norges TL-liste er laget, vedlikeholdt og publisert av Nkom, og er tilgjengelig i to format: