Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Nødpeilesender Tillatelse til bruk av personlig nødpeilesender
Sist oppdatert

Tillatelse til bruk av personlige nødpeilesendere

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utsteder tillatelse til bruk av personlig nødpeilesender (PLB – Personal Locator Beacon). Hver PLB er programmert med et unikt kallesignal som blir brukt av redningssentralene når de mottar alarm fra PLB. På denne siden finner du informasjon om søknadsprosedyren. Informasjon om endringer i PLB-tillatelser skal sendes til Nkom, enten det gjelder oppsigelse, adresseendring, utstyrsendring eller endring av eier.

Bakgrunn

Bruk av PLB har de senere år hatt en jevn økning. PLBer tas med som sikkerhetsutstyr i forbindelse med forskningsaktiviteter, ekspedisjoner og turer i vanskelig tilgjengelige områder. En PLB er i motsetning til en EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) om bord på et fartøy, et personlig sikkerhetsutstyr og kan derfor tas med både på vannet og i fjellet. 

Søknad

Søknader og andre henvendelser om tillatelse til bruk av personlige nødpeilesendere sendes til Nkom. Nederst på siden finner du søknadsskjema og veiledning.

Forutsetningen for å få tillatelse til bruk av personlig nødpeilesender er:

  • utstyret oppfyller alle europeiske krav til slikt utstyr
  • søker er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge 
  • nødpeilesenderen blir programmert med unikt kallesignal tildelt av Nkom. Det må dokumenteres at nødpeilesenderen er korrekt programmert.

Sektoravgift

Innehaver av tillatelse til bruk av PLB skal betale sektoravgift som fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.
Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når tillatelsen er gyldig 1. januar. Innehaver av tillatelsen må derfor si den opp skriftlig innen 31. desember. Hvis ikke må det betales fullt årsgebyr for neste år.
Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret for tillatelse gitt mellom 1. januar og 1. juli. Blir det gitt tillatelse etter 1. juli, skal det betales halv sektoravgift.

Om nødsystemet

Nødpeilesendere sender nødmelding på frekvensen 406 MHz når de blir utløst i en nødsituasjon. Nødmeldingen blir mottatt av satellitter i Cospas-Sarsat-systemet, som videresender meldingen til bakkestasjoner. Meldingen blir deretter distribuert til redningssentralene i relevante land. Nødpeilesendere sender også ut signal for lokal peiling, vanligvis på frekvensen 121,5 MHz.

Det blir ikke utstedt tillatelser til bruk av nødpeilesendere som kun benytter frekvensene 121,5 MHz eller 243 MHz. Fra 1. februar 2009 sluttet satellittene i Cospas-Sarsat-systemet å motta signaler på disse frekvensene.

Om tillatelser til bruk av forskjellige typer nødpeilesendere

Telenor AS utstedte tillatelser til bruk av landmobile (personlige) nødpeilesendere før 1. september 2000. Slike tillatelser vil være gyldige inntil de blir sagt opp av bruker eller av andre årsaker blir inndratt. Telenor utsteder tillatelser til bruk av maritime nødpeilesendere (EPIRB).

Nkom utsteder tillatelser til aeromobile nødpeilesendere (ELT).

Alle tillatelser til bruk av PLB, ELT eller EPIRB blir registrert hos Nkom eller Telenor AS. Registrene inneholder den nødvendige informasjonen som hovedredningssentralene trenger dersom det oppstår en nødsituasjon. Oppdatert informasjon er nødvendig for å kunne avgjøre om en alarm er reell eller ikke.

Veiledning til eSkjemaer

Søknad for ny tillatelse

Fyll ut og sendt inn skjemaet «Søknad om tillatelse til bruk av nødpeilesender».

Oppsigelse

Fyll ut og send inn skjemaet «Anmodning om endring av registrerte opplysninger for personlig nødpeilesender».
Huk av i feltet «Oppsigelse», og angi hvilket kallesignal oppsigelsen gjelder for.

Eierendring

Ved eierendring av PLB som er programmert med kallesignal tildelt av norske myndigheter kan kallesignalet beholdes slik at omprogrammering ikke er nødvendig dersom man følger denne prosedyren:

  1. Eksisterende eier sender oppsigelse som beskrevet under «Oppsigelse».
  2. Ny eier sender søknad som beskrevet under «Søknad for ny tillatelse». Kallesignalet må oppgis i søknaden.

Endring av opplysninger for gyldig tillatelse

Fyll ut og send inn skjemaet «Anmodning om endring av registrerte opplysninger for personlig nødpeilesender» dersom opplysninger som ble gitt i søknaden ikke lenger er korrekte. Det kan for eksempel være endring av opplysninger om hvor utstyret skal brukes, eller endring av nødkontakter. Dette skjemaet kan også brukes ved adresseendring. Huk da av i feltet for «Kun adresseendring».

Skjema

Roller i Altinn (e-skjema)

Om du skal søke på vegne av en virksomhet, husk å velge riktig aktør før du fyller ut skjema. Om du ikke har en rolle for din virksomhet, må du få noen som har tilgangsrettighet til å delegere den til deg før du benytter skjemaet. Rollen som benyttes er "Utfyller/innsender".

Les mer om roller og rettigheter: