Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Markedskontroll Farlig elektronisk kommunikasjonsutstyr
Sist oppdatert

Farlig elektronisk kommunikasjonsutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ansvar for å følge opp farlig ekomutstyr (radio-, teleterminal- og nettutstyr) på det norske markedet. Farlig utstyr er utstyr som på en eller annen måte kan utgjøre en fare for brukeren f. eks. på grunn av fare for elektrisk støt, fare for brannskader på grunn av overoppheting, fare for brann m.m.

Nkom mottar meldinger om farlig utstyr via EU sitt informasjonssystem for farlige produkter, RAPEX. RAPEX er et system for rask informasjonsutveksling om farlige produkter mellom myndigheter i EØS. Systemet gir de ulike landene muligheten til å reagere raskt og fjerne de farlige produktene fra markedet.

Melding om farlig utstyr kan også komme inn via tips eller Nkom kan motta melding fra produsenter som varsler om tilbaketrekning av produkter fra markedet. Når melding om farlig utstyr mottas, vil Nkom undersøke hver enkelt sak. Avhengig av alvorligheten av problemet, vil produsent, importør og/eller forhandler bli bedt om å rette opp problemet og eventuelt tilbakekalle allerede solgte produkter. Nkom vil så melde det farlige utstyret inn via RAPEX systemet, slik at andre lands tilsynsmyndigheter blir informert.

Produsenter, importører og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne. For ekomutstyr skal dette meldes til Nkom ved å sende en e-post til firmaspost@nkom.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for annet elektronisk utstyr som ikke går under Nkom sitt regelverk. For mer informasjon, se DSB sine nettsider som omhandler farlige produkter.