Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Import og salg
Sist oppdatert

Informasjon om omsetningsvarsel for radioutstyr

I visse tilfeller benytter en bestemt type radioutstyr forskjellige frekvenser i forskjellige land eller geografiske områder. I noen tilfeller kan bruk av bestemte frekvenser til og med være forbudt. For noen typer utstyr skal derfor omsetning varsles til myndigheten før utstyret plasseres på markedet.

Hensikten med denne informasjonen er å gi en mer utfyllende forklaring til § 6, 4. ledd i forskrift 20. juni 2000 nr. 628 om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr (R&TTE-forskriften), og forskrift 19. januar 2010 nr 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften).

Ytterligere informasjon kan fås ved direkte kontakt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på telefon 22 82 46 00, eller ved e-post til notification@nkom.no.

Hva er omsetningsvarsel og hvorfor er det nødvendig å forhåndsvarsle om radioutstyr som planlegges omsatt i Norge?

Som et resultat av teleliberaliseringen og den økende bruk av radioutstyr på flere områder, er det viktig at radioutstyr gjør bruk av frekvensspekteret på en effektiv måte og ikke forårsaker interferensproblemer.

Frekvensforvaltning er et nasjonalt ansvar. Av den grunn vil ikke de samme frekvensene være tilgjengelig på samme måte i alle land. I visse tilfeller vil en bestemt type radioutstyr måtte benytte forskjellige frekvenser i de forskjellige land eller geografiske områder. I visse tilfeller kan bruk av bestemte frekvenser til og med være forbudt.

De nevnte problemer er bare aktuelle for radioutstyr som benytter frekvenser som ikke omfattes av avtaler om felles bruk av frekvenser innen EØS.

På bakgrunn av ovenstående, må alle som ønsker å omsette radioutstyr i Norge vurdere om dette må varsles til Nkom. Informasjon mottatt i forbindelse med omsetningsvarsel vil bli behandlet som konfidensiell informasjon.

Omsetningsvarslet er en informasjon til Nkom om at en importør eller produsent har som hensikt å omsette utstyr som benytter frekvenser som ikke er internasjonalt harmonisert.

Dersom Nkom finner at utstyret har radioegenskaper som ikke samsvarer med norsk regelverk, kan Nkom ta i bruk de virkemidler som er beskrevet i R&TTE-forskriftens § § 6 og 17 (for eksempel forby omsetning).

Hvilke typer radioutstyr må det sendes omsetningsvarsel for?

Det må sendes omsetningsvarsel for alt radioutstyr som skal omsettes med unntak av:

Hvordan skal omsetningsvarselet sendes inn?

Varsel om omsetning skal skje på en følgende to måter:

Enten

eller

  • b) Fylle ut Nkoms skjema for formålet. Skjemaet skal fylles ut, dateres og underskrives av den person som ønsker å omsette utstyret. Skjemaet sendes til følgende adresse minst 4 uker før omsetning begynner:

    Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
    Postboks 93
    4791 Lillesand

    eller på e-post til notification@nkom.no

Hva er gebyret for behandling av omsetningsvarselet?

Nkoms behandling av varslet er gratis.

Når må omsetningsvarselet sendes?

Varsel om omsetning skal være Nkom i hende senest 4 uker før start av omsetning av det aktuelle utstyr. Fireukersperioden starter ikke før all nødvendig informasjon om radioutstyrets tekniske egenskaper er blitt levert til Nkom (utfylt skjema etc.).

Dersom negativt svar på varselet ikke er mottatt etter at fireukers perioden er utløpt, kan omsetning av utstyret begynne.

Hvor lenge er omsetningsvarselet gyldig?

Varselet om omsetning gjelder for alt utstyr som omfattes av innsenderens varsel forutsatt at utstyret er identisk med det som er varslet. Dette gir imidlertid ingen eksklusive rettigheter til innsender. Andre som ønsker å omsette utstyret i Norge, og som ikke får utstyret via første innsender av varsel om omsetning, kan og må selv sende inn slikt varsel før omsetning kan begynne.

Hva er forholdet mellom varsling om omsetning, samsvar og tillatelse til bruk (konsesjon/lisens)?

Varsling om omsetning av radioutstyr er en prosedyre som er uavhengig av samsvarserklæringen for utstyret. Svar og bekreftelser fra Nkom om at varsel om omsetning er mottatt, er ikke en bekreftelse på at utstyret samsvarer med krav i R&TTE-forskriften.

En tillatelse til bruk av radioutstyr er i visse tilfeller nødvendig for å kunne ta i bruk radioutstyr. Varsling om omsetning av et radioutstyr erstatter ikke forpliktelser til å følge betingelser gitt i en brukstillatelse (konsesjon/lisens). Informasjon om krav og vilkår for tillatelse til bruk av radioutstyr kan fås ved henvendelse til Nkom, telefon 22 82 46 00, eller e-post firmapost@nkom.no.

Skjema