Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Annet ekomutstyr Kommunikasjon over strømnettet (PLT)
Sist oppdatert

Kommunikasjon over strømnettet

Utstyr for kommunikasjon over strømnettet finnes i forskjellige varianter for forskjellige bruksområder. Utstyret kan forårsake forstyrrelser på annen elektronisk kommunikasjon og elektrisk utstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar i internasjonalt arbeid for å utarbeide standarder for teknologien.

Smalbåndsoverføring er den enkleste formen kommunikasjon over strømnettet og brukes for fjernavlesing av strømmålere og/eller overføring av styresignaler for lavspenningsnettet (230 Volt). Bredbåndsaksess er en annen variant som omfatter overføring av elektronisk kommunikasjon mellom nettstasjon og bolig. Bredbåndaksess kan også omfatte den husinterne spredningen.

Hjemmenett/LAN er en tredje variant av kommunikasjon over strømledningen som ofte kalles «homeplug» eller «homeplug ethernet». Utstyret består vanligvis av små bokser («homeplugs») som plugges inn i de vanlige strømkontaktene. En av boksene koples til telenettet, mens de andre boksene koples til hvert enkelt brukerutstyrs telekontakt.

Det finnes forskjellige begreper for disse systemene som bruker strømforsyningsnettet som transmisjonsmedium, for eksempel:

  • Power Line Communication (PLC)
  • Power Line Telecommunication (PLT)
  • Power Line Networking (PLN)
  • Broadband over Power Lines (BPL)
  • Homeplug («hjemmenett»)
  • Homeplug ethernet 
  • LAN over strøm

Man bør være oppmerksom på at overgangene og skillene mellom disse forskjellige begrepene ikke alltid er like klare. Så for eksempel «PLT» i en tekst kan bety det samme som «PLC» i en annen tekst.

Forstyrrelser

Smalbåndssystemer kan føre til akustisk støy (during/piping) i utstyr som er koblet til strømnettet i huset, for eksempel i downlights, sparepærer, oljefylte elektriske varmeovner, PC-er og TV-apparater.

Bredbåndssystemer og homeplugs kan gi uønsket utsending av radiosignaler på grunn av de fysiske egenskapene til strømforsyningsnettet som i utgangspunktet ikke er laget for overføring av slike signaler. Dette kan føre til at radiotjenester ikke virker som forventet.

Kommunikasjon over strømnettet er derfor en omstridt teknologi siden den kan forårsake ulike former for forstyrrelser.

Norsk regelverk

Nkom regulerer kommunikasjon over strømnettet på lik linje med annen teknologi.

Ekomloven, forskrift om elektromagnetisk kompabilitet (EMC) for kommunikasjon og forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr inneholder krav knyttet til utstyr som markedsføres, omsettes og brukes i Norge.

Europeisk standardisering

EU-kommisjonen har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene mandat til å lage standarder for å måle utsendt støy fra kommunikasjon over strømnettet.

EN 50065 er en harmonisert standard med EMC-krav for smalbåndsoverføring over lavspenningsnettet.

EN55022:2010 og EN 50561-1:2013 er harmoniserte EMC-standarder som kan brukes for å demonstrere samsvar med EMC-kravene for bredbåndskommunikasjonsprodukter beregnet for bruk over strømnettet (lavspenningsnettet) i hjemmene våre.

Internasjonal standardisering

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen for radiostøy, IEC CISPR, prøvde å utarbeide et tillegg om kommunikasjon over strømnett til en global EMC-standard for informasjonsteknologi- og kommunikasjonsutstyr (CISPR 22). Det arbeidet ble stoppet siden man ikke nådde enighet innen mandatets tidsfrist gikk ut.

Europeiske krav og anbefalinger

Kommunikasjon over strømnettet skal tilfredsstille kravene i EMC-direktivet «Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 3 May 1989 on the approximation of laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC)”.

EU-kommisjonen har utgitt en anbefaling - ”Commission Recommendation on broadband electronic communications through powerlines – 2005/292/EC” - om bredbåndkommunikasjon over strømnett. Hensikten med dokumentet har vært å etablere en harmonisert regulatorisk behandling av PLC-systemer, samt å likestille slike systemer regulatorisk med tradisjonelle telekommunikasjonssystemer. Dokumentet inneholder ikke tekniske krav til PLC-systemer. For behandling av interferensproblemer vises til EMC-direktivets (2004/108/EC) artikkel 10 (EMC-forskriftens § 15).

Den europeiske samarbeidskomiteen for post- og teleadministrasjoner (CEPT) har utgitt en anbefaling ”ECC Recommendation (05)04 Criteria for the assessment of radio interferences caused by radiated distrubances from wire line telecommunication networks” Dokumentet inneholder anbefalte grenseverdier for utstråling fra ekomnett.

PLC har også blitt behandlet av CEPT WG SE (Working Group Spectrum Engineering). Dette arbeidet resulterte i 2003 i rapporten ECC Report 24 ”PLT, DSL, Cable Communications (including Cable TV), LANs and their effect on Radio Services”.

De to siste dokumentene kan lastes ned fra http://www.ero.dk/.

Internasjonale anbefalinger

Den internasjonale teleunion (ITU) har publisert en anbefaling ITU-T recommendation K.60 «Emission limits and test methods for telecommunication networks». Anbefalingen gjelder alle nett som overfører telekommunikasjon, inkludert kabel-TV-nett, og er beregnet for bruk i forbindelse med klager på forstyrrelser. Grenseverdiene er forholdsvis høye sammenliknet med forslag i andre dokumenter. Bl.a. er grenseverdiene høyere enn grenseverdiene i ECC Recommendation (05)04.

Klager

Man kan klage til Nkom dersom man opplever støyproblemer knyttet til kommunikasjon over strømnettet.

Nkom ønsker primært at involverte parter skal finne en løsning i fellesskap.