Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomutstyr Aeronautisk radioutstyr Tillatelse til bruk av aeromobilt radioutstyr
Sist oppdatert

Informasjon om tillatelse til bruk av aeromobilt radioutstyr

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utsteder tillatelser til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy. Formålet med ordningen er å sikre god og trygg radiokommunikasjon til- og fra luftfartøy og gjennomføre internasjonale forpliktelser.

Forskrift 1. juni 2010 nr.755 om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriften erstatter tidligere forskrift 21. desember 2001 nr. 1612.

Krav om tillatelse

Bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy krever tillatelse fra Nkom.

Søknad om tillatelse

Tillatelse gis til person eller selskap som er ansvarlig for drift av luftfartøy.

Søknad sendes til Nkom på skjema som du finner i bunnen av siden (Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy).

Endringer

Innehaver av tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy er pliktig å varsle Nkom skriftlig om endringer i utstyr, adresse og eier/operatørforhold.

Dersom man sier opp tillatelsen, for eksempel i forbindelse med salg eller avregistrering, skal man returnere tillatelsesdokumentet til Nkom.

Dersom man selger et norskregistrert luftfartøy til utlandet, skal man dokumentere overfor Nkom at norsk identitet er blitt slettet fra utstyret.

Krav til utstyr

Alt radioutstyr skal være i samsvar med lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 8-1.

Samsvar skal dokumenteres på forespørsel.

Radioutstyr skal tilfredsstille kravene i anneks 10 til konvensjonen av 7. desember 1944 om sivil luftfart (Chicagokonvensjonen) fra den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (International Civil Aviation Organization, ICAO) som Norge har sluttet seg til.

Radioutstyr skal være i samsvar med felleseuropeiske krav som Norge har sluttet seg til jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av felles europeisk luftrom, jf. forordning (EF) nr 552/2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for styring av lufttrafikken (samvirkingsforordningen).

Radioutstyr som er godkjent av det europeiske flysikkerhetsbyrå (European Avation Safety Agency, EASA) er godkjent for bruk i norskregistert luftfartøy. EASA har etablert en oversikt over utstyr som er godkjendt for bruk om bord i luftfartøy. Oversikten er tilgjengelig på EASAs nettsider.

Radioutstyr som er godkjent i et EØS-medlemsland før 28. september 2003 er som hovedregel godkjent for bruk i norskregistrert luftfartøy, men det finnes unntak fra denne regelen.

Man kan søke om å bruke radioutstyr som ikke er godkjent av EASA i luftfartøy som er unntatt fra EASA-reglene.

ICAO ID

Det engelske "ICAO Aircraft 24-bit Adress" kalles ofte ICAO ID i Norge. Man må søke Luftfartstilsynet om å få tildelt en ICAO ID til luftfartøyet hvis man har behov for det.

Programmering av transponder

Hvis et fartøy har mode S transponder, skal det sendes dokumentasjon til Nkom som viser at enheten er programmert med korrekt ICAO ID ("Aircraft 24-bit Adress").

Programmering av nødpeilesender

Hvis et fartøy har 406 MHz nødpeilesender, skal den være programmert med ICAO ID i henhold til en av følgende protokoller definert av Cospas-Sarsat:

  • "Serial User Protocol with Aircraft 24-bit Address"
  • "Serial User Location Protocol with Aircraft 24-bit Address"
  • "Standard Location Protocol with Aircraft 24-bit Address"

Det skal sendes dokumentasjon til Nkom (”programmeringssertifikat”) som viser at tildelt ICAO ID er blitt korrekt programmert i nødpeilesender. Denne dokumentasjonen skal inneholde komplett informasjon om «Beacon ID». «Beacon ID» på formen «15 Hex ID» er en kombinasjon av 15 bokstaver og tall som kan dekodes med et program på internettsidene til Cospas-Sarsat slik at man ser verdiene til parametrene i den aktuelle nødpeilesenderen, for eksempel protokoll, landskode, ICAO ID og «number of additional ELTs».

Overgang til 8,33 kHz kanalseparasjon på aeronautisk VHF

I tråd med Kommisjonsforordning 1079/2012 pågår det en overgang til 8,33 kHz kanaler for radiokommunikasjon på de aeronautiske VHF frekvensene i frekvensbåndet 119.975 - 137 MHz.

Kommisjonsforordning 1079/2012 er tatt inn i norsk lov gjennom BSL G 1-2 i «Regelverk for norsk sivil luftfart», dvs. forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Ifølge Luftfartstilsynet vil fortsatt 25 kHz aeronautisk VHF talekanaler være mye brukt i Norge i en periode fremover, men man vil gradvis gå over fra 25 kHz kanaler til 8,33 kHz kanaler. Ifølge Luftfartstilsynet vil «de-ice» og noen andre tjenester på bakken ta i bruk 8,33 kHz kanaler allerede innen juni 2018.

Nytt radioutstyr og andre nye systemer som implementeres skal være i samsvar med kravene for 8,33 kHz aeronautisk VHF talekanaler.

Skal man fly utenfor Norge etter 31.12.2017 vil det ifølge Luftfartstilsynet uansett være nødvendig å ha VHF-radioer som er i samsvar med kravene for 8,33 kHz aeronautisk VHF talekanaler.

Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan sendes til nfmn@caa.no .

Midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr

Man kan søke om å få utstedt en midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr for en begrenset tidsperiode slik at man kan bruke radioutstyret i luftfartøyet mens man legger til rette for en permanent tillatelse.

Gebyr og sektoravgift

Innehaver av tillatelse til bruk av aeromobilt radioutstyr skal betale gebyr og sektoravgift som fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når tillatelsen er gyldig 1. januar.

Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret for tillatelser gitt mellom 1. januar og 1. juli. Blir det gitt tillatelser etter 1. juli, skal det betales halv sektoravgift.

Det betales engangsgebyr for første gangs registrering av radioutstyr i luftfartøy.

 

 

Skjema