Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Ekomnett Tekniske krav Samsvarserklæring
Sist oppdatert

Samsvarserklæring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har med hjemmel i autorisasjonsforskriften § 8 utarbeidet forslag til samsvarserklæring i samarbeid med Nelfo. Det er i tillegg utarbeidet en risikovurdering og sluttkontroll. Sluttkontroll og risikovurdering tar utgangspunkt i «5-sikre» og leveres også elektronisk på flere medier. Skjemaene finnes nederst på siden.

NELFO har i samarbeid med Nkom utarbeidet et forslag til nye skjema for risikovurdering og sluttkontroll med samsvarserklæring. Skjemaene er ment som hjelp til planlegging og gjennomføring av installasjonsarbeid i ekomnett. Forslagene tar utgangspunkt i ”5 sikre”-modellen som er utarbeidet av NELFO, i samarbeid med DSB.

Hensikten er å sette fokus på forberedelsesfasen og sluttkontrollen av installasjonen. Nkom ønsker økt bevisstgjøring om viktigheten av å utføre risikovurdering og sluttkontroll. Skjemaene er ment å sikre at viktige forhold er tatt hensyn til i forkant av oppdraget, og at det i etterkant blir sjekket at alle punkter er fulgt opp.

Risikovurdering og sluttkontroll erstatter ikke dokumentasjonskravene i elsikkerhetsforskriften og autorisasjonsforskriften. Nkom forventer imidlertid at aktører som har utfordringer med å oppfylle forskriftenes krav nå får et verktøy som kan hjelpe dem på vei. Skjemaene er imidlertid ikke uttømmende for alle krav som stilles til en installasjon.

Risikovurdering og sluttkontroll må betraktes som et generelt verktøy, som kan brukes på alle typer ekom-installasjoner. Det er derfor viktig å merke seg at også finnes andre metoder for dokumentasjon av risikovurdering og sluttkontroll som kan tilfredsstille forskriftenes krav og at det noen ganger ikke er nødvendig. Nkom anser likevel at risikovurdering og sluttkontroll-dokumentasjonen vil være et verktøy som kan hjelpe prosjekterende, netteier og installatør til å huske på alle forhold som må vurderes. Dersom det i etterkant stilles spørsmål ved løsningene som er valgt, vil en dokumentasjon i henhold til risikovurdering og sluttkontroll være et veldig godt grunnlag for å begrunne og forklare de vurderinger som er gjort.

Nkom poengterer at risikovurdering og sluttkontroll er bransjedokumenter og ikke krav i forskrift.

Erklæring om samsvar

Etter autorisasjonsforskriften § 8 skal samsvarserklæring gi en beskrivelse av arbeidet som er utført, hvilke forskrifter, standarder og veiledninger som er fulgt. Det er utarbeidet en veiledning til utfylling av samsvarserklæringen. Eier skal oppbevare samsvarserklæringen under hele anleggets levetid. Den utførende virksomheten skal oppbevare en kopi av erklæringen i minst 5 år etter ferdigstillelse av anlegget.

Skjema

(last ned skjema lokalt på PC før du starter utfylling)

Risikovurdering Ekom

Samsvarserklæring og sluttkontroll