Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Tilgangsforpliktelser
Sist oppdatert

Bredbåndsinfrastruktur med offentlig støtte - tilgangsforpliktelser og plikt til etablering av ekstra kapasitet i føringsveier

Med utgangspunkt i EUs gruppeunntaksforordning (GBER) artikkel 2, definisjoner punkt 135-139 og artikkel 52, punkt 5 «wholesale access», på norsk kalt grossisttilgang , plikter utbygger som mottar offentlig støtte til utbygging av bredbåndsinfrastruktur å tilby bredest mulig aktiv og passiv grossisttilgang på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Hensikten med å kreve bredest mulig tilgang til offentlig støttede nett er å tilrettelegge for konkurranse på sluttbrukernivå, det vil si at sluttbrukere skal få mulighet til å velge mellom flere bredbåndstilbydere enn den som eier det utbygde, offentlig støttede nettet.

Utbygger som mottar offentlig støtte over kap.1380, post 71 skal etablere et reelt NGA-bredbånd til alle sluttbrukere og virksomheter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.

Nærmere om grossisttilgang

Grossisttilgang skal gis i minst sju år, rettigheten til grossisttilgang til føringsvei og stolper skal ikke være tidsavgrenset.

Bredest mulig grossisttilgang inkluderer – med utgangspunkt i nåværende teknologi – minst følgende produkter:

  • For fibernett: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen (VULA) og bitstrømstilgang .
  • For kabel-TV-nett: Tilgang til føringsvei og stolper, og bitstrømstilgang.
  • For passiv nettinfrastruktur: Tilgang til føringsvei, stolper, mørk fiber, fysisk eller virtuell fysisk tilgang til aksesslinjen.
  • For xDSL-baserte bredbåndsnett: Fysisk tilgang til aksesslinjen, bitstrømstilgang.
  • For mobilnett og faste trådløse nett: bitstrømstilgang, tilgang til master, til backhaul-nett.
  • For satellittbasert kommunikasjon: bitstrømstilgang.

Nærmere om plikt til etablering av ekstra kapasitet i føringsveier

Der det gis offentlig støtte til etablering av føringsvei i bakken skal den være stor nok til å romme minst ett ekstra kablet nett. Kapasiteten i slike føringsveier skal være tilstrekkelig til at det ekstra nettet kan bygges ut med enten punkt-til-punkt eller punkt-til-multipunkt topologi – uavhengig av hvilken topologi utbygger selv velger.

Plikten til å etablere ekstra kapasitet i føringsveier gjelder også de kablede delene av nett hvor siste strekning til sluttkunden er basert på f.eks. mobil- eller fast trådløs teknologi.

Utbygger må redegjøre overfor prosjekteier hvordan kravene om tilgangsforpliktelser skal oppfylles, eksempelvis i tilbudsskjema e.l

Nkom har sammen med sentrale aktører i bransjen etablert Bredbåndsforum som et samarbeidsorgan for bl.a å utforme løsninger for tilgang til nett som bygges med offentlige tilskudd. Det er utarbeidet en overordnet avtalemal for bitstrømstilgang til fiberbaserte bredbåndsnett som kan være nyttig utgangspunkt for den enkelte utbyggers standardavtale. Avtalen er tilgjengelig her.

Nkom tar nå initiativ for å få utarbeidet tilsvarende «kontraktsmaler» for grossisttilgang til passive transmisjonsmedier og føringsveier.