Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Teknisk Bredbåndsstøtte Bredbåndsstøtte Krav til lovlig offentlig støtte
Sist oppdatert

Krav til lovlig offentlig støtte

For at offentlig støtte skal være lovlig i henhold til EØS-regelverket, er det et sett med regler og krav som må følges. Det er utarbeidet forslag til tekst til kontrakter med utbyggere, som tar høyde for disse kravene. Forslagene finner du her.

Statlig støtte i likhet med støtte fra fylkeskommune og kommune til utbygging av bredbånd er offentlig støtte. Denne støtten er i utgangspunktet ulovlig i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 (1). Dersom støtten er notifisert med en godkjenning fra ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan, (ESA-notifisering) eller at den er meldt inn i Gruppeunntaksforordningen (GBER), vil den være lovlig, jfr, EØS-avtalens artikkel 61 (3). For begge tilfeller følger det et sett med regler/krav (støtteregelverk) som må følges for at støtten skal være lovlig og ikke i strid med EØS-avtalen.

Fylkeskommunen/kommunen har ansvaret med å sikre at offentlig støtte til bredbånd blir brukt i tråd med kravene i GBER eller ESA-notifisering (støtteregelverk).

Nkom har fått utarbeidet forslag til tekst som anbefales tatt inn i kontraktene som inngås om utbygging av statsstøttet bredbåndsnett. Disse forslagene er utarbeidet slik at de klargjør ansvarsforholdet partene har med å sikre at reglene for offentlig støtte er oppfylt.

Dersom det gis støtte som håndteres i strid med reglene for offentlig støtte, så kan beløpet måtte bli krevet tilbake. ESA kan til enhver tid undersøke tildelinger de siste 10 årene av eget initiativ eller som følge av en klage. En eventuell tilbakekreving av et beløp, vil kunne berøre både fylkeskommune, kommune og utbygger. Det er derfor viktig at ansvarsforholdet når det gjelder støtteregelverket tas inn i avtalene som fylkeskommunen/kommunen inngår med utbyggerne. Dersom fylkeskommunene/kommunen selv velger å utarbeide tekst om dette i kontrakten, er det viktig at punktene slik de fremkommer i de foreliggende forslagene, blir berørt tilstrekkelig og tilsvarende.

Følgende vedlegg bør inntas i kontrakten mellom fylkeskommune/kommune og utbygger:

I dokumentet "Forslag kontraktstekster.pdf" ligger følgende forslag til punkter:

  • Forslag til kontraktspunkt innledningsvis som regulerer motstrid mellom ulike dokumenter
  • Forslag til kontraktspunkt om krav etter støtteregelverket
  • Forslag til kontraktspunkt om plikt til å gi nødvendig informasjon i forhold til støtteregelverket (gjelder for støtteordningen til og med tildeling 2019)
  • Forslag til kontraktspunkt om plikt til å gi nødvendig informasjon i forhold til støtteregelverket (gjelder for støtteordningen fra og med tildeling 2020)