Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Spørsmål og svar Stønad til WIFI-soner
Sist oppdatert

Stønad til WIFI-soner

WiFi4EU vil gje gratis internettilgang av høg kvalitet til innbyggjarar i, og besøkjande til, lokalsamfunn over heile EU. Det er venta at minst 75 norske kommunar vil dra nytte av WiFi4EU-ordninga innan 2020.

Sist endret

Det er berre kommunar eller samanslutningar av kommunar som kan søkje om støtte til offentlege Wi-Fi-soner, ikkje private selskap eller privatpersonar. Følgjande juridiske einingar kan søkje på vegner av fleire kommunar:

  1. Kommunale føretak
  2. Vertskommunesamarbeid 
  3. Samkommunar 
  4. Interkommunale selskap 
  5. Interkommunale samarbeid (etter kommuneloven §27)
  6. Fylkeskommunar
  7. Kommunesektoren sin interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon (KS)

Sist endret

Initiativet vil bidra til internettaksess av høg kvalitet til innbyggjarar og besøkjande i sentrale delar av kommunane som parkar, møteplassar, bibliotek, turistområde og offentlege bygningar. Gratis offentlege Wi-Fi-soner som er tilgjengelege for alle, er forventa å minske digitale skilje, spesielt på stader som heng etter i den digitale utviklinga.

Kvar kommune kan berre få éin voucher i løpet av livsperioden for WiFi4EU-initiativet.

WiFi4EU-hotspots vil bli installerte i område der det ikkje eksisterer liknande tilbod om gratis Wi-Fi-tilkopling.

Sist endret

Midlar blir tildelte gjennom søknader, og det er førebels lagt opp til fem utlysingar fram mot 2020. Første utlysing er planlagd i mai 2018. Det vil være mogeleg for kommunar og leverandørar å registre seg i EU-portalen 6-8 veke før dei opnar for innsending av søknadar etter «første man til mølla» prinsippet.

Sist endret

Søknadsprosessen vil skje via ein nettportal administrert av EU-kommisjonen, der eit enkelt registreringsskjema kan fyllast ut, og søknaden kan sendast når utlysinga er offentleggjord. Tildelinga vil skje etter førstemann til mølla-prinsippet, samstundes som det blir sikra at alle medlemsstatane kan dra nytte av eit minimumsbeløp på voucheren. Det vil bli minst 15 vouchers tilgjengelege for kvart medlemsland per utlysing, og det blir lagt opp til fem utlysingar fram mot 2020.

Når EU-kommisjonen lanserer søknadsportalen, vil Nkom publisere informasjon med oppfordring til leverandørar og kommunar om å registrere seg.

Sist endret

Kostnader som utstyr og installering for å etablere Wi-Fi-soner vil dekkjast av WiFi4EU-ordninga, medan driftskostnader, som tilkopling til internettilbydarar (ISP) og vedlikehald, må dekkjast av kommunen sjølv for ein periode på minimum tre år.

Sist endret

Totalt 120 millionar euro, hovudsakleg frå Connecting Europe Facility, har vorte tildelt WiFi4EU-initiativet. Det er forventa at minst 75 norske kommunar vil kunne få støtte innan 2020 frå dette budsjettet. Kvar voucher vil ha ein verdi pålydande ca. 20.000 euro.

Sist endret

Kvar mottakar kan kontakte leverandøren dei ønskjer, for å installere det trådlause utstyret i samsvar med reglar for offentlege anskaffingar. Tilsvarande må mottakaren levere internettilgang av høg kvalitet til brukarane i minst 3 år. Kommunar har 1,5 år til å fullføre installasjonen. Ved ferdigstilling blir voucher overført til leverandøren som krev utbetaling frå kommisjonen.   

Sist endret

Det kommunale tilbodet må vere gratis, tilgjengeleg for alle (ikkje-diskriminerande vilkår) og ikkje i konflikt med eksisterande Wi-Fi-soner, både private og offentlege. Kommunane må garantere drift av Wi-Fi-soner i tre år. Den visuelle profilen til EU skal nyttast, med opning for lokale tilpassingar. 

Sist endret

Tekniske detaljar og krav til utstyr og installering vil bli opplyste om når søknadsportalen blir opna for registrering av kommunar og leverandørar. Det vil bli utvikla av EU eit autentiseringssystem for alle brukarar i heile EU-området. Autentiseringssystemet vil basere seg på eduRoam, som er eit føderert nettverk finansiert av GÉANT som tilknyter universitet i Europa. Nettverket omfattar meir enn 570.000 basestasjonar over heile verda, med EUR 2.124 milliardar autentiseringar sidan byrjinga av 2017.  Det eksisterer i dag 453 Wi-Fi-soner, fordelte over heile Noreg, som er tilknytte eduRoam-nettverket. Det er høge krav til tryggleik. WiFi4EU-autentiseringssystemet vil basere seg på ein RADIUS-basert infrastruktur som bruker 802.1X tryggingsteknologi for bruk mellom ulike Wi-Fi-nettverk. 

Sist endret

Ja.

Sist endret

Ja.

Sist endret