Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Spørsmål og svar Stønad til breibandutbygging
Sist oppdatert

Stønad til breibandutbygging

Stønadsordninga er primært retta inn mot utbyggingsprosjekt som skaper eit tilbod til husstandar som manglar  grunnleggjande breiband i dag. Sekundært er det høve til å søkje om stønad også for prosjekt for kapasitetsauke i område utan tilbod om høgkapasitets breiband (minst 30 Mbit/s) og der ein ikkje kan rekne med kommersiell utbygging av høgkapasitets breiband dei nærmaste åra.

Sist endret

Søkjar, og dermed prosjekteigar, må anten vere ein norsk kommune eller ein fylkeskommune. Prosjekta kan vere samansette av mange partnarar, til dømes kommunar, regionråd, grendelag eller private aktørar. Stønadsmidla vil bli overførte til søkjar/prosjekteigar som må leggje prosjektet ut på offenteg anbod og det vil bli pålagt forvaltnings- og rapporteringskrav i høve til økonomiregelverket til staten.

Sist endret

Søknader skal sendes fylkeskommunen og spørsmål om prosess, fristar og innhald i søknadene må rettes til fylkeskommunen. Kontaktperson i ditt fylke finnes her.

Sist endret

For å sikre at den offentlege stønaden ikkje fører til at det blir skapt lokale monopol, men heller utviklar og styrkjer det lokale marknadstilbodet med reell valfridom for sluttbrukarane, er det eit krav at infrastruktur som får stønad skal vere open for tilgang for tredjepart. Tilgangen skal vere garantert i minst sju år.

Prosjekteigar må difor stille krav om tilgang for tredjepart i anbodsutlysinga. Om anbodet blir vunne av små lokale aktørar i område med spreidd busetnad, vil omfanget av tilgangsprodukt kunne bli avgrensa i høve til kva ein legg til grunn på nasjonalt nivå.

Sist endret

Søkjar må dokumentere at det er gjort undersøkingar hjå relevante breibandsleverandørar for å sikre at det ikkje alt er sett i gang utbygging eller at dei har vedteke planar for utbygging innanfor dei nærmaste tre åra i det området det blir søkt stønad for.

Som «relevante breibandleverandørar» reknar vi i denne samanhengen:

  • alle landsdekkjande tilbydarar 
  • andre operatørar som tilbyd breiband i den eller dei kommunane der det blir søkt om stønad

Søkjer skal i tillegg offentleggjere informasjon om planlagd utbygging på kommunens heimeside med høyringsfrist på minst ein månad.

Sist endret

Søkjar kan be om lokale dekningskart for dei områda som søknaden gjeld. Karta blir produserte av Nkom.

Karta viser breibandsdekning i kvadrat på 100 x 100 meter, og det blir laga to kart for kvart område:

  • Eitt som viser dekning for 10 Mbit/s nedstraums kapasitet («grunnleggjande breiband») , eksklusive satellitt.
  • Eitt som viser dekning for 30 Mbit/s nedstraums kapasitet («NGA breiband»)

Ein kan sende førespurnad om dekningskart til Nkom, e-post: dekningskart@nkom.no.

Sist endret

Ordninga har ei øvre grense for den samla offentlege stønaden til enkeltprosjekt på 80 millionar kroner. 

Sist endret

Etableringa av eit nytt eller betra breibandstilbod vil typisk omfatte tre fasar; planleggingsfase, utbyggingsfase og driftsfase. Det blir berre gjeve stønad til kostnader knytta til utbyggingsfasen. Ordninga aksepterer heller ikkje at stønaden går til dekking av kostnader som er oppsamla før vedtaksdato for tildeling av middel.

Søknadsprosessen

Sist endret

Ordninga godkjenner at eigeninnsats i form av timer ved til dømes dugnad og prosjektleiing blir ført som lokal medfinansering. Det same gjeld for grøftegraving. Det vert fastsett nasjonale satsar for ulike type innsats. Særskilte tilskot til utbygginga og høgare avgift for å knytte seg til enn ved kommersielle tilbod kan og regnes inn som lokal medfinansering.

I tillegg kan lokale offentlige og private finansielle midlar reknas med, men ikkje utbyggar sin investeringsdel.

Sist endret