EU-direktiv om post

Tre EU-direktiv har etablert eit regulatorisk rammeverk for posttenester i EU. Det første direktivet på postområdet i EU var EU-direktiv 97/67/EC "Om felles reglar for utviklinga av ein indre marknad for posttenester i Fellesskapet og forbetring av kvaliteten på tenestene" (postdirektivet). 

Eit endringsdirektiv til postdirektivet kom i 2002 (2002/39/EC), og eit nytt endringsdirektiv kom i 2008 (2008/6/EC). Direktiva er gjennomførte i norsk rett, seinast ved postlova som i hovudsak vart sett i kraft 1.1.2016. 

For meir informasjon om direktiva og om liberalisering av postmarknadene i Europa kan du sjå EU-kommisjonens heimeside om postregulering.

ERGP (European Regulators Group for Postal Services)

EU-kommisjonen har etablert European Regulators Group for Postal Services (ERGP) som er eit samarbeidsorgan for europeiske postregulatørar. Nkom deltar som observatør i ERGP. Det vil seie at Nkom deltar i og får informasjon frå fleire arbeidsgrupper i ERGP, men utan å ha stemmerett. 

ERGP skal bidra til auka koordinering og samarbeid mellom dei nasjonale tilsynsmyndigheitene, og mellom desse myndigheitene og EU-kommisjonen.

For meir informasjon om ERGP, sjå EU-kommisjonens nettsider med oversikt over det arbeidet som går føre seg, rapportar og liknande.

Nordisk postsamarbeid

Nkom samarbeider med blant anna andre nordiske styresmakter om postregulatoriske tema. På enkelte område kan utfordringane og moglegheitene for postsektoren samanliknast. 

Klikk for nærmare opplysningar om søsterorganisasjonane våre i: