Forbrukerklager

Ønsker du å klage på posttjenester skal du først henvende deg til posttilbyderen for å klage. Fører ikke klagen fram, kan du som hovedregel klage videre til Forbrukertilsynet.

Klage til posttilbyder

For å klage på posttjenester fra din postleverandør skal du kontakte posttilbyderens kundeservice. Her finner du informasjon om klagemuligheter til to av de største posttilbyderne, Posten Norge og PostNord. I følge postloven § 39 har tilbyder av posttjenester plikt til å ha en klageordning for egne brukere.

Om klagemuligheter i postloven

Postloven har bestemmelser om brukerklagenemnd for posttjenester, og om klage til myndigheten i postloven § 40 og § 41 første ledd nr. 1. Bestemmelsene er imidlertid ikke trådt i kraft. I påvente av ikrafttredelse av bestemmelsen, er det dermed Forbrukertilsynet som forbrukere kan henvende seg til. Juridiske personer må eventuelt bringe saken inn for de alminnelige domstolene.

Klage til Forbrukertilsynet

Dersom din skriftlige klage til posttilbyder ikke fører fram, kan du klage videre til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet behandler saker som gjelder kjøp og salg av varer og tjenester, det vil si saker som gjelder selve postombæringen. 

Kontakt Forbrukertilsynet

For mer informasjon om klagesaker se Forbrukertilsynets klageguide på deres nettsider.

Plassering av postkasse

Forbrukertilsynet behandler ikke saker som gjelder klager på endring av plassering av postkasse. Dette er avtaler som gjelder mellom eier av postkasse og leveringspliktig tilbyder, Posten Norge AS.

Posten Norge AS(Posten) har hjemmel i postloven § 19 til å be om å flytte postkasser til egnet sted, som en forutsetning for å motta post i postkassen. 

Denne anvisningsretten har en stor praktisk betydning for hensiktsmessig og effektiv plassering av postkasser i distribusjonsnettet. Posten kan anmode om flytting til egnet sted, men ettersom postkasser og postkassestativer er privat eiendom som eiere bekoster, så kan ikke eiere direkte pålegges å flytte postkasser.

«Anmodning» etter postloven § 19 og postforskriften § 11 er ikke å regne som et pålegg, og kan avslås.

Posten har ikke myndighet til å pålegge flytting av utleveringspostkasse. Imidlertid er det etter postloven § 19 første ledd også en plikt og forutsetning for å kunne motta postsendinger i postkasse, at en selv har satt opp en postkasse.

Det er altså en plikt for postmottaker til å sette opp en postkasse på angitt sted for at Posten skal ha mulighet til å utlevere postsendinger. I  tilfeller der postkasse ikke er satt opp, ansees Postens leveringsplikt som oppfylt gjennom levering til nærmeste Post i Butikk eller postkontor.

Nkom oppfordrer generelt til dialog mellom Posten og eiere av postkasser i slike saker for å finne gode løsninger. Saker som faller utenfor Forbrukertilsynets myndighetsområde må, dersom de ikke løses gjennom avtale mellom partene, eventuelt bringes inn for de alminnelige domstolene.

Mer informasjon om retningslinjer for plassering og merking av utleveringspostkasser finnes i postloven § 19 og postforskriften §§ 11-14.

Nkoms rolle ved klager

Nkom fører et overordnet tilsyn med at krav fastsatt i, eller i medhold av postloven, er oppfylt, jf. postloven § 42. Nkom er ikke klageorgan i tvister mellom posttilbydere og brukere av posttjenester og har ikke rettslig grunnlag for å avgjøre konkrete tvister. Vi kan imidlertid gi informasjon om postregelverket på generelt grunnlag.

Levering av post annenhver dag

1. juli 2020 ble det ble gjennomført endringer i postregelverket som fikk betydning for alle som bruker posttjenester. Postens tjenestetilbud ble endret til postomdeling annenhver dag. Digitaliseringen og fallende brevvolumer var blant grunnene til endringen.

Postomdeling annenhver dag, mandag til fredag i en to-ukers syklus, betyr postlevering mandag, onsdag og fredag den ene uken og tirsdag og torsdag den andre uken.

Postens nettsider finner du informasjon om detaljer i postleveringen, og hvilke dager du får levert post i din postkasse.

Informasjon fra Bring om detaljer i endringene

Fortsatt levering av avis 6 dager i uka

Levering av aviser foregår seks dager i uka i hele landet, fra mandag til lørdag. Ordning ble utvidet fra 1. juli 2020, og sikrer utlevering til abonnenter i områder der bransjens egne bud ikke har utdeling. Dette gjelder om lag 15 prosent av avisabonnentene.

Post i Butikk

I tillegg til å hente post i din egen postkasse, så kan du hente post på postkontor, bedriftssenter og Post i Butikk.

Postbokser

Posten skal etter endringene i postloven tilby utleie av postbokser ved eller nær de faste ekspedisjonsstedene, som for eksempel Post i Butikk. Dette sikrer at bedrifter og privatpersoner fortsatt kan få posten levert på daglig basis ved leie av postboks.

Om endringer i postloven

På Samferdselsdepartementets nettsider kan du lese mer informasjon om endringer i postloven fra 2020 som angår deg som forbruker.