Forbrukerklager

Ønsker du å klage på posttjenester skal du først henvende deg til posttilbyderen for å klage. Fører ikke klagen fram, kan du som hovedregel klage videre til Forbrukerrådet.

Klage til posttilbyder

Ønsker du å klage på posttjenester skal du først henvende deg til den aktuelle posttilbyderen. Dette kan du gjøre ved å kontakte posttilbyderens kundeservice. Her kan du finne informasjon om klagemuligheter til to av de største posttilbyderne Posten Norge og PostNord.

Om klagemuligheter i postloven

I følge postloven § 39 har tilbyder av posttjenester plikt til å ha en klageordning for egne brukere. Postloven har bestemmelser om brukerklagenemnd for posttjenester og om klage til myndigheten i postloven § 40 og § 41 første ledd nr. 1. Bestemmelsene er imidlertid ikke trådt i kraft. I påvente av ikrafttredelse av bestemmelsen, er det dermed Forbrukerrådet som forbrukere og småbedrifter kan henvende seg til.

Klage til Forbrukerrådet

Dersom din skriftlige klage til posttilbyder ikke fører fram, kan du klage videre til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet behandler saker som gjelder kjøp og salg av varer og tjenester, det vil si saker som gjelder selve postombæringen. 

Kontakt Forbrukerrådet

For mer informasjon om klagesaker viser Nkom til Forbrukerrådets klageguide på deres nettsider.

Plassering av postkasse

Forbrukerrådet behandler ikke saker som gjelder klager på endring av plassering av postkasse. Dette er avtaler som gjelder mellom eier av postkasse og Posten Norge AS.

Posten har hjemmel i postloven § 19 til å be om å flytte postkasser til egnet sted, som en forutsetning for å motta post i postkassen. 

Denne anvisningsretten har en stor praktisk betydning for hensiktsmessig og effektiv plassering av postkasser i distribusjonsnettet. Posten kan anmode om flytting til egnet sted, men ettersom postkasser og postkassestativer er privat eiendom som eiere bekoster, så kan ikke eiere direkte pålegges å sette dette opp. «Anmodning» etter postloven § 19 og postforskriften § 11 er ikke å regne som et pålegg, og kan avslås.

Posten har ikke myndighet til å pålegge flytting av utleveringspostkasse. Imidlertid er det etter postloven § 19 første ledd også en plikt og forutsetning for å kunne motta postsendinger i postkasse at en selv har satt opp dette.

Det er altså en plikt for postmottaker til å sette opp en postkasse på angitt sted for at leveringspliktig tilbyder skal ha plikt til å utlevere postsendinger. I slike tilfeller der postkasse ikke er satt opp ansees fortsatt Postens leveringsplikt som oppfylt gjennom levering til nærmeste Post i Butikk eller postkontor.

Nkom oppfordrer generelt til dialog mellom Posten og eiere av postkasser i slike saker for å finne gode løsninger. Saker som faller utenfor Forbrukerrådets myndighetsområde må, dersom de ikke løses gjennom avtale mellom partene, eventuelt bringes inn for de alminnelige domstolene.

Mer informasjon om retningslinjer for plassering og merking av utleveringspostkasser finnes i postloven § 19 og postforskriften §§ 11-14.

Nkoms rolle ved klager

Nkom fører et overordnet tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av postloven er oppfylt, jf. postloven § 42. Nkom er ikke klageorgan i tvister mellom posttilbydere og brukere av posttjenester og har ikke rettslig grunnlag for å avgjøre konkrete tvister. Vi kan imidlertid gi informasjon om postregelverket på generelt grunnlag.

Endringer i postomdeling fra 1. juli 2020

Det gjennomføres endringer i postregelverket fra 1. juli 2020 som får betydning for alle som bruker posttjenester. Formålet er å tilpasse tilbudet, slik at folk og næringsliv skal ha et godt posttilbud over hele landet.

Med formuleringen i bestemmelsen annenhver dag, mandag til fredag i en to-ukers syklus, menes at omdeling av post skal skje mandag, onsdag og fredag den ene uken og tirsdag og torsdag den andre uken.

Informasjon fra Posten om detaljer i endringene som vil gjelde fra 7. juli

Informasjon fra Bring om detaljer i endringene som vil gjelde fra 7. juli

Postomdeling annenhver dag

Postens tjenestetilbud skal  tilpasses bedre til behovet i befolkningen, gjennom å omdele post annenhver dag. Digitaliseringen og fallende brevvolumer er blant grunnene til at postomdeling ikke vil skje like ofte som før. Postomdeling annenhver dag er ment å være tilpasset fremtidens reduserte etterspørsel etter denne typen posttjenester.

Avisombæring 6 dager i uka

Avisutdeling vil fortsatt foregå seks dager i uka i hele landet, fra mandag til lørdag. Dagens ordning blir utvidet fra 1. juli 2020, og sikrer utdeling av aviser til abonnenter i områder der bransjens egne bud ikke har utdeling. Det gjelder om lag 15 prosent av aviseksemplarene. Dette skal sikre avisutdeling seks dager i uka til avisabonnenter i disse områdene fram til 30. juni 2022, med mulighet for opptil to års forlengelse.

Post i butikk

Utenom å hente post i din egen postkasse, så vil du fortsatt kunne hente post de samme stedene som før, som postkontor, bedriftssenter og Post i Butikk. Postsendinger til disse fraktstedene vil fortsatt ha samme frakttid som i dag.

Postbokser

Posten skal etter endringene i postloven tilby utleie av postbokser ved eller nær de faste ekspedisjonsstedene, som for eksempel Post i Butikk. Dette skal sikre at bedrifter og privatpersoner som mottar mye og viktig post fortsatt kan få posten levert på daglig basis ved leie av postboks.

Om endringer i postloven

På Samferdselsdepartementets nettsider kan du lese mer informasjon om endringer i postloven fra 2020 som angår deg som forbruker.