Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Personvernerklæring
Sist oppdatert

Nkoms personvernerklæring

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler inn og bruker personopplysninger.

Nkom, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger vil normalt være samtykke fra den registrerte eller at behandlingen er fastsatt i lov, jf. personopplysningsloven § 8 første ledd. Hvordan personopplysninger samles inn vil fremgå av de ulike beskrivelsene nedenfor og der det rettslige grunnlaget er annet enn ovenfor vil det være kommentert spesielt.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.nkom.no og tilhørende sider

De tilhørende sidene er www.finnsenderen.no, www.linkplanleggeren.no, ekomstatistikken.nkom.no, frekvensportalen.no, www.nettutfall.no og www.nettfart.no.

Behandlingsgrunnlaget er spesifisert for hver tjeneste som er beskrevet nedenfor. Nettfart.no driftes av Universitetets senter for informasjonsteknologi ved Universitetet i Oslo. De øvrige nettsidene til Nkom driftes på egne servere.

Informasjonskapsler (Cookies) på Nkoms nettsteder

Dette er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om Nkoms egen bruk av cookies. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Google Analytics

Nkom bruker Google Analytics for å analysere bruken av Nkoms nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.

Nkom bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

JSESSIONID

Dette er en cookie som lar nettserveren forbedre din nettopplevelse ved å huske dine handlinger og valg på sidene.
Den brukes av Nkoms portalløsning for blant annet å huske hvilke menypunkt brukeren har benyttet på Nkom.no, og kan vise denne ekspandert om en navigerer frem og tilbake mellom innhold og meny.

Bruken av cookie medfører ikke at personlig eller identifiserende informasjon blir lagret.

Søk

Nkom lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Searchblox. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, som for eksempel IP-adresser.

Nyhetsbrev

Nkom sender ut nyhetsbrev fra fem til ti ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere navn og en e-postadresse.

Nkom er selv databehandler for nyhetsbrevet. Navnet og e-postadressen lagres i en egen database, den deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Navnet og e-postadressen slettes også om Nkom ved utsendelse får automatisk svar om at e-postadressen er inaktiv.

Besøk i Nkoms lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Liste over seminardeltakere

Nkom bruker en løsning fra Questback for påmelding til kurs og konferanser. I denne løsningen kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon, tittel og arbeidsgiver (eventuelt annen relevant informasjon).

Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset.

Opplysningene slettes fra Questback sine systemer innen en måned etter at kurset er gjennomført.

Liste over besøkende

Besøkende i Nkoms lokaler i Lillesand registrerer seg selv i Nkoms besøkssystem med navn, telefonnummer, virksomhet og hvem de besøker.

Opplysningene er nødvendige for å ha kontroll over hvem som ferdes i bygget og for å kunne komme i kontakt med vedkommende i eventuelle krisesituasjoner.

Opplysningene benyttes ikke til andre formål og slettes innen tre måneder etter besøket.

Videoovervåkning

Nkom har et system for utendørs videoovervåking av Nkoms lokaler i Lillesand. Hensikten med videoovervåkingen er å ivareta sikkerheten i og rundt bygget. Rettslig grunnlag følger av personopplysningloven §§ 37 annet ledd og 38.

Videoopptakene blir ikke monitorert direkte, men blir lagret, og blir kun brukt i krisesituasjoner og ved mistanke om kriminelle handlinger. Ved slike situasjoner vil videoopptakene kunne bli overlevert til nødetater.

Videoopptakene slettes etter syv dager.

Saksbehandling og arkiv

Nkom bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Systemet leveres av Tieto, og følger den offentlige NOARK-standarden.

Nkom behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter blant annet ekomloven, personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i tråd med arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter Nkom i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel (ekomloven § 10-3).

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i tråd med offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er Nkoms klageorgan.

Det er etablert sikkerhetstiltak og rutiner for gradert informasjon og personsensitiv informasjon i arkivet.
Nkom er pålagt å offentliggjøre postjournal for allmennheten på eInnsyn.no. Journalen er en systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter.

I samsvar med offentlighetsforskrifta § 7, jf § 6 fjerde ledd, er det spesifisert en del opplysninger som ikke skal framgå av offentlig journal og journaler som legges ut på nettet. Videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i eInnsyn.no når registreringen er eldre enn ett år.

Innsynsforespørsler via eInnsyn.no blir registrert i innsynsmodulen i Nkom sitt sak- og arkivsystem.

E-post og telefon

Nkom benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle virksomhetens oppgaver. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav e).

Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres.

Nkoms medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle.

Når en medarbeider slutter slettes dennes e-postkonto, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger sendes ikke i en åpen e-post, men krypteres med passordbeskyttelse.

Alle telefonsamtaler til og fra Nkoms sentralbord logges i Nkoms database. Loggen inneholder telefonnummer fra og til, og start- og sluttidspunktet for samtalen.

Samtaler direkte til og fra ansatte i Nkom logges lokalt i den enkeltes telefonsystem.

Logging av telefonsamtaler er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, og fordi det benyttes som grunnlag for statistikk. Oppføringer i loggen slettes etter ett år.

Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det utføres ingen øvrige systematiske registreringer av telefonsamtaler hvor innringeren kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Nkom behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønns- og personalansvaret. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn. Det gjelder fast årslønn, tidsregistrering, skattekort, skattekommune, eventuelle påleggstrekk og eventuelt også fagforeningstilhørighet (dersom kontingenten skal trekkes fra bruttolønn). Det registreres opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon, administrasjon av adgangskort og det foretas logging av inn- og utpasseringer av dører med kortleser. Videre registreres opplysninger om tilganger til IT-systemene. Også opplysninger om ansattes arbeidsinstruks og eventuell tilrettelegging av arbeidet registreres.

I tillegg til forannevnte bruker Nkom bare personopplysninger som er hentet fra den ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger, i kontakt med NAV ved sykefraværsoppfølging, og ved andre lovpliktige utleveringer.
Alle stillingssøknader, søkerlister og innstillinger blir journalført og arkivert i Nkoms sak- og arkivsystem. Journalopplysninger slettes ikke, men er skjermet i eInnsyn.no (dvs. at navn på søker ikke er synlig).

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i Nkoms elektroniske arkiv. Her blir blant annet stillingssøknad og CV oppbevart. Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknad og CV ikke blir slettet eller makulert). Tilgangen til personalmappen er begrenset til tjenstlig behov. Personalmapper avleveres til Arkivverket.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes som offentlige opplysninger og kan publiseres på Nkoms nettsider.

Sikkerhet og logging i Nkoms fagsystemer

Alle Nkoms IT-systemer har strenge krav til informasjonssikkerhet. Alle systemene er tilgangsstyrt og ansattes bruk av systemene blir logget.

Det rettslige grunnlaget for slike logger er kravet om logger i personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14, og personopplysningslovens § 8 f), for å ivareta virksomhetens sikring av andre informasjonsverdier enn personopplysninger.

Nkoms fagområder

Nkom driver myndighetsutøvelse innenfor ekomsektoren i Norge. Flere av ansvarsområdene krever registrering av personopplysninger. Nedenfor forklares det hvilke personopplysninger som innhentes, og hvordan de behandles i Nkom.

All kommunikasjon med en offentlig virksomhet som Nkom omfattes av offentlighetsloven. Alle saksdokumenter med personopplysninger kan dermed bli utlevert til tredjepart gjennom en innsynsbegjæring. Dersom det foregår utlevering til tredjepart, utover det som er forbundet med innsynsbegjæringer, er det beskrevet spesifikt i hvert avsnitt under.

Alle saksopplysninger arkiveres i Nkoms arkiver i tråd med arkivloven (se avsnitt «Saksbehandling og arkiv»).
Ved feil eller endringer av opplysninger, må Nkom kontaktes på firmapost@nkom.no.

Autorisasjon av virksomheter innen ekom

Med hjemmel i forskrift 12. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) innvilger Nkom autorisasjon. Autorisasjonen er tilknyttet virksomheten.

Den virksomheten som søker må oppgi firmadetaljer (navn på firma, adresse og organisasjonsnummer), og navn og dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring til én kvalifisert person.

Liste over autoriserte virksomheter med navn på kvalifisert person publiseres på Nkoms nettsider. Utover denne informasjonen på nettsidene, brukes ikke personopplysninger som Nkom mottar i forbindelse med søknad om autorisasjon til andre formål enn til vurdering av hvorvidt vilkårene for innvilgelse av autorisasjon er oppfylt.

Nettprioritet

Virksomheter og andre brukere med særlig samfunnsviktige oppgaver kan få et såkalt prioritetsabonnement. En abonnent som har prioritet, har større sikkerhet for å komme gjennom enn andre abonnenter ved høy belastning eller problemer i mobilnettene.

Nkom fastsatte 21. oktober 2013 «forskrift om prioritet i mobilnett». Den pålegger tilbydere som selger mobiltelefoniabonnementer å tilby prioritetsabonnement. Søknad om innvilgelse av prioritet sendes til Nkom.
For at Nkom skal kunne kommunisere med virksomheten som søker, må navn, e-postadresse og telefonnummer på en kontaktperson oppgis i søknaden. Kontaktopplysningene ligger kun lagret i Nkoms database og de deles ikke med andre. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav e).

Kontaktpersonen trenger ikke være personen som skal ha prioritetsabonnement. Hvilke personer som har prioritetsabonnement har Nkom ingen oversikt over.

Alle saksopplysninger arkiveres i Nkoms arkiver i tråd med arkivloven. Endring av hvem som er kontaktperson gjøres ved å benytte et e-skjema på nkom.no.

Søknad om nummerressurser

I følge forskrift om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (nummerforskriften) § 6 stiller Nkom krav til opplysninger fra søkere. For at Nkom skal kunne kommunisere med virksomheten som søker, må navn, e-postadresse og telefonnummer på en kontaktperson oppgis i søknaden om nummerressurser.

Søknad om bruk av frekvenser

Radiolinje, satellittjordstasjon, kringkastingsnett

Frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret kan ikke tas i bruk uten at Nkom eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tillatelse til det.

En frekvenstillatelse gir en bruksrett til en del av det elektromagnetiske frekvensspekteret, og den gis enten som generell eller individuell tillatelse. Med generell frekvenstillatelse menes at frekvenser kan tas i bruk av alle som ønsker det, såfremt vilkårene for bruken er oppfylt.

Bruk av disse frekvensene er regulert i forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften), og innebærer ingen søknadsprosess.

For individuelle tillatelser må det søkes til Nkom for å ta i bruk tilgjengelige frekvenser til bruk innen radiolinje, satellittjordstasjon og kringkastingsnett.

Virksomheter som søker må i søknaden fylle inn organisasjonsnummer og øvrig firmainformasjon, navn, telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i virksomheten.

Privatpersoner må registrere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer.

Opplysningene trengs for å ha en sikker identifisering av den som søker eller innehar en spektrumstillatelse.

frekvensportalen.no publiseres navn, e-postadresse og telefonnummer til kontaktperson for alle virksomheter, som innehar en spektrumtillatelse. Ved eventuelle forstyrrelser kan brukere dermed komme raskt i kontakt med andre brukere.

Personlig nødpeilesender

Med hjemmel i ekomloven § 6-2 utsteder Nkom tillatelse til bruk av personlig nødpeilesender (PLB – Personal Locator Beacon). Hver PLB er programmert med et unikt kallesignal som blir brukt av redningssentralene når de mottar alarm fra PLB.

Søker må oppgi fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og navn og telefonnummer til nødkontakter.

For å kunne programmere nødpeilesendere med riktig kallesignal og for at programmereren skal kunne sende nødpeilesenderen til rett adressat, sendes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse på den som skal bruke PLB-en til den som skal programmere nødpeilesenderen.

Alle registrerte personopplysninger, inkludert nødkontakt med telefonnummer blir rutinemessig overført til Hovedredningssentralen (HRS). Dersom HRS mottar alarm fra en PLB, blir personopplysningene brukt til å komme i kontakt med eieren eller nødkontakten.

Tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy

Med hjemmel i forskrift 1. juni 2010 nr. 755 om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy utsteder Nkom frekvenstillatelse for bruk av radioutstyr.

En tillatelse gis til en person eller et selskap som er ansvarlig for drift av luftfartøy. Den som søker må oppgi fødselsnummer (hvis eieren av flyet er en privatperson), navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og navn og telefonnummer til nødkontakt. Rettslig grunnlag følger av forskriften § 4, jf. personopplysningsloven § 8 første ledd.

Alle registrerte personopplysninger, inkludert nødkontakt med telefonnummer blir rutinemessig overført til Hovedredningssentralen (HRS).

Radioamatørlisens

Radioamatørlisenser utstedes med hjemmel i forskrift om radioamatørlisens § 5 av Nkom etter at det er avlagt en prøve som utformes og sensureres av Nkom. Formålet med forskrift om radioamatørlisen er å regulere tildeling av radiofrekvenser og radioutstyr til bruk for radioamatørvirksomhet.

Den som søker må oppgi navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene trengs for at Nkom skal ha oversikt over hvem som har lisens, for å kunne fakturere og for å kommunisere med de som søker. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav e).

En oversikt over alle kallesignal i Norge blir presentert i en liste på nkom.no. Den viser kallesignal, navn, adresse og poststed på den som er tildelt kallesignalet.

En vesentlig del av det å være radioamatør, er å få bekreftelse på kontakt fra de det kommuniseres med. Det er i de fleste radioamatørers interesse å ha enkel tilgang på kontaktinformasjon til andre radioamatører.

Oppføring i lista er basert på frivillig samtykke fra den som er registrert. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og oppføringen vil bli fjernet. Dette kan gjøres ved å sende e-post til firmapost@nkom.no.

Personopplysninger blir lagret så lenge det er behov, og en radioamatørlisens har ingen utløpsdato. Det vil si at opplysninger oppbevares livet ut, eller inntil Nkom får beskjed om at en registrert ikke ønsker å inneha lisens lenger.

Finnsenderen

Tjenesten på finnsenderen.no gir brukerne mulighet til å finne basestasjoner (mobil og kringkasting) i en kartløsning. Det er ingen form for registrering av personopplysninger for å ta i bruk tjenesten. For at kartet skal vises for det området brukeren befinner seg i, benytter tjenesten lokasjonen til brukerens enhet. Denne informasjonen benyttes kun lokalt på enheten, og samles ikke inn til Nkom.

Nettfart

Nettfart er en tjeneste der brukeren kan teste hastigheten og kvaliteten på en internettforbindelse, samtidig som Nkom mottar måledataene for å danne et helhetlig bilde av dekningsforholdene i Norge. Tjenesten er tilgjengelig som en mobilapplikasjon og på Nettfart.no.

Personopplysningene som samles inn varierer avhengig av om mobilapplikasjonen eller nettversjonen som brukes. I mobilapplikasjonen samles brukerens IP-adresse inn og lokasjon der målingen ble utført.

IP-adressen brukes til å identifisere internettleverandør og lokasjonen til å markere hvor målingen er utført. Dette gjøres for å kartlegge dekning og hastighet for mobilnettene i et gitt geografisk område. Det er ingen registrering av navn eller andre opplysninger som kan identifisere hvem som er brukeren av IP-adressen.

Alle målinger blir en del av Nkoms totale database med målinger. IP-adresser anonymiseres i databasen etter 6 måneder. Alle målinger publiseres anonymisert i løsningen men med geografisk plassering av her enkelt måling.
Ved installasjon av mobilapplikasjonen gir brukeren samtykke til innsamling og lagring av personopplysninger, men brukeren kan ikke nekte at det lagres måledata ved målinger, men kan velge anonym modus. Dette fjerner koblingen mellom IP-adressen og målingene. På denne måten vil ikke Nkom kunne se hvilken IP-adresse som er brukt i målingene og brukeren får ikke presentert egen historikk.

Brukeren kan når som helst trekke sitt samtykke ved å sende epost til nettfart@nkom.no. Da slettes koblingen mellom IP-adressen og målingene.

I Nettfart.no samles det ikke inn og lagres noen personopplysninger, men den enkelte bruker må tillate bruk av informasjonskapsler for å få tilgang til egen målestatistikk. Statistikk publiseres på nettfart.no i anonymisert form.

Ekomstatistikken

Opplysningene Nkom mottar fra ekomtilbydere i Norge i forbindelse med utarbeidelse av Ekomstatistikken inneholder ikke personopplysninger.

Tilsyn og veiledning

For å sikre at radiobaserte ekomsystemer virker som de skal, fører Nkom med hjemmel i ekomloven tilsyn med at tildelte frekvenser er fri for interferens og forstyrrelser og at de blir brukt i samsvar med vilkårene i de tillatelsene som er gitt.

Nkom mottar henvendelser fra publikum, som i noen tilfeller fører til at det blir opprettet en sak. Dersom det blir opprettet en sak, vil nødvendige personopplysninger som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse kunne inngå i saksdokumentasjonen. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav e).

Dersom det blir besluttet at det ikke er grunnlag for å opprette en sak, blir eventuelle mottatte personopplysninger slettet umiddelbart.

Utover det som er beskrevet ovenfor foregår det ingen innsamling av personopplysninger i forbindelse med tilsynsoppgavene.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Nkom har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil vise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i et av Nkoms systemer, har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Nkom ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte må sendes skriftlig, og skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.