Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Teknologi
Sist oppdatert

Teknologi

Avdelingens hovedoppgaver er å gi veiledning internt og eksternt på den teknologiske og regulatoriske utviklingen av ekomnett og –utstyr, utvikle og følge opp nasjonalt regelverk og føre tilsyn med frekvensbruk og kvaliteten på nett og utstyr.
Per Eirik Heimdal 1
Avdelingsdirektør
Per Eirik Heimdal

Avdeling Teknologi har ansvar for å gi teknisk støtte, gjennomføre risiko- og kost/nytteanalyser og gi veiledning internt og eksternt på utviklingen av internett, fastnett, mobilnett, nødnett. Avdelingen følger videre opp at utstyr som plasseres på markedet oppfyller grunnleggende krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og frekvensbruk og at utstyret er lovlig å omsette og bruke. Gjennomføring av dekningsmålinger og målinger av strålingsnivå er også sentrale oppgaver som tilligger avdelingen.

Avdelingen ivaretar også Nkoms forpliktelser som fagorgan for post- og telestandardisering.

Fagdirektør

Fagdirektøren har et overordnet ansvar for at Nkom ligger i forkant av den teknologiske utviklingen innen elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer å holde god kontakt med bransjen for å fremme innovativ og fremtidsrettet teknologiutvikling. Fagdirektøren vurderer hvordan utvikling og anvendelser av nye tjenester og nett-teknologier kan påvirke regulering og Nkoms oppgaver og er dessuten nasjonal koordinator innen telestandardisering.

Fagdirektøren er en del av avdelingens ledergruppe og bistår med strategisk planlegging og koordinering av avdelingens faglige arbeid på tvers av fagseksjonene.

Bjørn Erik Eskedal

Fagdirektør
Bjørn Erik Eskedal

Seksjonene

Avdeling Teknologi er organisert i tre seksjoner:

Utstyr og regulering

Tor Bringsværd

Seksjonen har ansvar for regulering av omsetning av radio- og teleterminalutstyr. Den følger opp at utstyr som plasseres på markedet oppfyller grunnleggende krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og effektiv frekvensbruk, og at utstyret er trygt å bruke.

 

Arbeidsområdene omfatter:

 • Utvikling av regelverk for radio- og teleterminalutstyr og elektroniske kommunikasjonsnett 
 • Utstyrsanalyser, risikovurdering og utviklingstrender
 • Kontroll av radio- og telekommunikasjonsutstyr etter Radioutstyrsdirektivet, EMC-direktivet, Lavspenningsdirektivet og Skipsutstyrsdirektivet. 
 • Tillatelser til bruk av radioutstyr i luftfartøy og personlig nødpeilesender (PLB)
 • Registrering av utstyrsleverandører og radioforhandlere 
 • Saksbehandling av radiostøysaker
 • Standardiseringssekretariat (NSO)
Seksjonssjef
Tor Bringsverd
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Nett og tjenester

Camilla Broch Pedersen

Seksjonen skal sikre høy kvalitet og god robusthet i nettinfrastrukturen – fra fysiske føringsveier, ekom-installasjoner i og utenfor bygninger til mobil og satellittkommunikasjon. Seksjonen bidrar også til å sikre høy tilgjengelighet for basistjenester (tale, data, SMS) og støtte i nettene for fremtidige samfunnskritiske tjenester. 

 

Arbeidsområdene omfatter:

 • Veiledning og teknisk støtte på ekomnett og -tjenester
 • Oversikt og forvaltning av den nasjonale ekomnett-infrastrukturen (topologi, aktørbilde, dekning, funksjonalitet og utvikling i nettene)
 • Internett Governance, nettnøytralitet, cookies
 • Nettanalyse, utviklingstrender, kost/nytte-vurderinger
 • Oppfølging og veiledning omkring tilskuddsordningen for bredbånd
 • Tilsyn og veiledning på nettinstallasjoner
 • Ekomnettautorisasjon
 

Seksjonssjef
Camilla Broch Pedersen

Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Tilsyn og veiledning

Tore Lunestad 1

Seksjonen har i hovedsak ansvar for tilsynsfasen av frekvensforvaltningen og kontrollerer om frekvensbruk skjer i overenstemmelse med regelverket. Det er seksjonens ansvar å kontrollere at forpliktelser som følger av frekvenstillatelser og annet regelverk, herunder deknings- og utbyggingskrav, krav til utstrålt effekt mv., etterleves/oppfylles. Seksjonen gjennomfører stedlig teknisk tilsyn basert på klage fra aktører, ved planlagte målekampanjer og ved generell kontroll av frekvensspekteret via fjernstyrte målestasjoner og målebiler. Videre er aktiv veiledning av brukerne en viktig del av seksjonens arbeid. Seksjonen deltar også i internasjonalt harmoniseringsarbeid innenfor ulike fagfelt. 

Seksjonssjef
Tore Lunestad
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen