Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Sikkerhet
Sist oppdatert

Sikkerhet

Avdeling Sikkerhet har ansvar for å innhente, sammenstille og analysere informasjon/hendelser, regelverksutvikling, utarbeide krav til sikkerhet og robusthet, og forvalte tilskuddsmidler til sikkerhet og beredskap.

Elise Lindeberg 1

Avdelingsdirektør
Elise Lindeberg

Avdelingen følger også opp arbeidet med nasjonal autonomi, robuste aksessnett og transportnett, og sikkerhets- og robusthetskrav i fremtidige nett som 5G og nødnett basert på offentlige nett.

Avdeling Sikkerhet ivaretar kontakten med blant andre EOS-tjenestene, er veileder i sikkerhetsarbeid og person- og kommunikasjonsvern, og har ansvar for Nkoms tilsyn med tilbyderne av ekomnett, Norid og tilbydere av tillitstjenester og å utvikle, gjennomføre og evaluere øvelser både internt og eksternt.

Avdelingen har også ansvar for hendelseshåndtering – og med det rutiner og krav, og verktøy for varsling og oppfølging, krisehåndtering og gradert kommunikasjon.

Seksjonene

Avdeling Sikkerhet har tre seksjoner:

Analyse og regulering

Rune Kanck

Seksjon for Analyse og regulering har ansvar for å innhente, sammenstille og analysere informasjon/hendelser, utarbeide nasjonale ROS-analyser, regelverksutvikling og å utarbeide krav til sikkerhet og robusthet.

 

Seksjonen følger også opp arbeidet med nasjonal autonomi, robuste aksessnett og transportnett, og sikkerhets- og robusthetskrav i fremtidige nett som 5G og nødnett basert på offentlige nett.

 

Videre har seksjonen ansvar for behandling av politisaker, oppfølging av kontakten med EOS-tjenestene, veiledning i sikkerhetsarbeid, og person- og kommunikasjonsvern.

 

Seksjonen tar hånd om bruken av tilskuddsmidler innenfor ansvarsområdene, følger med på trussel og risikobildet og har støttefunksjoner som bidrag til vaktordningen og oppfølging av tilsyn og veiledning.

Seksjonssjef
Rune Kanck 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Tilsyn og beredskap

Svein Scheie 1

Seksjon Tilsyn og beredskap har ansvar for Nkoms tilsyn med ekomnettilbyderne, Norid og tilbydere av tillitstjenester og å utvikle, gjennomføre og evaluere øvelser både internt og eksternt.

 

Seksjonen har også ansvar for hendelseshåndtering – og med det rutiner og krav, og verktøy for varsling og oppfølging, krisehåndtering og gradert kommunikasjon.

 

I oppfølgingen av dette har seksjonen egen vaktordning og vaktplaner, for å følge opp sikkerhetsloven og skjermingsverdige objekter, totalforsvarskrav inkl. øvelser.

 

Seksjonen utfører også personkontroll for samferdselssektoren, yter faglig veiledning og har støttefunksjoner for tilskuddsmidler og politisaker.

Seksjonssjef
Svein Sundfør Scheie

Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

EkomCERT

Frank Stien

Samfunnets økende avhengighet av stabile IKT-tjenester, har medført en satsning på evnen til å håndtere alvorlige cyberhendelser. I Norge er hver sektor ansvarlig for å forebygge og håndtere aktiviteter som kan medføre brudd på integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i egen sektor. EkomCERT har dette ansvaret for ekomsektoren.

 

EkomCERT er sektorens sektorresponsmiljø (SRM), og består av en liten gruppe sikkerhetseksperter som kjenner ekomsektorens utfordringer. 

 

Gruppen har tett kontakt med ekomaktørene, såvel som nasjonale sikkerhetsmyndigheter og andre SRM.

 

EkomCERTs funksjon inkluderer overvåking av kilder (inkl. media), sårbarheter i nettverk og trusselaktører.

 

Endringer og teknologisk utvikling krever kontinuerlig kompetansebygging og dialog med aktører i ekomsektoren. Som grensesnitt mellom nasjonale sikkerhetsmyndigheter og ekomaktørene, har EkomCERT ansvar for å tilpasse, verdiøke og sende varsler som er relevante for sektoren.

 

Ved alvorlige hendelser bidrar EkomCERT i koordineringen av informasjonsflyt mellom myndigheter, sikkerhetsaktører og ekomtilbydere. Ettersom EkomCERT mottar og analyserer store mengder informasjon, er gruppen en naturlig bidragsyter for å etablere en felles situasjonsforståelse for besluttende myndigheter.

Seksjonssjef
Frank Stien
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen