Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Nett
Sist oppdatert

Nett

Avdelingens hovedoppgaver er å utvikle og følge opp nasjonalt regelverk innen tre hovedområder: Sikkerhet og beredskap i ekomnett, Ekomnett og Internett, Utstyr og installasjoner.
Bjørn Erik Eskedal
Fungerende avdelingsdirektør
Bjørn Erik Eskedal

Avdeling Nett fører tilsyn med forvaltning av taushetsplikt i ekomsektoren og sikkerhetsklarering av personell i samferdselssektoren. Videre ivaretar avdelingen nettadresser, domenenavn, elektronisk signatur og e-handel, i tillegg til å være faglig ansvarlig for nettportalene Nettvett.no og Nettfart.no. Vedrørende utstyr og installasjoner utsteder avdelingen tillatelser og arbeider med universell utforming.

Avdelingen ivaretar også Nkoms forpliktelser som fagorgan for post- og telestandardisering.

Avdeling Nett er organisert i fire seksjoner.

Fagsjef

Fagsjefen har ansvar for fellesjuridiske prosesser i avdelingen og et overordnet ansvar for oppfølging og koordinering av nasjonalt og europeisk regelverk- og policysarbeid innen avdeling nett sitt ansvarsområde. Fagsjefen er en del av avdelingens ledergruppe og bistår med ledelsesstøtte innenfor strategisk planlegging og koordinering av avdelingens faglige arbeid på tvers av fagseksjonene. Fagsjefen deltar i nasjonale og internasjonale fora for ressursforvaltning og teknologiske utviklingen av tjenester på internett.

Elise Knutssøn Lindeberg

Fagsjef
Elise Lindeberg


Seksjonene

Regelverk, utstyr og installasjoner

Tor Bringsværd

Seksjonen har ansvar for regulering av omsetning av radio- og teleterminalutstyr og tekniske krav til elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett). Den følger opp at utstyr som plasseres på markedet, ekomnett og installasjoner oppfyller grunnleggende krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og effektiv frekvensbruk, og at utstyret er trygt å bruke.

Arbeidsområdet omfatter:

 • Utvikling av regelverk for radio- og teleterminalutstyr og elektroniske kommunikasjonsnett med oppfølging mot EØS/EFTA og standardisering. For fagområdet gjennomføres følgende direktiver i norsk rett:
  • Radioutstyrsdirektivet (direktiv 2014/53/EU)
  • EMC-direktivet (direktiv 2014/30/EU)
  • Lavspenningsdirektivet (direktiv 2014/35/EU)
  • Skipsutstyrsdirektivet (direktiv 2014/90/EU)
 • Markedskontroll av utstyr
 • Tilsyn med ekomnett
 • Tillatelser til bruk av radioutstyr i luftfartøy og personlig nødpeilesender (PLB)
 • Autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon i ekomnett (ekomnettautorisasjon)
 • Registrering av utstyrsleverandører og radioforhandlere
 • Sekretariat for telekommunikasjonsstandardisering
 • Universell utforming
 • Maritim radiokommunikasjon
Seksjonssjef
Tor Bringsverd
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Elektronisk kommunikasjon og Internett

Ørnulf Storm

Seksjon for elektronisk kommunikasjon og Internett har ansvar for internettforvaltning- og politikk, tekniske og regulatoriske forhold knyttet til private og offentlige elektroniske kommunikasjonsnett, nettadresser, domenenavn, elektronisk signatur, e-handel, nettportalene Nettvett.no og Nettfart.no

Arbeidsområdet omfatter:

 • utviklingen av nett og tjenester på Internett, herunder nettnøytralitet
 • tilsynsansvar for domeneforskriften
 • ansvar for nasjonal arbeidsgruppe for innføring av IPv6
 • oppfølging av spørsmål knyttet til internettsikkerhet
 • ansvar for videreutvikling og drifting av nettportalene Nettvett.no og Nettfart.no
 • utredning av framtidige elektroniske kommunikasjonsnett og tjenesteplattformer
 • oppfølging av spørsmål rundt elektroniske signaturer, der Nkom er tilsynsmyndighet 
 • ansvar for tilsyn av sertifikatutstedere
 • internasjonalt arbeid innen seksjonens arbeidsoppgaver
 
Seksjonssjef
Ørnulf Storm 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Sikkerhet og beredskap

Rune Kanck

Seksjonen har et ansvar for å sikre samfunnets behov for sikre og robuste ekomnett og -tjenester. Seksjonen har også ansvar for administrasjon av taushetsplikten for aktører i post- og telemarkedet, og for sikkerhetsklarering av personell i samferdselssektoren og intern sikkerhet.

Arbeidsområdet omfatter:

 • tilsyn med tilbydere med viktig ekominfrastruktur
 • sikring av nett for faste og mobile tjenester så vel som Internett 
 • gjennomføring av felles øvelser med tilbyderne og øvelser mellom ekom- og kraftsektoren og regionale myndigheter
 • forvaltning og tildeling av midler over statsbudsjettet til sikkerhets- og beredskapsformål
 • behandling av søknader om fritak fra taushetsplikten for aktører i post- og telemarkedet
 • behandling av søknader om sikkerhetsklarering av personell i samferdselssektoren og intern sikkerhet
Seksjonssjef
Rune Kanck 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

EkomCERT

Frank Stien

For å følge opp anbefalingene i Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet etablerer Nkom et computer emergency response team (EkomCERT).

 

EkomCERT skal ha et grunnleggende operativt aktivitetsnivå med fokus på koordinering og håndtering av cyberhendelser. Videre skal det ha god kompetanse i forhold til aktuelle sårbarheter og trusler innenfor sektoren.

 

EkomCERT har vært operativ siden juli 2017.

Seksjonssjef
Frank Stien
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Sekretariat for telekommunikasjonsstandardisering

Nkom er norsk fagorgan for telestandardisering, og standardiseringssekretariatet utfører en rekke administrative og koordinerende oppgaver overfor internasjonale standardiseringsorganisasjoner og øvrige norske fagorganer. Sekretariatet har ansvar for å gjennomføre høring av utkast til telestandarder som lages av ETS. Videre sørger sekretariatet for å avgi norsk stemme ved votering over ETSI-standarder. Sekretariatet skal være et bindeledd for norsk industri inn mot standardiseringsarbeidet i ETSI.