Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Marked
Sist oppdatert

Marked

Avdelingen har ansvar for tilsyn med posttjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester. Avdelingen innhenter alle relevante data, analyserer de nasjonale markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester, identifiserer tilbydere med sterk markedsstilling i disse markedene og pålegger særskilte regulatoriske forpliktelser som skal bidra til å bøte på identifiserte konkurranseproblemer i markedene.

Irene Åmot

Avdelingsdirektør
Irene Åmot 

Avdelingen skal påse at regelverkets krav knyttet til post- og ekomtjenester etterleves av tilbyderne, herunder spesielle krav til leveringsplikt som Posten og Telenor er underlagt. I tillegg behandler avdelingen klager fra og bistår i meklinger mellom de ulike tilbyderne.

Avdelingen har også ansvaret for forvaltning av nasjonale nummerressurser for ekomtjenester og -nett. Avdelingen bistår i rådgivning til Samferdselsdepartementet om regelverksutvikling og politikkutforming. Internasjonalt deltar avdelingen i ulike fora med hovedvekt på arbeidsgrupper knyttet til EFTA/EU.

Avdelingen er inndelt i to seksjoner.

Fagsjef

Fagsjefen har ansvar for koordinering av avdelingens arbeid med markedsregulering og et overordnet ansvar for kvalitetssikring på tvers av fagseksjonene i avdelingen. Fagsjefen er del av avdelingens ledergruppe og bistår med ledelsesstøtte innenfor strategisk planlegging, kompetansebygging, endringsbehov og ressursutnyttelse. Fagsjefen er videre ansvarlig for å koordinere avdelingens internasjonale arbeid innenfor BEREC.

Kenneth Olsen

Fagsjef
Kenneth Olsen

Seksjonene

Seksjon for telefoni og nummerforvaltning (MT)

Hans Jørgen Enger

Seksjonen har ansvaret for den sektorspesifikke reguleringen av og tilsyn med telefonimarkedene. Dette omfatter både tilgangs- og samtrafikkmarkeder for fast- og mobiltelefoni.

 

Seksjonen har ansvaret for oppfølgingen av generelle regulatoriske krav knyttet til telefonitjenester, blant annet regelverket om internasjonal gjesting og nummerportering. Seksjonen har også ansvar for oppfølgingen av krav i avtalen mellom Staten og Telenor om det nasjonale tilbudet av leveringspliktige tjenester.

 

Videre har seksjonen ansvaret for fastsettelse og forvaltning av nasjonale nummerplaner for ekomtjenester og -nett, herunder tillatelse til bruk og oppfølging av bruken av nummerressursene.

 
Seksjonssjef
Hans Jørgen Enger 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Seksjon for infrastruktur, post og statistikk (MI)

Daniel Hegland

Seksjonen har ansvaret for den sektorspesifikke reguleringen av og tilsyn med infrastrukturmarkedene, dvs. i hovedsak grossistmarkedene for bredbånd og leide samband. Seksjonen har også ansvaret for tilsyn med konkurransemessige forhold knyttet til overføringstjenester for kringkasting.

 

Videre har seksjonen ansvaret for regulering på postområdet, herunder tilsyn med pliktene etter postlovgivningen.

 

Seksjonen har også ansvar for Nkoms innhenting av informasjon om post- og ekommarkedene (eksempelvis hvilke aktører, hva og hvor mye de leverer av ulike tjenester) og regelmessig utarbeidelse av post- og ekomstatistikk. Innhentet statistikkinformasjon utgjør også en viktig del av grunnlaget for alle markedsanalysene innenfor den sektorspesifikke markedsreguleringen som utføres av avdelingen.

 
Seksjonssjef
Daniel Hegland 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen