Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene Konkurranse
Sist oppdatert

Konkurranse

Konkurranseavdelingen følger opp sektorregelverkene som skal legge til rette for bærekraftig konkurranse i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester (ekommarkedene) og postmarkedet. Avdelingen følger også opp generelle krav til tilbydere av telefoni-, bredbånds- og posttjenester. Avdelingen innhenter alle relevante data fra markedsaktørene, utarbeider Nkoms ekomstatistikk, og har nøkkeltallene for utviklingen i postmarkedet. Avdelingen har også ansvaret for Nkoms forvaltning av nasjonale nummerressurser for ekomtjenester og -nett.

Hans Jørgen Enger

Avdelingsdirektør
Hans Jørgen Enger

Konkurranseavdelingen har ansvaret for den sektorspesifikke konkurransereguleringen av de nasjonale ekommarkedene. Markedene blir jevnlig analysert, og på bakgrunn av markedsanalysene identifiserer vi aktuelle konkurranseproblemer og utpeker eventuelle tilbydere med sterk markedsstilling. Tilbydere med sterk markedsstilling blir pålagt plikter som avhjelper de aktuelle konkurranseproblemene og innebærer at tilbyderen må gi andre tilgang til sitt ekomnett på nærmere fastsatte tekniske og kommersielle vilkår.

Konkurranseavdelingen har også ansvaret for Nkoms oppfølging av postregelverket, som blant annet har regler om felles bruk av postnett og rettigheter om tilgang til viktig infrastruktur i postnettet.

Avdelingen skal videre påse at tilbyderne etterlever generelle krav til post- og ekomtjenester, inkludert spesielle krav til leveringsplikt som Posten Norge og Telenor er underlagt. I tillegg behandler avdelingen klager fra og bistår i meklinger mellom tilbydere. Avdelingen følger også opp Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Internasjonalt deltar avdelingen i ulike fora, med hovedvekt på arbeidsgrupper knyttet til EFTA/EU.

Fagsjef

Fagsjefen har ansvar for koordinering av avdelingens arbeid med markedsregulering og et overordnet ansvar for kvalitetssikring på tvers av fagseksjonene i avdelingen. Fagsjefen er del av avdelingens ledergruppe og bistår med ledelsesstøtte innenfor strategisk planlegging, kompetansebygging, endringsbehov og ressursutnyttelse. Fagsjefen er videre ansvarlig for å koordinere avdelingens internasjonale arbeid innenfor BEREC.

Kenneth Olsen

Fagsjef
Kenneth Olsen

Seksjonene

Avdelingen er inndelt i to seksjoner.

Seksjon telefoni og nummer (KN)

Inger Vollstad 1

Seksjonen har ansvaret for den sektorspesifikke konkurransereguleringen av telefonimarkedene. Dette omfatter både tilgangs- og samtrafikkmarkeder for fast- og mobiltelefoni.Seksjonen har i tillegg ansvaret for oppfølgingen av generelle krav til telefonitjenester. Dette omfatter blant annet reglene om internasjonal gjesting, nummerportering, ulovlig winback, opprinnelsesmarkering for nødanrop og oppfølgingen av krav i avtalen mellom Staten og Telenor om det nasjonale tilbudet av leveringspliktige ekomtjenester.Seksjonen har også ansvaret for Nkoms forvaltning av nasjonale nummerressurser for ekomtjenester og -nett, og fastsetter blant annet nasjonale nummerplaner og gir ekomtilbydere brukstillatelser til nummerressursene.

fungerende Seksjonssjef
Inger Vollstad
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen

 

Seksjon bredbånd, post og statistikk (KB)

Daniel Hegland

Seksjonen har ansvaret for den sektorspesifikke konkurransereguleringen av bredbåndsmarkedene og tilsynet med markedene for overføringstjenester.Seksjonen har i tillegg ansvaret for Nkoms oppfølging av postregelverket. Dette omfatter blant annet tilsyn med plikter om tilgang til sonenøkkelsystem, postbokser, adresseregister og tilbud om videreformidling, og særskilte krav til Posten Norge om leveringspliktige posttjenester.Seksjonen har også ansvar for å innhente informasjon fra markedsaktørene for å kunne følge utviklingen i post- og ekommarkedene, og publiserer jevnlig oppdatert statistikk om ekommarkedene på portalen ekomstatistikken.nkom.no.

 
Seksjonssjef
Daniel Hegland 
Telefon og e-post til ansatte i seksjonen