Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Om Nkom Avdelingene

Avdelingene

Elisabeth Aarsæther 26012018 204
Direktørens rolle er å sikre at det ansvar Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til enhver tid er delegert blir ivaretatt på en profesjonell måte i forhold til alle aktører. Samtidig skal hun sikre en effektiv drift av organisasjonen med de krav og plikter som følger av relevant regelverk, instruks for Nkom og det årlige tildelingsbrev.
John-Eivind Velure 2
Forvaltningen av spektrumsressursene innebærer planlegging, tildeling og tilsyn av statens frekvensressurser, og avdelingens arbeidsområde omfatter alle disse oppgavene. Avdelingen har også ansvar for oppfølgingen av internasjonale forpliktelser på radiofrekvensområdet, primært i CEPT, ITU og EU.
Hans Jørgen Enger 1
Konkurranseavdelingen følger opp sektorregelverkene som skal legge til rette for bærekraftig konkurranse i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester (ekommarkedene) og postmarkedet. Avdelingen følger også opp generelle krav til tilbydere av telefoni-, bredbånds- og posttjenester. Avdelingen innhenter alle relevante data fra markedsaktørene, utarbeider Nkoms ekomstatistikk, og har nøkkeltallene for utviklingen i postmarkedet. Avdelingen har også ansvaret for Nkoms forvaltning av nasjonale nummerressurser for ekomtjenester og -nett.
Per Eirik Heimdal 1
Avdelingens hovedoppgaver er å gi veiledning internt og eksternt på den teknologiske og regulatoriske utviklingen av ekomnett og –utstyr, utvikle og følge opp nasjonalt regelverk og føre tilsyn med frekvensbruk og kvaliteten på nett og utstyr.
Bertil Solheim 26012018 204
Avdelingen leverer fellestjenester innen IT, økonomi og styring, HR, informasjon, arkiv, drift av bygg, kantine og sentralbord. Avdelingen ivaretar også lover og regler som gjelder for statlige virksomheter og ansatte i Nkom.
Elise Lindeberg 1
Avdeling Sikkerhet har ansvar for å innhente, sammenstille og analysere informasjon/hendelser, regelverksutvikling, utarbeide krav til sikkerhet og robusthet, og forvalte tilskuddsmidler til sikkerhet og beredskap.