Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Posttjenester Postregulering Registeringsplikt for tilbydere av posttjenester
Sist oppdatert

Registreringsplikt for tilbydere av posttjenester

Tilbydere av posttjenester har plikt til å registrere sin virksomhet hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

I henhold til LOV-2015-09-04-91 om posttjenester (postloven) § 20 plikter tilbyderen å registrere seg hos myndigheten senest samtidig med at posttjeneste tilbys. Formålet med registreringen er å gi myndigheten en oversikt over postmarkedet og registreringen skal tjene som utgangspunkt for å innhente informasjon fra markedsaktørene som er nødvendig for å vurdere utviklingen i markedet. Postforskriften § 1 utdyper hvilke opplysninger som skal sendes til Nkom ved registrering.

Etter loven må tilbyder registrere seg hos myndigheten senest samtidig med at tjenesten tilbys. Det er ikke nødvendig å avvente tilbakemelding fra myndighetene før en starter opp virksomheten. Registreringen er derfor ikke en kvalitetssikring av virksomheten hos den enkelte tilbyder, og er heller ikke å anse som en tillatelse i seg selv.

Hvem skal registrere seg?

Det er kun tilbydere som skal tilby posttjenester slik dette er beskrevet i postloven § 4 nr. 1 som skal registrere seg hos Nkom. I loven er posttjeneste definert som «tilbud til allmennheten om regelmessig innsamling, sortering, transport og utdeling av postsending mot vederlag». Med postsending menes «brevpost inntil 2 kg, aviser og blad i abonnement inntil 2 kg og lettgods inntil 20 kg som er påført mottakerens navn og adresse eller annen entydig identifikasjon, herunder som er adressert i henhold til liste», jf. postloven § 4 nr. 3.

For å anses som tilbyder etter postloven er det avgjørende at selskapet «tilbyr» en posttjeneste til allmennheten, se postloven § 4 nr. 7. Operatøren trenger ikke selv å utføre hele tjenesten fra innsamling til utdeling, men kan sette ut deler av formidlingskjeden til andre (underleverandører). En underleverandør som kun utfører deler av formidlingen på vegne av tilbyder, anses ikke som en selvstendig tilbyder etter postloven.

Registrering til Nkom skjer ved å fylle ut et fastsatt registreringsskjema som finnes i oversikten under.

Registreringsskjema skal sendes til Nkom på firmapost@nkom.no.

Skjema