Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Nummerforvaltning Nummerrelatert Nedstengning av nummer ved svindel
Sist oppdatert

Nedstengning av nummer ved svindel

Nkom og Forbrukertilsynet har inngått rutiner for samarbeid vedrørende den nye stengningshjemmelen i ekomloven § 2-4 a som trådte i kraft 1. juli 2013.

Bestemmelsen gir hjemmel for Nkom til å pålegge sperring av tilgang til nummer eller tjenester når det foreligger overtredelse av markedsføringsloven kapittel 2 og 3. Det er Forbrukertilsynet (FT) som fører tilsyn med markedsføringsloven og foretar vurderingen av hvorvidt det foreligger en overtredelse av reglene. Bestemmelsen legger følgelig opp til et samarbeid mellom FT og Nkom.

Dokumentet er ment å klargjøre ansvarsområdene til henholdsvis Nkom og FT, slik at man kan få til en best mulig koordinert og effektiv utnyttelse av stengningshjemmelen. Nkom og FT er enig om at effektiv inngripen er viktig for at stengningshjemmelen skal kunne ha den effekten den er tiltenkt. Formålet er å sikre at færrest mulige forbrukere blir rammet av svindel eller misbruk av tjenester.

Nkom har gjort en vurdering av § 2-4 a i et brev til Telenor. Det fremgår her at sperrebestemmelsen må forstås som et supplement til, og ikke en erstatning, for den praksis som eksisterer i bransjen og hvor berørte tilbydere på eget initiativ foretar umiddelbare sperringer for å beskytte kundene.

Det vil være i slike tilfeller være opp til tilbyder å vurdere om det foreligger svindel. Tilbyder har selv ansvaret for risikovurderingen og for å avpasse de relevante tiltak som selskapet mener er nødvendige for å beskytte kundene mot tap. Retten til sperring må ikke misbrukes ved at nedstengning foretas uten at risikoen er reell. Ved mindre akutt fare for svindel og tap, men hvor det foreligger erfaringsmessig et generelt problem med en konkret destinasjon, kan sperring gjennomføres med bakgrunn i kontrakt/kontraktendring. Endringer av vilkår i kontrakten skal varsles, jf. ekomloven § 2-4, tredje ledd.