Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Rammer Introduksjon til markedsregulering (SMP)
Sist oppdatert

Introduksjon til markedsregulering (SMP)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) analyserer ulike markeder innenfor elektronisk kommunikasjon, utpeker tilbydere med sterk markedsstilling og pålegger særlige forpliktelser for slike tilbydere.

Formålet med lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. Nkoms markedsregulering skal fremme bærekraftig konkurranse slik at overordnede mål kan nås.

Markedsreguleringen bygger på direktiver vedtatt av EU. Disse er inntatt i EØS-avtalen. Grunnlaget for markedsreguleringen er implementert i norsk rett gjennom kapittel 3 og 4 i ekomloven.

Nkoms arbeid med markedsregulering kan naturlig deles inn i tre faser:

  1. Definere relevante produktmarkeder og avgrense disse geografisk. Utgangspunktet for markedsdefinisjonene er ESAs anbefaling om relevante markeder.
  2. Analysere hvert av de relevante markedene med sikte på å avdekke om én eller flere tilbydere har sterk markedsstilling (Significant Market Power - SMP).
  3. Fatte vedtak om særlige forpliktelser for tilbydere som er utpekt til å ha sterk markedsstilling.

Nkom har utarbeidet dokumentet Metode for Markedsanalyse som beskriver fremgangsmåte, metodevalg og kriterier for de markedsanalyser som Nkom gjennomfører (fase 1 og 2).

Dersom det utpekes én eller flere tilbydere med sterk markedsstilling, skal Nkom pålegge tilbyderen(e) med sterk markedsstilling én eller flere særskilte forpliktelser. Dette skjer etter en konkret vurdering av ulike mulige virkemidler med bakgrunn i markedsanalysen og med en begrenset fremadskuende tidshorisont. Tilsynet vil i denne prosessen særlig ta hensyn til den antatte konkurransestimulerende effekt av de relevante virkemidlene.

Nkom har utarbeidet et virkemiddeldokument som beskriver prinsipper som benyttes i forbindelse med utarbeidelse av Nkoms vedtak om særskilte forpliktelser for tilbydere med sterk markedsstilling. Hensikten med virkemiddeldokumentet er å øke forståelsen for hvordan Nkom arbeider med virkemiddelbruk, hvilke retningslinjer som er styrende for dette arbeidet og å øke forutsigbarheten i markedet knyttet til vedtak om særskilte forpliktelser.

Nkoms virkemiddeldokument bygger på "Revised ERG Common Position on the Approach to remedies in the ECNS regulatory framework", utformet av European Regulators Group (ERG). Retningslinjene og prinsippene som er nedfelt i ERGs virkemiddeldokument skal stimulere utviklingen av det indre markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, samt tilrettelegge for en harmonisert praktisering av regelverket i de ulike medlemslandene.