Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Statistikk Innhenting og publisering av ekomstatistikk
Sist oppdatert

Innhenting og publisering av ekomstatistikk

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form, og beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den statistikken som er mest aktuell, finner du på nettstedet «Ekomstatistikken».

Nkoms ekomstatistikk er viktig for at samfunnet skal være best mulig opplyst om utviklingen innen elektroniske kommunikasjonstjenester. Tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester og en rekke samfunnsaktører benytter statistikken i sin markedsovervåking og i særskilte analyser. Nkom bruker også de innsamlede dataene i vurderinger og regulering av nett- og tjenestetilbyderne.

Innhenting av data

To ganger i året innhenter Nkom data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester, på hel- og halvårsbasis. Fristen for rapportering av helårsdata er normalt i mars. Den tilhørende helårsstatistikken blir publisert i mai. Fristen for rapportering av data for første halvår er normalt i slutten av august. Den tilhørende halvårsstatistikken blir publisert i oktober.

Informasjon som Nkom innhenter fra tilbyderne, omfatter følgende kommunikasjonstjenester:

  • fasttelefoni - både PSTN («vanlig» fasttelefoni), ISDN og bredbåndstelefoni
  • mobiltjenester - mobiltelefoni, mobilt bredbånd og maskin-til-maskinkommunikasjon (M2M)
  • fast bredbånd
  • datakommunikasjonstjenester
  • overføringskapasitet (leide linjer mm.)
  • overføring av TV-signaler.

For hver tjeneste innhentes data om antall abonnement og tilhørende omsetning, samt trafikk der dette er aktuelt. For enkelte tjenester innhentes ytterligere informasjon som gir mer innsikt i utviklingen for de aktuelle tjenestene. Enkelte tilbydere har flere merkevarer for enkelte kommunikasjonstjenester. Abonnement og omsetning omfatter alle merkevarer som den enkelte tilbyder kontrollerer.

Det er de inntektene som tilbyderne har fakturert forbrukere og bedrifter som regnes som omsetning. Omsetningen som oppgis er alltid eksklusive mva.

Innsamlingen av data for første halvår er mindre omfattende enn for hele året. Den omfatter ikke datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet.

For de enkelte tjenestene skilles det som regel mellom privat- og bedriftskunder. Bedriftskunder defineres som alle enheter med organisasjonsnummer. De øvrige er privatkunder.

Statistikken omfatter data om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester hos forbrukere og bedrifter som har et direkte forhold til tilbyder. Dette er sluttkundene for den enkelte tjeneste. En tilbyder med egen infrastruktur, kan i tillegg selge tilgang til denne infrastrukturen for annen tilbyder av kommunikasjonstjenester. Denne tilgangen omtales som grossistsalg.

Lovgrunnlag

Data som danner grunnlag for statistikken, hentes inn fra alle tilbyderne av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Dette er hjemlet i § 10-3 i lov av 4. juli 2003 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Nkom kan kreve utlevert opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver, og kan også be om opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter ekomloven § 2-9, annen lovgivning (for eksempel forvaltningsloven), avtale eller pålegg, jf. ekomloven § 10-3 fjerde ledd.

Dersom tilbydere ikke etterkommer sine forpliktelser etter ekomloven, kan Nkom ilegge en løpende tvangsmulkt frem til tilbyder har oppfylt sine plikter, jf. ekomloven § 10-7.

Kvalitetssikring og forbehold

Data som samles inn blir kontrollert av Nkom. Åpenbare feil blir korrigert, og så langt som mulig blir det kontrollert at tilbyder har benyttet riktige definisjoner som grunnlag for sin rapportering til Nkom. Det blir også kontrollert om rapporterte data er konsistente over tid. Når feil oppdages, eller når det oppstår usikkerhet om rapporterte data er korrekte, blir tilbyder kontaktet for å korrigere det som er rapportert eller for å forklare grunnlaget for det som er rapportert.

Selv om det gjennomføres grundig kvalitetskontroll, er det likevel ikke alltid mulig å avdekke feilrapportering før flere års data kan sammenstilles. Derfor vil det av og til skje endringer i tallene for tidligere år. Nkom tar derfor forbehold om at feil kan forekomme.

Av og til blir definisjoner som ligger til grunn for innrapporterte data, endret. Som regel blir tallene for de siste årene korrigert, slik at de samsvarer med ny definisjon. Det betyr i så fall at det kan oppstå et brudd i en tidsserie mellom årene før og etter korrigering. I beskrivelsen av de enkelte tjenestene er det redegjort for slike brudd.