Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Statistikk Innhenting og publisering av ekomstatistikk
Sist oppdatert

Innhenting og publisering av ekomstatistikk

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innhenter rutinemessig data over det norske markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekommarkedet). To ganger i året publiserer Nkom rapporter om ekommarkedet på grunnlag av innhentede data.
 1. Lovgrunnlag
 2. Innhenting av data
 3. Fasttelefoni
 4. Mobiltjenester
 5. Fast bredbånd
 6. Overføring av TV
 7. X-play og produktpakking

1 Lovgrunnlag

Nkom benytter innsamlede data i forbindelse med regulering av nett- og tjenestetilbydere i ekommarkedet. Videre publiserer Nkom statistikk som viser utviklingen i de enkelte delene av ekommarkedet. En rekke samfunnsaktører og de enkelte tilbyderne i markedet benytter denne statistikken i sin markedsovervåking og i særskilte analyser.

Data som danner grunnlag for statistikken hentes inn fra alle tilbyderne av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Dette gjøres med hjemmel i § 10-3 i lov av 4. juli 2003 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Det følger av denne bestemmelsen at Nkom kan kreve utlevert opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre lovpålagte oppgaver etter ekomloven, vedtak gitt med hjemmel i loven eller internasjonale forpliktelser. Nkom kan også kreve opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter ekomloven § 2-9, annen lovgivning (for eksempel forvaltningsloven), avtale eller pålegg, jf. ekomloven § 10-3 fjerde ledd. Dersom tilbydere ikke etterkommer sine forpliktelser etter ekomloven, kan Nkom ilegge en løpende tvangsmulkt frem til tilbyder har oppfylt sine plikter, jf. ekomloven § 10-7.

2 Innhenting av data

Nkom benytter elektronisk spørreskjema som er tilgjengelig ved pålogging på portalen Altinn. Ved hver innrapportering mottar tilbyder en e-post med lenke til elektronisk skjema. E-post sendes til den e-postadresse som tilbyder har oppgitt. Altinn er knyttet til Enhetsregisteret i Brønnøysund, og er opprettet for å gi næringslivet en felles portal for innrapportering av lovpålagte opplysninger til det offentlige. Ved pålogging på Altinn benyttes BankID eller annen sikkerhetsløsning som er beskrevet på portalen.

Elektronisk spørreskjema inneholder sporvalg der tilbyder klikker på de tjenester og datakategorier som er aktuelle. Den del av skjemaet som ikke er aktuelt vil dermed ikke bli synlig.

Tilbyder kan begynne å fylle ut deler av skjemaet og avslutte registreringen midlertidig. Registrerte data vil bli mellomlagret, og tilbyder får tilsendt et referansenummer på e-post. Tilbyder kan senere logge seg inn på skjemaet på nytt for å fullføre registreringen. Referansenummeret benyttes for å få ny tilgang til skjemaet. Når alle aktuelle felter i skjemaet er utfylt, kan skjemaet sendes til Nkom. Ved innsending mottar tilbyder på e-post der en PDF-kopi av innsendt skjema er vedlagt.

Nkom innhenter data to ganger i året, for henholdsvis helår og første halvår. Fristen for rapportering av helårsdata vil normalt være i andre halvdel av mars og fristen for rapportering av halvårsdata normalt i slutten av august.

Data som Nkom innhenter på helårsbasis omfatter følgende kategorier:

 • Fasttelefoni, som omfatter PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni
 • Mobiltjenester, som omfatter mobiltelefoni, mobilt bredbånd og maskin-til-maskinkommunikasjon (M2M)
 • Fast bredbånd
 • Overføring av TV
 • Datakommunikasjonstjenester
 • Overføringskapasitet (leide linjer)
 • Investeringer
 • Antall årsverk

Ekommarkedene er dynamiske og det skjer betydelige endringer over tid. Dette gjenspeiles i skjemaet ved at fasttelefoni får et mindre omfang enn tidligere, mens mobiltjenester, fast bredbånd og overføring av TV får et større omfang. En del av endringene i skjemaet er basert på vurderinger fra Nkom, men flere endringer er også basert på innspill fra tilbydere.

Nedenfor er det redegjort for enkelte deler av skjemaet, med hovedvekt på endringer og nye data i skjemaet for helår 2015.

3 Fasttelefoni

Brutto- og nettoomsetning

Data for omsetning innhentes fordelt på trafikkretning. Det skilles mellom PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. For verdiøkende tjenester (innholdstjenester fra en tredje part) skilles det mellom brutto- og nettoomsetning. Bruttoomsetning er den omsetning som faktureres egne kunder. Nettoomsetning er den del av omsetning som tilbyder inntektsfører i eget regnskap. Innholdsleverandøren kan inntektsføre differensen mellom brutto- og nettoomsetningen. For fasttelefoni innhentes det nettoomsetning i tillegg til bruttoomsetning for samtaler til 8XX-nummer og opplysningstjenestene. Fra 2015 omfatter dette også nettoomsetning for samtaler til femsifrede nummer.

Grossistsalg

Omfanget av data som gjelder grossistsalg og samtrafikk er betydelig redusert i skjemaet for 2015. Data for grossistsalg fylles kun ut av tilbydere som har dette. Tilbyder rapporterer antall abonnement som gjelder grossistsalg fordelt på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Videre skal tilbyder fylle ut denne tabellen for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni samlet:

SALG AV TILGANG TIL FASTNETT

Grossistsalg totalt

Samtaler originert i Norge (antall minutter)

 

Inntekter fra trafikk

 

Øvrige inntekter

 

Inntekter fra salg av tilgang totalt

 

Samtrafikk

Data om samtrafikk rapporteres av tilbydere som er part i en samtrafikkavtale. Samtrafikk rapporteres samlet for PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Dette omfatter følgende data:

 

Totalt

Terminering av samtaler originert i annet fastnett, i mobilnett eller i utlandet (antall minutter)

 

Terminering av samtaler originert ved fast forvalg og/eller prefiks. Gjelder kun Telenor (antall minutter)

 

Inntekter fra terminering av samtaler originert i annet fastnett, i mobilnett eller i utlandet

 

Inntekter fra terminering av samtaler originert ved fast forvalg og/eller pre-fiks. Gjelder kun Telenor

 

Inntekter fra øvrige samtrafikkprodukter (inkl. transitt)

 

Inntekter fra samtrafikk totalt

 

Nummerportabilitet

Tilbydere av fasttelefoni skal oppgi antall telefonnummer som er portert i løpet av året. Det skilles ikke mellom PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Porteringer omfatter her overføring av nummer mellom selskaper. Det rapporteres portering inn til tilbyder og ut fra tilbyder. Antall skal fordeles på privat- og bedriftskunder. Det er kun porteringer som er initiert av kunder som skal rapporteres.

4 Mobiltjenester

Privat- og bedriftskunder

Frem til nå har skjemaet hatt et skille mellom privat og bedrift for mobiltelefoniabonnement og enkelte trafikkategorier innen mobiltelefoni. Det samme gjelder for total omsetning. I skjemaet for 2015 gjennomføres det et skille mellom privat og bedrift konsekvent for alle kategorier enten det er abonnement, trafikk eller omsetning.

Brutto- og nettoomsetning

Data for omsetning for mobiltelefoni innhentes og fordeles blant annet på abonnement og trafikkategorier. For verdiøkende tjenester (innholdstjenester fra en tredje part) skilles det mellom brutto- og nettoomsetning. Bruttoomsetning er den omsetning som faktureres egne kunder. Nettoomsetning er den del av omsetning som tilbyder inntektsfører i eget regnskap. Innholdsleverandøren kan inntektsføre differensen mellom brutto- og nettoomsetningen. For mobiltelefoni innhentes det nettoomsetning i tillegg for bruttoomsetning for såkalte innholdsmeldinger og for samtaler til 8XX-nummern og opplysningstjenestene. Fra 2015 omfatter dette også nettoomsetning for samtaler til femsifrede nummer.

Samtrafikk

Omfanget av data som skal rapporteres om samtrafikk for mobiltelefoni er betydelig redusert i skjemaet for 2015. Det er tilbyder som inngår som part i en samtrafikkavtale som skal rapportere. Skjemaet legger opp til at alle tilbydere som er MNO eller MVNO er part i samtrafikkavtale. Det som skal rapporteres fremgår av tabellen:

 

Egne kunder

Grossistsalg

Terminering av samtaler originert i annet mobilnett, i fast-nett eller i utlandet (antall minutter)

 

 

Terminering av SMS originert i annet mobilnett, i fastnett eller i utlandet (antall meldinger)

 

 

Terminering av MMS originert i annet mobilnett, i fastnett eller i utlandet (antall meldinger)

 

 

Inntekter fra terminering av samtaler originert i annet mobil-nett, i fastnett eller i utlandet

 

 

Inntekter fra terminering av SMS originert i annet mobilnett, i fastnett eller i utlandet

 

 

Inntekter fra terminering av MMS originert i annet mobilnett, i fastnett eller i utlandet

 

 

Inntekter fra samtrafikk totalt

 

 

Grossistsalg

Omfanget av data som skal rapporteres om grossistsalg er betydelig redusert i skjemaet for 2015. Grossistsalg skal bare rapporteres av tilbydere som har dette. Grossistsalg rapporteres for mobiltelefoni, mobilt bredbånd og M2M samlet. I tabellene skilles det mellom grossistsalg knyttet til ordinær tilgangsavtale og grossistsalg knyttet til nasjonal roaming. Grossistsalg til MVNO fylles ut av MNO som har MVNO som grossistkunde.

SALG AV TILGANG TIL MOBILNETT (Norske abonnenter i Norge)

Grossistsalg til MVNO

Grossistsalg til videreselger

Grossistsalg totalt

Samtaler originert i Norge (antall minutter)

 

 

 

SMS originert i Norge (antall meldinger)

 

 

 

MMS originert i Norge (antall meldinger)

 

 

 

Datatrafikk originert i Norge (antall MB)

 

 

 

Inntekter fra salg av tilgang – samtaler

 

 

 

Inntekter fra salg av tilgang – SMS

 

 

 

Inntekter fra salg av tilgang – MMS

 

 

 

Inntekter fra salg av tilgang – datatrafikk

 

 

 

Inntekter fra salg av tilgang – øvrige inntekter

 

 

 

Inntekter fra salg av tilgang - SUM

 

 

 

-

Nasjonal roaming (Norske abonnenter i Norge)

Grossistsalg totalt

Samtaler originert i Norge (antall minutter)

 

SMS originert i Norge (antall meldinger)

 

MMS originert i Norge (antall meldinger)

 

Datatrafikk originert i Norge (antall MB)

 

Inntekter fra nasjonal roaming

 

Internasjonal roaming

I skjemaet for 2015 gjøres det et skille mellom privat- og bedriftsabonnement for både trafikk- og inntektskategorier når det gjelder norske abonnenter i utlandet.

Norske abonnenter i utlandet

Egne kunder. Privat

Egne kunder. Bedrift

Egne kunder. Totalt

Grossistsalg

Samtaler originert i utlandet (antall minutter)

 

 

 

 

Samtaler mottatt i utlandet (antall minutter)

 

 

 

 

SMS og MMS originert i utlandet (antall meldinger)

 

 

 

 

SMS og MMS mottatt i utlandet (antall meldinger)

 

 

 

 

Datatrafikk i utlandet (antall MB)

 

 

 

 

Utgifter ved kjøp av roaming i utlandet

 

 

 

 

Inntekter fra roaming i utlandet – samtaler

 

 

 

 

Inntekter fra roaming i utlandet – SMS og MMS

 

 

 

 

Inntekter fra roaming i utlandet – datatrafikk

 

 

 

 

Inntekter fra roaming i utlandet – øvrige inntekter

 

 

 

 

Inntekter fra roaming i utlandet - SUM

 

 

 

 

-

Utenlandske abonnenter i Norge

Grossistsalg

Samtaler i Norge (antall minutter)

 

SMS og MMS i Norge (antall meldinger)

 

Datatrafikk i Norge (antall MB)

 

Inntekter fra utenlandske abonnenter i Norge

 

Nummerportabilitet

Tilbydere av mobiltelefoni skal oppgi antall telefonnummer som er portert i løpet av året. Porteringer omfatter her overføring av nummer mellom selskaper. Eventuell overføring av nummer mellom ulike merkevarer internt i et selskap skal ikke rapporteres. Det rapporteres portering inn til tilbyder og ut fra tilbyder. Antall skal fordeles på privat- og bedriftskunder. Det er kun porteringer som er initiert av kunder som skal rapporteres.

5 Fast bredbånd

Kollektive avtaler

For fast bredbånd rapporteres antall abonnement og omsetning fordelt på de enkelte aksessteknologier. I tillegg rapporteres antall abonnement fordelt på hastighetskategorier. I skjemaet for 2015 skal det i tillegg rapporteres antall abonnement og omsetning for den del av bredbåndsmarkedet som omfatter kollektive avtaler. Dette vil normalt omfatte boligsammenslutninger i privatmarkedet og næringsbygg i bedriftsmarkedet. Det foreligger en kollektiv avtale i de tilfeller der tilbyders motpart i avtaleforholdet dekker to eller flere husstander eller bedrifter med to eller flere abonnement. I tabellen nedenfor rapporteres antall abonnement for sluttbrukere som inngår i kollektive avtaler. Det rapporteres tilsvarende for den bredbåndsomsetningen som omfattes av kollektive avtaler.

Antall abonnement for fast bredbånd

Privat

Bedrift

Totalt

Bredbånd basert på xDSL

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Bredbånd basert på fiber

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Bredbånd basert på kabel-TV

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Bredbånd basert på satellitt

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Bredbånd basert på radioaksess

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

6 Overføring av TV

Fordeling på privat- og bedriftsabonnement

Nkom har hittil lagt til grunn at abonnementene for TV-distribusjon i sin helhet omfatter privatmarkedet og det er derfor ikke gjort et skille mellom privat- og bedriftsabonnement. Stadig flere bedrifter tar i bruk bredbånd basert på fiber. Dette er bredbåndsabonnement som også vil kunne omfatte abonnement for overføring av TV. I rapporteringen for 2015 skal det derfor abonnement og omsetning fordeles på privat og bedrift.

Kollektive avtaler

For overføring av TV-signaler rapporteres antall abonnement og omsetning fordelt på de aktuelle teknologier. I skjemaet for 2015 skal det i tillegg rapporteres om antall abonnement og omsetning for den del av bredbåndsmarkedet som omfatter kollektive avtaler. Dette vil normalt omfatte boligsammenslutninger i privatmarkedet og næringsbygg i bedriftsmarkedet. Det foreligger en kollektiv avtale i de tilfeller der tilbyders motpart i avtaleforholdet dekker to eller flere husstander eller bedrifter med to eller flere abonnement. I tabellen nedenfor rapporteres antall TV-abonnement som inngår i kollektive avtaler. Det rapporteres tilsvarende for den del av omsetningen for TV-abonnement som inngår i kollektive avtaler.

Antall abonnement for overføring av TV

Privat

Bedrift

Totalt

Kabel-TV

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Satellitt

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Digitalt bakkenett

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Fiber

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

xDSL

 

 

 

Herav: kollektiv avtale

 

 

 

Totalt antall abonnement

 

 

 

7 X-play og produktpakker

X-play og produktpakker rapporteres av tilbydere som oppgir at de har kunder med abonnement for TV-overføring basert på kabel-TV-nett eller fiber. Disse tilbyderne vil også ha kunder med abonnement for fast bredbånd og i mange tilfeller også bredbåndstelefoni.

X-play: Ett eller flere abonnement på samme aksess

På aksesser basert på fiber og kabel-TV tilbys det abonnement på både Internett, TV og bredbåndstelefoni. I skjemaet rapporteres det antall abonnement med de aktuelle kombinasjoner. Det omfatter kunder med private abonnement over samme aksess og der abonnementene leveres av samme tilbyder. Nedenfor er tabell for x-play basert på kabel-TV-aksesser gjengitt. Det er tilsvarende tabell for fiberaksesser med de alternative kombinasjoner av abonnement som er aktuelle for fiber. Abonnement som rapporteres under x-play, kan tilbys enkeltvis eller i form av produktpakke.

Private abonnement over kabel-TV

Antall tjenester

Abonnement som ......

Antall

1

….. bare har TV

 

2

….. har TV og Internett

 

2

….. har TV og bredbåndstelefoni

 

3

….. har både TV, Internett og bredbåndstelefoni

 

 

Totalt antall abonnement

 

Produktpakker («bundling»)

Enkelte tilbydere legger sammen abonnement og selger det som én pakke med én pris. Pakkeprisen vil normalt være lavere enn det tjenestene koster samlet hvis de kjøpes enkeltvis. Det er normalt Internett, TV og bredbåndstelefoni som inngår i pakken, eventuelt bare to av disse tre tjenestene. I skjemaet for 2015 skal dette rapporteres for produktpakker basert på kabel-TV-nett og for fibernett hver for seg. En produktpakke som for eksempel inneholder Internett, TV og bredbåndstelefoni skal her rapporteres som ett abonnement, selv om det i andre deler av skjemaet er rapportert som tre abonnement. Også tilhørende omsetning rapporteres.

Antall abonnement basert på produktpakker

Produktpakke som inneholder….

Privat

Bedrift

Totalt

…..TV og Internett

 

 

 

…..TV, Internett og bredbåndstelefoni

 

 

 

Totalt

 

 

 

På de ordinære sidene for fast bredbånd og overføring av TV rapporteres abonnement og omsetning for bredbåndstelefoni, fast bredbånd og overføring av TV. I den grad disse tjenestene selges som en produktpakke skal hver tjeneste som inngår i pakken rapporteres som et abonnement og omsetningen fordeles på de enkelte abonnementene. Prisen på de enkelte individuelle tjenestene som inngår i pakken benyttes som fordelingsnøkkel. Eksempel: En produktpakke bestående av Internett, TV og bredbåndstelefoni koster 850 kr. per mnd. Abonnementsprisene for tilsvarende enkeltpriser er kr. 125 per mnd. (bredbåndstelefoni), kr. 450 per mnd. (Internett) og kr. 400 per mnd. (TV). Omsetningen i produktpakken på 850 kr. per mnd. fordeles da slik: Bredbåndstelefoni 13 %, Internett 46 % og TV 41 %.