Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Tilbyders plikter ved ensidige endringer av ekomavtaler
Sist oppdatert

Tilbyders plikter ved ensidige endringer av ekomavtaler

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har ved flere anledninger mottatt henvendelser om tilbyderes plikter og sluttbrukeres rettigheter ved ensidige endringer i ekomavtaler fra tilbyderes side. Nkom har derfor presisert hvilke krav ekomregelverket stiller i slike situasjoner.

Utgangspunktet er at enhver endring av avtaleforholdet fra tilbyders side utløser rettigheter og plikter etter ekomloven § 2-4.

Tilbyderne plikter å varsle sluttbrukere på en hensiktsmessig måte om endringer i avtaleforholdet. Varselet skal både i form og innhold gjøre sluttbruker i stand til å kunne ta stilling til om han eller hun, ved ensidig endring etter ekomloven § 2-4 tredje og fjerde ledd, ønsker å benytte seg av retten til å heve avtalen.

I de tilfeller der sluttbruker ønsker å heve avtalen etter en ensidig endring, må det skilles mellom de tilfeller der den ensidige endringen skjer i avtaler mellom tilbyder og sluttbruker som er underlagt bindingstid, og tilfeller hvor endringen skjer i avtaler hvor det ikke er bindingstid (eller bindingstiden er utløpt). For sluttbrukere som ikke er i bindingstid fremkommer det av ekomloven § 2-4 at de har rett til å heve avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen vil tre i kraft, jf. tredje ledd, tredje punktum.

For sluttbrukere som er i bindingstid må endringen være til «ugunst» for at det skal foreligge samme rett til å heve avtalen etter ekomloven § 2-4.

Lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2013 opprettholder sluttbrukers rett til å heve avtalen uten kostnader både i og utenfor bindingstid.

Nkoms notat beskriver flere konkrete problemstillinger, f.eks. hva som skal til for å anse en endring «til ugunst» for sluttbruker. Det beskriver også reglene som gjelder hvis sluttbruker benytter seg av sin hevingsrett samtidig som det er inngått avtale om subsidiert brukerutstyr. Det typiske her er mobiltelefon som er kjøpt med mobiltelefoniabonnement som har tolv måneders bindingstid.

Notatet ble revidert 21. september 2018.