Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Megling
Sist oppdatert

Megling - En orientering til partene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kan etter anmodning fra en av partene opptre som megler i konflikter mellom tilbydere. Her finner du informasjon om prosessen i forbindelse med megling.

1. Innledning

Nkom er tildelt rollen som megler for å bidra til enighet i konflikter mellom tilbydere. Meglingsinstituttet omfatter alle konflikter mellom tilbydere såfremt de omfatter forpliktelser som følger av, eller i medhold av ekomloven. Dette medfører at andre typer konflikter mellom tilbydere (for eksempel uenighet om privatrettslige forpliktelser) ikke omfattes av meglingsinstituttet.

Meglingsinstituttet er hjemlet i ekomloven § 11-1 som lyder:

§ 11-1 Megling i konflikter mellom tilbydere

I konflikter mellom tilbydere om forpliktelser som følger av eller i medhold av denne lov kan myndigheten etter anmodning fra en part megle for å oppnå enighet mellom partene. Myndigheten kan etter konsultasjon med partene fastsette tidsfrister og andre vilkår knyttet til meglingen. Myndigheten kan på ethvert tidspunkt avbryte meglingen. Meglingsperioden skal ikke overstige fire måneder.

Det avskjærer ikke adgang til søksmål for de alminnelige domstoler at en sak er brakt inn for myndigheten etter første ledd. Forvaltningsloven § 27 b gjelder ikke.

Myndigheten kan gi forskrifter om megling.

PT er i henhold til Kronprinsregentens resolusjon av 4. juli 2003, ref. nr.: 40/2002-2003, utøvende myndighet for ekomloven § 11-1. Det er ikke gitt særskilte forskrifter om megling.

2. En frivillig prosess

Megling går ut på å etablere en frivillig, ikke bindende prosess med en nøytral tredjepart, altså Nkom, som megler. Megleren skal søke å bidra til at partene blir enige om en løsning i den aktuelle konflikt. Hovedansvaret for å komme til enighet påhviler partene. Nkoms oppgave består først og fremst i å hjelpe partene frem til enighet, slik at de selv kan undertegne en avtale.

3. Vilkår for megling

Megling er ikke en rettighet for partene etter loven. Det vil bero på en helhetsvurdering om Nkom finner det hensiktsmessig å benytte meglingsinstituttet.

Velger Nkom å nytte sin adgang til å megle, er dette betinget av samtykke fra begge parter idet Nkom ikke har mulighet til å tvinge en part til megling.

Nkom kan når som helst velge å avslutte megling dersom det ikke er grunn til å fortsette, for eksempel dersom partene ikke viser forhandlingsvilje.

4. Nærmere om Nkoms og partenes oppgaver

Det er i utgangspunktet partenes ansvar å formulere krav og synspunkter, men dersom det er nødvendig vil Nkom kunne bistå. Nkom vil gjøre sitt beste for at partene forstår hverandres synspunkter.

Nkom kan i løpet av meglingen komme med forslag til avtalevilkår, herunder vilkår av kontraktsrettslig karakter som ikke direkte er regulert i ekomlovgivningen. Nkom kan utarbeide en skisse til løsning dersom partene ikke selv kommer til enighet.

Underveis hender det ofte at partene får behov for at Nkom fortolker eller avklarer rekkevidden av bestemmelser. Dette kan være avgjørende for partenes standpunkter, og er en viktig del av meglingsprosessen. Avklaringer vil normalt skje skriftlig på forespørsel fra en eller begge parter.

5. Møter

Partene vil, dersom Nkom vurderer det som hensiktsmessig, bli innkalt til separate møter med Nkom før felles meglingsmøter avholdes. Om dette ikke skjer, kan partene likevel be om separate møter når som helst i løpet av meglingen. Antall felles meglingsmøter avhenger av sakens art og omfang.

Megling hindrer ikke partene i å avholde møter uten at Nkom er representert.

6. Referat

Partene og Nkom blir enige om i hvilken grad det skal utarbeides referat fra fellesmøter. Referat sendes partene for kommentarer. Deretter utarbeides eventuelt en endelig versjon som sendes partene. Referat undertegnes ikke. Dersom partene ber om det, kan det føres protokoll, som undertegnes av partene. Etter avtale kan kommunikasjon mellom partene og Nkom i meglingsprosessen foregå elektronisk.

7. Offentlighet

Offentleglova gjelder for dokumenter oversendt Nkom i forbindelse med megling. Nkom vil imidlertid kunne unnta fra offentlighet informasjon som for eksempel vil regnes som forretningssensitiv etter forvaltningsloven § 13, 1 ledd nr. 2.
Partsoffentlighet gjelder også i meglingssaker. Alle dokumenter som en part oversender til Nkom vil umiddelbart sendes den annen part, med mindre avsender påberoper seg at opplysninger er unntatt fra partsinnsyn. Det må gis klart uttrykk for dette, og grunnlaget for slikt unntak må begrunnes.

Opplysninger gitt muntlig i særmøter med Nkom, jf. punkt 4. over, vil ikke bli videreformidlet med mindre vedkommende part samtykker.

8. Meglingsperioden – avbrytelse av megling og eventuelt vedtak

Meglingsperioden begynner å løpe når anmodning om megling er mottatt og Nkom finner at vilkårene for megling er til stede. Nkom vil understreke at for at meglingsfristen skal begynne å løpe, er det ikke tilstrekkelig å sende meglingsanmodning uten at det gjøres rede for sakens fakta.

Dersom megling avsluttes uten at avtale er kommet i stand, kan Nkom fatte vedtak, herunder fastsette de avtalevilkår som er nødvendige for at avtale skal kunne sluttes mellom partene, jf. ekomloven § 11-2