Det finnes mange ulike former for nulltaksering i ekom-markedet, og disse vil ha forskjellig virkning på sluttbrukers tilgang til en åpen internettilknytning som sikres gjennom Forordningen om åpent internett 

BERECs retningslinjer er imidlertid tydelige på at tilfeller av nulltaksering hvor andre applikasjoner blokkeres når datakvoten er brukt opp, mens de nulltakserte applikasjonene fortsatt kan brukes, vil bryte med trafikkstyringsreglene.

Vurdering av kommersielle praksiser

Retningslinjene viser til ulike momenter som kan anvendes ved vurderingen av kommersielle praksiser som nulltakseringstiltak. Her nevnes nulltaksering av enkeltstående applikasjoner sammenlignet med kategorier av applikasjoner, formålet med forordningen om ivaretakelse av internetts innovasjonskraft, utbredelsen av den kommersielle praksisen, samt tilbyderes markedsposisjon.

Videre presiseres det at myndighetene skal ta i betraktning hvorvidt sluttbrukers valgfrihet er begrenset. Myndighetene skal gripe inn dersom valgfriheten er redusert i vesentlig grad («materially reduced»), men kan også gripe inn i andre tilfeller som innebærer en begrensing av sluttbrukers valgfrihet.

Kriterier for vurdering av nulltaksering

BEREC har etablert et sett med kriterier for vurdering av kommersielle praksiser som nulltaksering:

  • Tilbyderes markedsposisjon
  • Effekt på sluttbrukere
  • Effekt på innholdstilbydere
  • Utbredelse av den kommersielle praksisen
  • Omgåelse av formålet med Forordningen

Nkom har gjennomført regulatoriske vurderinger av nulltakseringsordningene i det norske markedet:

Nulltakseringsordningene vurderes også fortløpende i Nkoms årlige statusrapport om nettnøytralitet.