Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Fritid Elektromagnetisk stråling Elektromagnetisk felt Grenseverdier
Sist oppdatert

Grenseverdier

Når vi måler eksponeringsnivåene, sammenligner vi resultatene vi får med grenseverdiene vi forholder oss.

De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetisk stråling, er gitt av en arbeidsgruppe underlagt Verdens Helseorganisasjon (WHO) som heter International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Det er disse grenseverdiene Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler og som Nkom sammenligner sine måleverdier med. ICNIRP gir også anbefalinger for hvordan målingene skal gjennomføres. Les mer om bakgrunn og forklaring av grenseverdiene.

ICNIRP arbeider kontinuerlig med å gjennomgå forskning på dette området. Dersom det kommer forskningsresultatene, som viser at elektromagnetisk stråling gir helsemessige negative effekter ved lavere nivåer enn det som er gitt av dagens grenseverdier, vil grenseverdiene bli justert. For mer informasjon om dette - se DSA.

Virkningen fra elektromagnetisk stråling på menneskekroppen er frekvensavhengige. I frekvensområdet fra ca 1 MHz til ca 10 GHz trenger det elektromagnetiske feltet inn i kroppen og det blir produsert varme på grunn av energiabsorpsjon. For frekvenser høyere enn 10 GHz vil inntrengningen i kroppen avta og oppvarmingen vil i økende grad skje på overflaten av huden eller i det ytterste hudlaget.

Grenseverdiene er gitt med relativt store sikkerhetsmarginer i forhold til det som gir kjente medisinske effekter. For befolkningen generelt ligger de anbefalte grenseverdiene, i følge ICNIRP, 50 ganger under det nivået hvor det er påvist helseskader.

Gjeldende grenseverdinivåer

Gjeldende grenseverdier er gitt i Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetig fields April 1998, Volume 74, Number 4 utgitt av International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection..

Fig7_grenseverdi

SAR-verdi og grenseverdi

Et mål på hvor mye energi som blir absorbert i kroppen er den spesifikke absorpsjonsraten, SAR (som blir angitt i Watt per kilo). ICNIRP sine grenseverdier er gitt som SAR-verdier basert på registrerte effekter som kan oppstå når disse verdiene blir for høye.

SAR-verdiene er imidlertid vanskelige å måle. ICNIRP har derfor avledet verdier for elektrisk feltstyrke [V/m] og effekttetthet [W/m2] i feltet fra senderen/basestasjonen. Den elektriske feltstyrken, eller effekttettheten i et gitt punkt, kan enten måles eller beregnes. Dersom eksponeringen kommer fra sendere med lav frekvens, dvs. lavere enn 10 MHz, skal nivået til både det elektriske og det magnetiske feltet ligge lavere enn de anbefalte grenseverdiene