Tidlig innføring av 5G

Nkom ønsker tidlig innføring av 5G, og tilgang til frekvensressurser vil være en forutsetning for å oppnå dette. Vi gjennomførte den første 5G-auksjonen i juni 2019, med tildelingen av 700 MHz-båndet. I løpet av de nærmeste årene skal det tildeles store frekvensressurser til mobilkommunikasjon og 5G, og neste frekvenstildeling skal etter planen skje i 2021. Dette er frekvenser som vil være spesielt viktig for innføring av 5G i Norge.

Frekvenser for mobilkommunikasjon og 5G

De frekvensbåndene som er aktuelle for tildeling til mobilkommunikasjon og 5G de neste årene er:

 • 738-758 MHz (700 MHz SDL)
 • 1427-1518 MHz (1500 MHz SDL)
 • 2300-2400 MHz (2,3 GHz)
 • 2500-2690 MHz (2,6 GHz)
 • 3400-3800 MHz (3,6 GHz)
 • 24250-27500 MHz (26 GHz)

3,6 GHz- og 26 GHz-båndene er av EU definert som pionerbånd for 5G og vil kunne bidra til betydelig kapasitetsøkning i mobilnettene. Europeisk harmonisering og regulering er fastsatt, og dette vil forenkle veien videre mot en tidlig innføring av 5G.

Hva brukes frekvensbåndene til i dag?

700 MHz SDL og 1500 MHz SDL er tidligere kringkastingsbånd som nå er harmonisert for mobilkommunikasjon. Disse båndene er spesielt godt egnet til ekstra nedlinkskapasitet i grisgrendte strøk. 

2,3 GHz- og 2,6 GHz-båndene benyttes allerede for mobilkommunikasjon i store deler av verden. 2,6 GHz-båndet er brukt til mobilkommunikasjon også i Norge. 2,3 GHz-båndet benyttes imidlertid til TV-produksjon i dag.

3,6 GHz-båndet benyttes i dag til fast mobilt bredbånd og til testing av 5G. 

26 GHz-båndet benyttes i dag til radiolinjer.

Eksisterende tillatelser i 2,3 GHz-, 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene utløper 31. desember 2022. I 700 MHz SDL-, 1500 MHz SDL- og 26 GHz-båndene forlenges dagens tillatelser og bruk til en eventuell tildeling er besluttet.

Status for tildeling av frekvenser til mobilkommunikasjon og 5G

Basert på innspill fra bransjen ble vår anbefaling til overordnet rammeverk for den kommende tildelingen, herunder anbefalinger vedrørende frekvenstak, minstepriser, auksjonsformat mv., sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2019. En offentlig høring av det overordnede rammeverket ble gjennomført sommeren 2020, og de endelige overordnede rammene ble offentliggjort 5. februar 2021.

Vi gjennomførte en høring av auksjonsregler og særskilte vilkår hvor høringsfristen løp ut 9. april. Høringsinnspillene er publisert på auksjonssiden, og vi tar med oss nyttige innspill i viktige vurderinger og videre arbeid med utformingen av de endelige auksjonsreglene og vilkårene i frekvenstillatelsene.

Foreløpig tidsplan frem mot auksjon

2020

 • 2. kvartal 2020: Overordnede rammer for tildelingen på høring, herunder også hvilke frekvensbånd som skal tildeles i 2021

2021

 • 1. kvartal 2021: Offentliggjøre overordnede rammer
 • 1. kvartal 2021: Offentlig høring av auksjonsregler
 • 2. kvartal 2021: Offentliggjøre auksjonsregler og åpne for registrering av deltakere til auksjon
 • 3. kvartal 2021: Auksjon

Spørsmål og svar

Alle henvendelser vedrørende tildelingen rettes til Nkom ved e-post til firmapost@nkom.no med kopi til anja.vimme@nkom.no, og blir publisert på denne spørsmål og svar-siden.

 1. Spørsmål om andre tildelinger og auksjoner  kan rettes skriftlig til vår e-post firmapost@nkom.noeller på telefon +47 22 82 46 00.
 2. Nasjonal frekvensplan og oversikt over tildelte spektrumstillatelser finnes i vår frekvensportal
 3. Informasjon om våre fremtidige planer for tildeling og bruk av frekvensbånd for mobilkommunikasjon og 5G, finnes  i “Frekvenskompasset