Tilrettelegge for regionale/lokale/private nett

Offentlige mobilnett vil kunne dekke mange tjenester som kan tilbys med 5G. Dette gjennom å tilby skreddersydde «nett» tilpasset den enkelte aktør med skivedelte nett. Nkom tror samtidig at det kan være aktører som ønsker å etablere egne fysiske nett, og som har behov for egne frekvensressurser til slike nett. Særlige krav til kontroll og sikkerhet kan være argumenter for å etablere egne private nett. Nkom vurderer løpende behovet for å sette av frekvensressurser til private nett, og vi imøteser alle innspill.

Sommeren 2019 spurte Nkom bransjen om behovet for frekvenser i tiden som kommer, for å vurdere etterspørselen etter regionale/lokale tillatelser til bruk for private 5G-nett. I høringen informerte Nkom om ulike frekvensbånd som vi vurderte for tildeling til mobilkommunikasjon og 5G, herunder hvilke bånd vi vurderte for tilrettelegging for regionale/lokale/private 5G-nett. 

Høringen viste at det var en interesse for frekvensressurser til regionale/lokale/private nett, men innspillene var lite konkrete når det gjaldt hvilke frekvensbånd og hvor mye ressurser, båndbredde, det var behov for.

Lokale 5G-nett i 3,8-4,2 GHz-båndet

Nkom gjennomførte høring av forslag til overordnet regulering av lokale 5G-nett fra 9. juni til 20. august 2021. I høringen foreslo vi en overordnet regulering som vil gi industriaktører, lokale bredbåndsaktører og andre virksomheter tilgang til 5G-frekvenser.

Den foreslåtte reguleringen er tenkt som et alternativ til å kjøpe tilgang gjennom tilgangsplikten i 3,6 GHz-båndet. Lokale nett er aktuelt for blant annet aktører som har behov for et alternativt opp- og nedlinkforhold, aktører med andre særskilte behov og for lokale aktører som ønsker å tilby faste trådløse bredbåndstilknytninger.

Høringen kan i sin helhet leses her.
Her er også høringsinnspillene publisert.

Industriaktører i Europa

Industriaktører i Europa har vært tydelige på at det finnes et behov for dedikerte regionale/lokale/private 5G-nett. Det argumenteres med at muligheten for å kunne etablere egne 5G nett er viktig for innovasjonen, og for å styrke konkurranseevnen. 

Flere europeiske land, blant annet Sverige, Tyskland og Storbritannia, har valgt å reservere, eller planlegger å reservere frekvensressurser for mobilkommunikasjon til regional/lokal anvendelse, for å tilrettelegge for slike nett. 

Tilgang til frekvensressurser i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene

Tildelingen av frekvensbåndene 2,6 GHz (2500-2690 MHz) og 3,6 GHz (3400-3800 MHz) skal etter planen gjennomføres i løpet av 2021. I den forbindelse har Nkom vurdert behovet for å legge til rette for private nett i form av regional/lokal bruk i disse båndene. Vi har kommet frem til at den mest effektive bruken av disse båndene tildeling ved nasjonale tillatelser. 

Markedet for regionale/lokale/private 5G-nett er fortsatt noe umodent, og det er knyttet usikkerhet til behovet for om, og når, en trenger tilgang til egne frekvenser hos de ulike aktørene. Det er også utfordrende å tillate både regional/lokal bruk og nasjonal bruk i samme frekvensbånd, blant annet relatert til sameksistens mellom nasjonale og regionale/lokale/private nett. Å åpne for både regional/lokal bruk og nasjonal bruk i samme frekvensbånd, vil potensielt kunne føre til en mindre effektiv utnyttelse av frekvensressursene. 

Tilgang til frekvensressurser i andre bånd

Selv om det ikke legges til rette for regionale/lokale/private nett ved tildeling av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene, vurderer Nkom at det kan det være aktuelt å gjøre andre frekvensbånd tilgjengelig for slik bruk. Blant annet vurderer vi spesielt båndene 2,3 GHz (2300-2400 MHz) og 26 GHz (24,25 -27,5 GHz) for tilrettelegging for regionale/lokale/private nett. 

Sett i lys av at markedet for regionale/lokale/private 5G-nett fortsatt er noe umodent, har Nkom vurdert det som mer hensiktsmessig å se til 2,3 GHz- og 26 GHz-båndene, som skal tildeles på et senere tidspunkt, for tilrettelegging for regionale/lokale/private 5G-nett. På den måten vil markedet for regionale/lokale/private 5G-nett ha tid til å modnes ytterligere, og vi vil kunne hente ut mer konkret informasjon om behovene relatert til bruken av regionale/lokale/private nett. 

2,3 GHz-båndet har i Norge hovedsakelig vært benyttet til mobile videolinker i sanntids TV-produksjon, men deler av frekvensbåndet har også vært brukt til fast, trådløst bredbånd. Tildelte tillatelser i båndet løper ut 31.12.2022. 

Bruken av 2,3 GHz-båndet til mobilkommunikasjons er utbredt i Europa, og båndet har et veletablert økosystem. Båndet vurderes i tillegg som et av kjernebåndene for 5G.

Med egenskaper som kort rekkevidde og store sammenhengende båndbredder, ligger forholdene også godt til rette for regional/lokal anvendelse av 26 GHz-båndet. Selv med et noe umodent økosystem, er det flere land i Europa som gjør deler av båndet tilgjengelig for lokale nett.

Ønsker innspill

Det var liten interesse og mangel på konkrete innspill til vurderinger rundt behov for spektrum til regionale/lokale/private nett i sommeren 2019. Nkom i løpet av 2020 registrert økt interesse fra aktører som ønsker å etablere private nett med egne frekvenser. Vi ønsker å få et bedre innblikk i hvilke konkrete behov de ulike aktørene nå har, blant annet med tanke på hvilke tjenester de ønsker å bruke private nett til. Derfor invitere vi til nye innspill om behovet for regionale/lokale/private nett. 

Nkom vurderer spesielt båndene 2,3 GHz og 26 GHz for tilrettelegging for regionale/lokale/private nett. Etterspørselen etter 26 GHz-båndet i Norge har til nå vært lav og Nkom har derfor valgt å vente med å tildele dette båndet.

Nkom ønsker innspill fra industrien på aktuelle bruksområder og etterspørsel for 2,3 GHz- og 26 GHz-båndene til bruk for regionale/lokale/private nett.

Her ber vi også om innspill til hvilke frekvensbånd som anses best egnet til bruk for regionale/lokale/private nett, ønsket geografisk omfang av dekningsområder for private nett, minimum båndbredde det vil være behov for, og når det er behov for tilgang til ressursene. Det vil også være interessant å få innspill fra aktørene på ønsket varighet på frekvenstillatelsene, blant annet sett fra et investeringsperspektiv.

Vi oppfordrer aktører som er interessert til å komme med innspill, og ta kontakt for diskusjon og dialogmøter. 

Skriftlige innspill og henvendelser kan rettes til Nkom ved
e-post til 5G-auksjon@nkom.no
med kopi til anja.vimme@nkom.no

Innspill merkes med "Spektrum til regionale/lokale/private nett ".

Nkom vil offentliggjøre eventuelle innspill fortløpende, og forslag må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom innspillene inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentlighet, ber Nkom om at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet.

Testtillatelser til regionale/lokale/private nett

Vi ønsker i størst mulig grad å legge til rette for testing og utprøving av ny teknologi. 

På forespørsel kan Nkom vurdere å tildele midlertidige frekvenstillatelser til ikke-kommersielle formål, dersom det er tilstrekkelig med frekvensressurser tilgjengelig i det aktuelle frekvensbåndet. Det er normalt ingen kostnader forbundet med denne typen frekvenstillatelser. 

I 2,3 GHz-båndet er 2301-2323 MHz satt av til testformål frem til 31. desember 2022. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å imøtekomme ønsker om testing også i andre bånd, herunder blant annet 5G-pionerbåndene 3,6 GHz og 26 GHz.

Aktører som ønsker å søke om testtillatelse kan sende en skriftlig forespørsel til firmapost@nkom.no.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på siden om tillatelse til å bruke frekvenser.

Relatert informasjon

Innspill fra aktørene