Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Utstyr Trådløst utstyr GSM-repeater
Sist oppdatert

GSM-repeatere

Mobilforsterkere, eller GSM-repeatere, forsterker signalene i mobilnettene og tas i bruk for å få bedre mobildekning i områder med liten eller ingen dekning. Det er ikke tillatt å bruke GSM-repeatere uten at man har innhentet tillatelse fra eier av mobilnettene.

Bruk av GSM-repeatere uten å innhente tillatelse kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr eller straff.

Hva brukes en GSM-repeater til?

GSM-repeatere forsterker signalene mellom basestasjoner i operatørenes mobilnett og mobiltelefoner som befinner seg innenfor GSM-repeaterens rekkevidde. Slike mobilforsterkere tas i bruk for å bedre mobildekningen i et område, eksempelvis for å få bedre dekning på nedre dekk i et skip, bedre innendørsdekning i en lagerhall eller et parkeringshus eller i et hyttefelt.

Er det tillatt å ta i bruk GSM-repeatere i Norge?

GSM-repeatere bruker frekvenser som i Norge er satt av til bruk i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Skal man ta i bruk frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret må man først innhente tillatelse fra myndigheten, jf. ekomloven § 6-2.

I Norge er det bare operatørene med offentlige mobilkommunikasjonsnett som har tillatelse til å bruke disse frekvensene og myndigheten gir ikke tillatelse til andre som vil ta i bruk GSM-repeatere. Det er bare tillatt å bruke GSM-repeatere når man har fått tillatelse av eierne av mobilnettene før repeateren tas i bruk.

CE-merking

For at GSM-repeateren skal kunne brukes i Norge er det i tillegg krav om at utstyret er CE-merket i samsvar med Forskrift om EØS-krav til radioutstyr.

Bruk av GSM-repeatere kan forstyrre mobilnettene

Det er bare mobiloperatørene som har oversikt over hvordan deres nett er bygget opp. Når andre tar i bruk frekvenser som inngår i mobiloperatørenes nett, er det stor fare for at det oppstår forstyrrelser i mobilnettene. Installasjon av GSM-repeatere krever detaljert kunnskap om oppbyggingen av mobiloperatørenes mobilnett, herunder frekvensplanlegging, radiomålinger og justering av utgangseffekt, for at bruken av repeateren ikke skal forstyrre mobilnettet.

Bruken av GSM-repeateren kan føre til at dekningen blir bedre i et lite område rundt der repeateren er plassert. Samtidig vil bruken kunne føre til store forstyrrelser i mobilnettene, blant annet ved at andre brukere av mobilnettene som befinner seg innen rekkevidde av samme basestasjon vil oppleve å få redusert eller ingen dekning. Slike forstyrrelser i mobilnettene kan føre til at andre brukere ikke kan starte samtaler eller at samtalene stadig blir brutt.

Mobilnettene er viktig kommunikasjonsnett, særlig for nødanrop. Enhver forstyrrelse i mobilnettene kan få store konsekvenser for liv, helse og sikkerhet fordi det kan hindre gjennomføringen av samtaler med nødetatene.

Reaksjoner fra myndighetens side

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker GSM-repeatere uten å innhente tillatelse, kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Bruk av GSM-repeatere uten tillatelse er et økende problem. Myndigheten har ilagt en rekke overtredelsesgebyr for slik ulovlig bruk de seneste årene, både til foretak og privatpersoner.