Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Breiband Breiband Kva typar breiband finst?
Sist oppdatert

Kva typar breiband finst?

Det er fleire måtar å få breiband på. Du kan få breiband gjennom telefonlina di, i kabel inn til huset eller via radiokommunikasjon - mobilt breiband eller satellitt. Sjekk Telepriser.no for å finne leverandørar og prissamanlikningar i fylket ditt.

Via kabel

Abonnentliner i telenettet (DSL, Digital Subscriber Line)

I dag kan tilkoplingslinene til det tradisjonelle telenettet nyttast for dataoverføring med høg kapasitet til abonnenten. For å kunne få DSL må det lokale telenettet vere budd for tenesta, og du treng eit modem som følgjer leveransen.

Fleire leverandørar tilbyr breiband via DSL, og ADSL er den vanlegaste typen. (A-en står for ”asymmetrisk”, og det tyder at abonnementet har betre breibandskapasitet inn til brukaren enn ut frå brukaren.) DSL kan overføre web, web-TV, video, ulike speletenester, interaktive tenester som MSN, Skype o.a. med høg kapasitet.

Fiberkabel

Fiberkabel er den løysinga som totalt sett gir størst kapasitet. Nye fibernett blir lagt fleire stader i landet, og spesielt i konsentrerte område for næringsverksemd og bustadbygging. Dette betyr at mange framleis ikkje har tilgang til denne løysinga.

Via fiberkabel kan det overførast fleire samtidige TV-kanalar, og du har tilgang med høg overføringskapasitet til Internett og telefoni samtidig.

Kabel-TV-nett

Mange menneske bur i bustadsamanslutnader eller i område med kabel-TV. I dag er desse netta som før berre blei nytta til TV, oppgraderte for internettilkopling med høg overføringskapasitet og for breibandstelefoni gjennom ein og same kabel.

Via radiokommunikasjon

3G (UMTS og CDMA2000)

Tredje generasjon mobiltelefoni syter for at mobilt breiband, informasjonstenester, underhaldning osv. er tilgjengelig i mobilnettet. Du er alltid oppkopla, systemet kan handtere fleire samband samtidig og verkar over heile verda.

Prisane er ulike for innanlands- og utanlands trafikk, så sjekk kva det kostar før du nytter tenesten. I Europa er UMTS den vanlegaste 3G-teknologien.

Ice er produktnamnet på ei mobil breibandsteneste som nyttar frekvensar som tidlegare var avsett til mobilsystemet NMT-450, og gjev god dekningsgrad også i vanskeleg terreng, som det norske. Teknisk sett byggjer Ice på teknologien CDMA2000, denne er ulik og heller ikkje kompatibel med UMTS.

”Turbo 3G”

Som for annan teknologi dukkar det også for UMTS og CDMA2000 opp raskare og meir effektive utgåver. HSPA (High Speed Packet Access) er ei vidareutvikling av UMTS og inneber auka kapasitet for datatrafikken.

På same viset ligg det an til oppgradering av CDMA2000. Då nyttas omgrepet EV-DO, som står for Evolution-Data Optimized, altså betre kapasitet for overføring av data.

LTE (4G)

Dette er, naturleg nok, ei vidareutvikling av eksisterande 3G-teknologi. LTE er berekna på dataoverføring aleine, men tale vil kunne sendas som IP-telefoni. Kapasiteten vil typisk vere minst 10-20 gonger større enn for 3G.     

WLAN

WLAN gir radiotilgang med kort rekkjevidde. Dette er ei relativt vanleg og svært brukarvennleg løysing for trådlaust Internett i enkelthusstandar, i små bedrifter og i allment tilgjengelege trådlause internettsoner.

WLAN nyttar frekvensar som ikkje krev tildeling frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKoM). Utstyr skal vere i samsvar med faste standardar.

WiMax

WiMax er eit system som gir radiotilgang med lengre rekkjevidde, opp mot 40-50 km.

Teknologien kan nyttas til å levere breiband i område der slikt ikkje er tilgjengeleg via kabel. For å ta inn signala er det ofte nødvendig med ekstern antenne og god sikt til sendaren. Teknologien er tufta på frekvensar som tilbydaren har kjøpt bruksretten til. Også andre teknologiar enn WiMax vert nytta til slik ”fast radioaksess”.

Satellitt

Denne løysinga krev eiga parabolantenne og fri sikt til den geostasjonære bana. Breiband over satellitt kan gje brukbare hastigheiter, men på grunn av stor avstand mellom sendar og mottakar vil ein få ei stor forseinking av signalet. Denne teknologien passar derfor ikkje så godt til tale- og speletenester.