Nkom har pålagt Telenor å opprettholde tilgangen til kobbernettet i en overgangsperiode på inntil 5 år (2025). Tiltaket skal både sikre konkurransen i bredbåndsmarkedene gjennom forutsigbare rammebetingelser for grossistkunder, og bidra til at sluttkundenes interesser ivaretas i prosessen.

Telenor må lage plan for overgangen fra kobber

Nkoms vedtak åpner for at Telenor kan legge ned kobbernettet før det er gått fem år, men kun dersom selskapet tilbyr grossistkundene relevante erstatningsprodukter for kobberbasert tilgang. Telenor er i den sammenheng pålagt å utarbeide en plan for migrering fra kobber til fiber- og mobilbasert infrastruktur.

Telenor vil som eier av kobbernettet spille en sentral rolle i arbeidet med en migrasjonsplan knyttet til nedleggingen av kobbernettet, og skal først utarbeide utkast til en slik plan.

Nkom tilrettelegger for at ulike aktører kan gi innspill underveis frem til Nkoms godkjenning av den endelige planen.

Innspillmøte 3. desember 2020

Nkom har invitert til første innspillmøte til planarbeidet torsdag 3. desember 2020 kl. 09-12. Alle skriftlige innspill mottatt forut for møtet og presentasjoner fra møtet vil bli publisert her. Frist for å sende innspill var 25. november 2020.

Videre prosess og mulighet for innspill vil etter hvert bli publisert på denne siden.

Innspill