Nkom påla Telenor i vedtak 2. september 2020 å opprettholde tilgangen til kobbernettet i en overgangsperiode på inntil 5 år. Tiltaket skal sikre konkurransen i bredbåndsmarkedene gjennom forutsigbare rammebetingelser for grossistkunder, og bidra til at sluttkundenes interesser ivaretas i prosessen.

Nkoms vedtak åpner også for at Telenor kan legge ned kobbernettet før det er gått fem år, men kun dersom selskapet tilbyr grossistkunder relevante erstatningsprodukter for kobberbasert tilgang. Telenor er i den sammenheng pålagt å utarbeide en helhetlig plan for migrering fra kobber til fiber- og mobilbasert infrastruktur. Planen skulle utarbeides og oversendes til Nkom «uten ugrunnet opphold».

Oppsummering av møter med Telenor og aktører

Siden desember 2020 har det blitt gjennomført flere møter mellom Telenor, interesserte aktører og Nkom om migrasjon fra kobbernettet. I denne oppsummeringen kan du lese nærmere om dialogen og innspillene som er kommet frem i møtene. Aktørene er videre gitt anledning til å belyse saken gjennom et spørreskjema fra Nkom. Svarene fra aktørene er samlet i dette dokumentet.

Telenor har frist til 27. august 2021

Nkom har i brev til Telenor 2. juli 2021 bedt Telenor om å oversende et skriftlig forslag til en helhetlig migrasjonsplan med frist innen 27. august 2021.

Nkom mener det ikke lenger foreligger grunner til at Telenor kan la være å utarbeide forslag til en helthetlig migrasjonsplan til Nkom, som pålagt. Dette er Nkoms konklusjon etter møtene med Telenor og aktørene.

Nkoms godkjenning av migrasjonsplanen

Nkom tar sikte på å godkjenne migrasjonsplanen i september, og legger opp den videre prosessen ut fra det.

Det innebærer blant annet at Nkom vil be om eventuelle innspill fra de som har bidratt i arbeidet med migrasjonsplanen.