Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Veileder for Nkoms arbeid med EØS-saker
Sist oppdatert

Veileder for Nkoms arbeid med EØS-saker

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet en veileder som beskriver arbeidet med saker innenfor avtalen om Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde (EØS-avtalen).

Reglene i det norske markedet for elektronisk kommunikasjon, tillits- og posttjenester fastsettes i stor grad av EU-organene. Det meste av EUs regelverk for de fagområdene som Nkom er ansvarlig myndighet for i Norge, er EØS-relevante. Veilederen angir hvilke oppgaver Nkom skal prioritere, og skal sikre at myndigheten har gode og effektive arbeidsprosesser innenfor dette omfattende feltet.

Veilederen skal sikre god informasjonsflyt mellom Nkom og de to departementene som har ansvar for de EØS-sakene Nkom jobber med: Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg skal Nkom legge til rette for dialog med aktørene i bransjen der dette er særlig hensiktsmessig for å oppnå et godt resultat.

Nkom må engasjere seg tidlig i utviklingen av regelverk som vil ha særlig betydning for Norge og norske aktører. Det er svært viktig at norske posisjoner og konsekvenser av nye foreslåtte rettsakter blir vurdert tidlig nok til at Nkom kan bidra i regelverksutformingen i den fasen hvor også påvirkningsmulighetene er størst.  

Nkom skal også legge til rette for å etablere nettverk hvor myndigheter og bransjen kan treffes for å diskutere og gi innspill til regelverk.

Disse og andre perspektiver er belyst i veilederen.

I Samferdselsdepartementets tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, er Nkom under hovedmål 6 gitt i oppdrag å utarbeide en ny EØS-strategi. Ettersom Nkom arbeider for å følge «Samferdselsdepartementets EØS-strategi – Håndbok for SDs EØS-arbeid», har Nkom funnet det hensiktsmessig å utforme dokumentet som en veileder for Nkoms eget EØS-arbeid. Veilederen understøtter SDs strategi.