Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Tilleggshøring om frekvensressurser til radiolinje - auksjon #27
Sist oppdatert

Tilleggshøring om frekvensressurser til radiolinje - auksjon #27

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vurdert at det kan være flere alternative reguleringer som bør legges frem for bransjen, og gjennomfører en kort høring hvor vi ber om innspill innen 25. august 2019.

Kort om endringsforslagene

I høringen som ble gjennomført tidligere i år hvor høringsfristen var 24. mai 2019, la Nkom frem forslag om at halve frekvensbåndet høy 6 GHz skulle tildeles som sendertillatelser. Forslaget innebar at de øverste fire blokkene (6600-6760MHz/6940-7100 MHz) skulle administreres av Nkom for bruk til sendertillatelser. Basert på nye innspill fra bransjen vurderer Nkom nå om det er hensiktsmessig at en større andel spektrum i lave frekvensbånd settes av til sendertillatelser, nærmere bestemt hele 6 GHz-båndet, eventuelt også hele 8 GHz-båndet.
Videre vurderer Nkom å endre reguleringen av overgangsordningen slik at ny innehaver kan starte bruk av ervervede ressurser tidligere. Samtidig vil vi legge til rette for at eksisterende innehavere med et stort antall linker gis mer tid til å avvikle eller gjøre endringer innen overgangsperiodens utløp.

Utfyllende informasjon om endringsforslagene finnes her.

Om høringen

Høringsinnspill sendes på e-post til fastetjenesterauksjon@nkom.no med kopi til tik@nkom.no innen høringsfristen 25. august 2019.

Innspill vil bli offentliggjort på Nkoms nettsider. Høringsinstansene må derfor utforme svarene slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvarene inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningsloven. I den grad et høringssvar skulle inneholde opplysninger som høringsinstansen ønsker unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes.

Høringssvar