Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Tillatelser til radiolinjer som utløper i tidsperioden 2016-2020
Sist oppdatert

Tillatelser til radiolinjer som utløper i tidsperioden 2016-2020

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har startet forberedende arbeid vedrørende spektrumstillatelser til radiolinje som utløper i tidsperioden 2016-2020. Nkom ber om innspill til prosessen innen 20. april 2016.

Arbeidet som er påbegynt omfatter blant annet vurderinger av nåværende bruk av frekvensressursene og fremtidig bruk av disse etter utløp av gjeldende tillatelser.

De aktuelle spektrumstillatelsene ligger i frekvensbåndene: Lav 6 GHz, Høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 28 GHz og 38 GHz. Disse frekvensbåndene er i Norge planlagt brukt til radiolinje (punkt til punkt) og radioaksess (punkt- til multipunkt). Hoveddelen av radiolinjene er i bruk i transportnett, i kombinasjon med fiber- og/eller kopperkabler. De ulike frekvensbåndene benyttes enten etter nasjonale kanalplaner, europeiske planer (CEPT/ECC), eller kanalplaner utarbeidet av ITU. Oversikt over kanalplanene for radiolinje finnes på Nkoms nettsider.

Oversikt over gjeldende spektrumstillatelsesinnehavere finnes på frekvens.nkom.no

I henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 skal tildeling av frekvenser skje gjennom åpne, objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmessige prosedyrer. Ved tildeling av frekvenser skal det tas hensyn til effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom bærekraftig konkurranse, fri bevegelighet for tjenester, teknologi- og tjenestenøytralitet og harmonisert bruk av frekvenser.

Etter ekomloven § 6-4 kan myndigheten begrense antallet tillatelser til bruk av nærmere bestemte frekvenser dersom dette er nødvendig for å ivareta brukernes interesser og for å legge til rette for bærekraftig konkurranse. Dersom det blir aktuelt å begrense antallet tillatelser, skal det skje i samsvar med prosedyrer angitt i § 6-4.

Ekomloven § 6-4 gir også myndigheten hjemmel til å direktetildele frekvenstillatelser på nærmere vilkår. Dersom det er grunnlag for direktetildeling, vil ikke ovennevnte prosedyrer komme til anvendelse.

Interesserte oppfordres til å sende innspill og synspunkter som anses å ha betydning for frekvensplanleggingen og en eventuell tildelingsprosess. Innspillene må være mottatt av Nkom innen 20. april 2016. 

Søknad om direktetildeling med begrunnelse må være mottatt av Nkom innen 20. april 2016.

Nkom vil på et senere tidspunkt foreta en utlysning av de ressursene som er gjenstand for alminnelig ny tildeling. Nkom imøteser imidlertid allerede nå innspill som angir interesse for frekvensressursene som er angitt ovenfor.

Dersom innspill inneholder opplysninger som etter søkers vurdering er unntatt offentlighet, ber Nkom om at dette fremgår tydelig og begrunnes. Nkom vurderer om opplysninger skal unntas offentlighet i henhold til offentleglova og forvaltningsloven.

Innspill og søknader om direktetildeling sendes til firmapost@nkom.no.